Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologiei


Autor: Mostovei Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Victor Guţuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 342.98:35.08.(043.3)

Adobe PDF document 1.83 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

statutul funcţionarului public, etică, morală, deontologie, responsabilitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 231 de titluri, 3 anexe, 148 pagini text de bază. Rezultatele cercetării au fost expuse în 8 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: dreptul administrativ şi deontologia funcţionarului public.

Scopul tezei de doctorat constă în efectuarea unei investigaţii ştiinţifice complexe, având ca menire relevarea caracteristicilor responsabilităţii funcţionarului public din punct de vedere deontologic şi regăsirea acesteia în cadrul statutului juridic al funcţionarului public, cu înaintarea propunerilor vizând cadrul ştiinţific, normativ şi aplicativ în materia cercetată.

Obiectivele principale: analiza elementelor constitutive şi relevarea coordonatelor deontologice ale statutului juridic al funcţionarului public; identificarea particularităţilor responsabilităţii şi răspunderii funcţionarului public; dezvăluirea esenţei principiului responsabilităţii funcţionarului public; analiza normelor conduitei profesionale şi determinarea contribuţiei lor în asigurarea integrităţii instituţionale; identificarea deficienţelor în aplicarea standardelor de conduită a funcţionarului public.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un studiu amplu privind responsabilitatea şi deontologia funcţionarului public. Acest moment a permis concretizarea şi dezvoltarea cadrului conceptual al responsabilităţii, ca urmare a studierii coraportului dintre statutul juridic şi cel deontologic al funcţionarului public, cu elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea cadrului normativ relevant. Insuficienţa unor lucrări de specialitate în domeniu, precum şi nivelul de investigare, determină originalitatea acestui studiu, care vine să completeze domeniul cercetat.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea aspectelor teoretico-practice privind semnificaţia responsabilităţii funcţionarului prin detalierea noţiunilor de statut juridic şi deontologia funcţionarului public, care a condus la noi abordări în materia dreptului administrativ, evidenţiind particularităţile responsabilităţii şi răspunderii funcţionarului public, dar şi ale statutului juridic şi celui deontologic al funcţionarului public – toate în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării cadrului ştiinţific, normativ şi aplicativ în materia cercetată.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: elucidarea trăsăturilor caracteristice responsabilităţii şi răspunderii funcţionarului public pentru încălcarea normelor deontologice şi argumentarea coraportului dintre statutul juridic şi cel deontologic al funcţionarului public.

Valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea poate fi utilizată în procesul de instruire a funcţionarilor, studenţilor şi masteranzilor la profilurile juridic şi administrare publică, atât la predarea disciplinei „Deontologia funcţionarului public”, cât şi în procesul de dezvoltare profesională continuă. Rezultatele obţinute sunt utile pentru elaborarea recomandărilor privind implementarea standardelor deontologice în cadrul autorităţilor publice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost utilizate în cadrul elaborării Politicii privind funcţiile sensibile, Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal din Republica Moldova şi Ghidului metodologic privind aplicarea acestuia. Rezultatele ştiinţifice au fost utilizate în procesul de instruire în cadrul BMSC (Border Management Staff College) OSCE.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂȚII ȘI CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
 • 1.1. Aspecte doctrinare privind conduita profesională şi responsabilitatea funcţionarului public
 • 1.2. Acte normative privind conduita în serviciul public: evoluţie şi reglementări
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTE ŞI FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND RESPONSABILITATEA ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARULUI PUBLIC
 • 2.1. Concepte privind definiţia şi structura statutului juridic al funcţionarului public
 • 2.2. Abordări teoretice privind morala, etica şi deontologia
 • 2.3. Coordonatele deontologice ale statutului juridic al funcţionarului public
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN REGLEMENTAREA CONDUITEI FUNCŢIONARULUI PUBLIC
 • 3.1. Principii guvernatoare ale conduitei funcţionarului public
 • 3.2. Regimul juridic privind declararea averii şi intereselor funcţionarului public, a restricțiilor și incompatibilităților
 • 3.3. Rolul normelor de conduită în asigurarea integrității instituționale
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. SEMNIFICAŢIA PROBLEMEI DEONTOLOGICE DIN PERSPECTIVELE INTEGRĂRII REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 4.1. Recomandări deontologice la nivelul instituţiilor europene
 • 4.2. Deficienţe şi perspective în aplicarea normelor deontologice la nivel naţional
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI