Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Frauda informatică: analiza juridico-penală a infracțiunii


Autor: Drăgan Alin Teodorus
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 343 6 (043.2)

Adobe PDF document 1.92 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

criminalitate informatică, infracţiune informatică, internet, sistem informatic, date informatice, securitate informatică, fraudă informatică, fals informatic

Adnotare

Structura tezei: text de bază 177 pagini, adnotare (în limbile: română, engleză și rusă), lista abrevierilor, introducere, patru capitole divizate în secțiuni, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 221 titluri, declarația privind asumarea răspunderii, cv-ul autorului. Rezultatele obținute sunt publicate în șase lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Drept penal; prezenta teză vizează cercetarea științifică a infracțiunii de fraudă informatică, ca manifestare a criminalității din cyberspațiu, nepierzând din vedere faptul că infracțiunile informatice reprezintă punctul de întâlnire dintre dreptul penal și informatică.

Scopul și obiectivele lucrării: scopul tezei constă în abordarea complexă a infracțiunii de fraudă informatică prin prisma reglemăntărilor din România, Republica Moldova, altor state, dar și a cadrului juridic internațional în domeniu. Obiective: reliefarea fenomenului infracțional în domeniul informatic și caracterizarea acestuia; conturarea și tratarea modalităților tipice de comitere și a făptuitorilor în cazul infracțiunilor informatice; analiza juridico-penală infracțiunii de fraudă informatică potrivit legislaţiei penale a României şi Republicii Moldova; formularea recomandărilor ştiinţifice pentru perfecționarea legislaţiei penale pe segmentul problematicii investigate.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute derivă din abordarea multiaspectuală și de pionerat a fenomenului fraudei informatice, reprezentarea modalităților tipice de comitere a infracțiunii și a făptuitorilor, caracterizarea sediului normativ-preventiv de incriminare a fraudei informatice, inclusiv prin prisma actelor internaționale și legislației altor state și fundamentarea riguroasă a elementelor constitutive și a celor agravante ale infracţiunii de fraudă informatică. Abordarea pluridisciplinară și cercetarea ştiinţifică monografică a fenomenului de fraudă informatică, însoțită de analiza și evaluarea prevederilor art.249 N.C.pen.român şi art. 2606 C.pen. al Republicii Moldova, a viziunilor doctrinare în materie, susținute cu cazuistică pertinentă, sesizează un veritabil suport științifico-practic pentru soluţionarea unor probleme privind aplicarea normelor în cauză, dar și întru perfecționarea cadrului normativ în domeniu.

Problema științifică de importanţă majoră soluţionată prin cercetarea realizată constă în fundamentarea științifică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunii de fraudă informatică prin prisma legii penale şi practicii judiciare, având ca efecte favorizarea încadrării juridice și aplicarea corectă a legii, precum și perfecționarea cadrului normativ de sancționare, fapt de natură să contribuie la sporirea ansamblului preventiv și de combatere a infracțiunilor în sfera tehnologiilor informaționale.

Semnificația teoretică a lucrării. Valoarea teoretica a studiului se concretizează în efortul de a descrie, inventaria, analiza, interpreta și sistematiza materia epistemologică, normativă și praxiologică în domeniul fraudei informatice, dar și a criminalității informatice în ansamblul ei. Valențele teoretice ale lucrării sunt reliefate și de caracterul pluridisciplinar (informatic și juridic) al cercetării, or fenomenul fraudei informatice se săvârșește într-un mediu virtual.

Valoarea aplicativă a lucrării se regăseşte în explicarea în detaliu a tehnicilor şi a modului de operare a infractorilor cibernetici, în raport cu modalităţile normative ale fraudei informatice, fapt care contribuie la o cunoaştere a fenomenului şi în acelaşi timp la însuşirea metodelor de prevenţie a acestui tip de infracţiuni. Lucrarea poate servi drept un veritabil ghid de îndrumare, în special pentru cei ce aplică normele de drept - ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului pot fi utilizate în studiile științifice referitoare la criminalitatea informatică, la soluționarea cauzelor penale referitoare la infracțiunea de fraudă informatică, precum și la implementarea viitoarelor inițiative legislative în domeniul infracțiunilor informatice.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINARĂ A FRAUDEI INFORMATICE
 • 1.1 Analiza materialelor ştiinţifice publicate la tema tezei în România şi Republica Moldova
 • 1.2 Analiza materialelor ştiinţifice publicate la tema tezei în străinătate
 • 1.3 Concluzii la Capitolul 1

2. FENOMENUL INFRACȚIONAL ÎN DOMENIUL INFORMATIC: DEFINIRE ȘI CARACTERIZARE.
 • 2.1 Preliminarii privind fenomenul infracțional în spațiul informatic
 • 2.2 Modalități tipice şi făptuitori în cazul infracțiunilor informatice
 • 2.3 Concluzii la Capitolul 2

3. SEDIUL NORMATIV-PREVENTIV DE INCRIMINARE A FRAUDEI INFORMATICE: REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE
 • 3.1 Cadrul juridic internațional în materia incriminării fraudei informatice
 • 3.2 Incriminarea fraudei informatice în legislația altor state
 • 3.3 Reglementări antifraudă informatică și locul incriminării în legea penală a României și Republicii Moldova
 • 3.4 Concluzii la Capitolul 3

4. INFRACȚIUNEA DE FRAUDĂ INFORMATICĂ ÎN LEGA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1 Conţinutul legal al infracţiunii
 • 4.2 Condiţii preexistente
 • 4.3 Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii
 • 4.4 Forme agravante ale infracțiunii
 • 4.5 Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI