Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător


Autor: Băbălău Denis
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ulianovschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 343.37:343.222(043.3)

Adobe PDF document 1.94 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

practicarea ilegală a activității de întreprinzător; profit; venituri; înregistrare; genuri de activitate interzise de legislaţie; mărci; coduri fiscale; două sau mai multe persoane; folosirea situației de serviciu

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 354 titluri, 160 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu. Lucrarea este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: răspunderea penală pentru prac¬ticarea ilegală a activității de întreprinzător.

Scopul tezei de doctorat: aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii pentru infrac-ţiunile prevăzute la art. 241 CP RM.

Obiectivele: identificarea conținutului noțiunii „activitate de întreprinzător” uti¬li¬zate în art. 125 și 241 CP RM; relevarea ipotezelor în care subiectul infracțiunilor pre¬văzute la art. 241 CP RM are o calitate specială; determinarea condițiilor în care devin aplicabile dispozițiile de la lit. b) și c) alin. (2) art. 241 CP RM etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii în baza art. 241 CP RM. Originalitatea rezultatelor obţinute de autor constă în faptul că sunt investigate cele mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal cu privire la faptele infracţionale incriminate la art. 241 CP RM.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată rezidă în interpre¬tarea prevederilor art. 241 CP RM, ceea ce a condus la clarificarea pentru practicienii și teoreticienii din domeniul dreptului penal a condițiilor în care acest arti¬col devine aplicabil, în vederea calificării corecte a faptelor în cores¬pun¬dere cu art. 241 CP RM.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza investigațiilor efectuate s-a constatat existenţa unor hiaturi și carenţe de ordin normativ, precum şi numărul redus de lucrări con¬sac¬rate materiei cercetate, fapt ce împiedică aplicarea şi interpretarea corectă a prevederilor art. 241 CP RM. În vederea înlăturării acestor ne¬ajun¬suri, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări de perfecţio¬nare a cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea practică a orga-ne¬lor de drept, în special în ce priveşte interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor art. 241 CP RM. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publi¬caţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doc¬toranzi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei, publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL INFRACȚIUNILOR DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 2.1. Obiectul juridic al infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 2.2. Obiectul imaterial și produsul infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNILOR DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 3.1. Fapta prejudiciabilă în ipoteza infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 3.2. Urmările prejudiciabile în cazul infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 3.3. Legătura de cauzalitate în ipoteza infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. LATURA SUBIECTIVĂ ȘI SUBIECTUL INFRACȚIUNILOR DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 4.1. Latura subiectivă a infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 4.2. Subiectul infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător
 • 4.3. Săvârșirea infracțiunii de două sau mai multe persoane
 • 4.4. Săvârșirea infracțiunii cu folosirea situației de serviciu
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI