Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor


Autor: Buraga Natalia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română
Adobe PDF document0.68 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.923 (043.3)

Adobe PDF document 2.43 Mb / în rusă
186 pagini


Cuvinte Cheie

pasiune profesională, resurse personale, optimism, autoeficacitate, orientăriile cu privire la sensului vieții, viabilitate, vitalitatea subiectiva, toleranța spre incertitudine, pedagogi

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea constă din introducere, trei capitole, concluzii, recomandări, 221 surse bibliografice, 13 anexe, 129 pagini text de bază, conține 32 figuri și 26 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: Psihologie Generală.

Scopul cercetării: evidențierea rolului resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor.

Obiectivele investigației: analiza teoretică a studiilor cu referire la problematica resurselor personale și a pasiunii profesionale; investigarea specificului sferei resurselor personale la pedagogi; determinarea nivelului și a specificului pasiunii profesionale la pedagogi, identificând relația acesteia cu alte fenomene conexe procesului muncii (arderea profesională, satisfacția în muncă), precum și cu resursele personale ale pedagogilor; analiza comparativă a resurselor personale ale pedagogilor care manifestă pasiune profesională, precum și ale celor care nu sunt pasionați de munca lor, în vederea determinării unui profil de personalitate al acestor două grupuri de subiecți; elaborarea și validarea unui program de dezvoltare a resurselor personale a pedagogilor și propunerea unor recomandări în vederea creșterii pasiunii profesionale la această categorie profesională.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost studiat fenomenul pasiunii profesionale, evidențiindu-se rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale la pedagogi. În acest sens, a fost elaborat un profil de personalitate a pedagogului pasionat de munca sa și a pedagogului care nu manifestă pasiune profesională. A fost dovedită știițific posibilitatea creșterii nivelului de pasiune profesională prin exercitarea unor strategii de influență deliberate, orientate asupra resurselor personale cu scopul dezvoltării acestora.

Problema științifică importantă soluționată constă în determinarea rolului pe care îl au resursele personale în dezvoltarea pasiunii profesionale la pedagogi, fapt care ne-a oferit posibilitatea de a elabora un program de dezvoltare a resurselor personale, implementarea căruia a contribuit la creșterea pasiunii profesionale a pedagogilor, precum și la menținerea unui nivel optimal al acesteia.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în analiza și sinteza rezultatelor unor cercetări privind problematica resurselor personale și cea a pasiunii profesionale. În acest sens, o serie de studii, cu referire la conceptul de pasiune profesională, realizate în afara RM, ne-au servit drept funda-ment teoretic pentru elaborarea unui profil de personalitate al angajatului pasionat de munca sa. In baza rezultatelor cercetării realizate de noi, a fost elaborat un profil de personalitate care întrunește un ansamblu de resurse personale ale pedagogului contemporan pasionat de activitatea sa profesională, precum și a celui care nu manifestă pasiune profesională.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui program de dezvoltare a resurselor personale, program care își dovedește eficiența în optimizarea procesului de muncă, datorită creșterii nivelului de pasiune profesională. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de manageri și specialiști în resurse umane în vederea evaluării pasiunii profesionale la angajați, pentru creșterea nivelului de pasiune profesională și a profilaxiei fenomenelor negative care împiedică buna desfășurare a activității profesionale.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost utilizate în pregătirea cursurilor universitare pentru disciplinele „Psihologia generală”, „Psihologia sănătății”, „Psihologia muncii”, „Psihologia comportamentului deviant” - cursuri predate la ciclul I, licență, în cadrul Facultății Psihologie și Științe ale Educației, USM.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ И УВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТОЙ
 • 1.1. Концептуальные подходы к проблеме личностных ресурсов
 • 1.2. Феномен увлеченности работой в современной психологии
 • 1.3. Ресурсный подход к увлеченности работой
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ УВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТОЙ ПЕДАГОГОВ
 • 1.1. Организация и методология исследования
 • 2.2. Анализ личностных ресурсов педагогов
 • 2.3. Изучение увлеченности работой у педагогов
 • 2.4. Исследование взаимосвязи увлеченности работой и личностных ресурсов у педагогов
 • 2.5. Сравнительный анализ личностных ресурсов увлеченных и не увлеченных работой педагогов
 • 2.6. Выводы к главе 2

3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ УВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТОЙ ПЕДАГОГОВ
 • 3.1. Цели и задачи программы формирующего эксперимента
 • 3.2. Результаты применения программы развития личностных ресурсов у педагогов
 • 3.3. Оценка эффективности программы психологической интервенции
 • 3.4. Феноменологический анализ реализации программы развития личностных ресурсов у педагогов
 • 3.5. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ