Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial


Autor: Cernit Rodica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.55 Mb / în română

Teza

CZU 336.14/.15:352(478)(043)

Adobe PDF document 5.14 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

sistem trezorerial, cont unic trezorerial, buget de stat, bugete locale, managementul finanțelor publice, descentralizare fiscală, autonomie financiară, sistem de relații interbugetare, surse de finanțare, transferuri, lichiditate a sistemului trezorerial

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia, 29 figuri, 59 de tabele, și 23 de anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 15 publicații științifice.

Domeniul de studiu: finanțe, gestionarea resurselor financiare ale statului prin intermediul sistemului trezorerial.

Scopul și obiectivele cercetării constau în elaborarea măsurilor de monitorizare și determinare a gradului de lichiditate a resurselor bugetare, precum și limitele acestuia pentru a fi monitorizată și asigurată suficiența capitalului la nivelul sistemului bugetar, cât și redistribuirea resurselor financiare prin sistemul trezorerial în Republica Moldova.

Problema științifică importantă soluționată constă în dezvoltarea conceptelor sistemului trezorerial în cadrul realizării politicii bugetar-fiscale a statului la nivelul autorităților administrativ-teritoriale, inclusiv elaborarea recomandărilor de dezvoltare a sistemului trezorerial din Republica Moldova prin determinarea gradului de lichiditate a resurselor bugetare precum si a limitelor acestuia pentru a fi monitorizată și asigurată suficiența capitalului la nivelul sistemului bugetar.

Noutatea și originalitatea științifică. Elementele de noutate științifică constau în dezvoltarea conceptelor privind trezoreria și sistemul trezorerial; adaptarea și dezvoltarea modelului de sistem integrat de gestiune a finanțelor publice în vederea consolidării sistemului de gestionare a finanțelor publice, precum și sporirea securității informaționale; adaptarea modelului implicării politicii bugetar-fiscale în realizarea dezvoltării economice și bunăstării sociale; dezvoltarea și adaptarea circuitului de elaborare a bugetului conform Modelului de Referință al Băncii Mondiale; elaborarea recomandărilor de dezvoltare a sistemului trezorerial din Republica Moldova în vederea optimizării fluxurilor financiare prin determinarea indicatorilor de lichiditate; elaborarea recomandărilor privind perfecționarea mecanismelor implicate în schimbul de date între subsistemele legate în cadrul ciclului de gestionare a cheltuielilor între buget, trezorerie și sistemul de raportare în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare publice prin sistemului trezorerial.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei este determinată de actualitatea sarcinilor trasate pentru investigarea problemelor abordate. Semnificația teoretică se manifestă prin sintetizarea noțiunilor privind sistemul trezorerial, importanța sistemului trezorerial ca sistem unitar și integrat ce asigură gestionarea fondurilor publice. Concluziile teoretice și recomandările din lucrare pot fi utilizate în procesul de argumentare științifică a rolului activității trezoreriei în sistemul de reglementare de stat a economiei, de elaborare a concepției de dezvoltare a sistemului trezorerial de control financiar de stat în condițiile actuale, cât și pentru trasarea direcțiilor de bază privind perfecționarea structurii sale organizațional-funcționale.

Valoarea aplicativă a tezei constă în implementarea măsurilor de determinare a gradului de lichiditate a resurselor bugetare precum și a limitelor acestuia pentru a fi monitorizată și asigurată suficiența capitalului la nivelul sistemului bugetar.

Implementarea rezultatelor științifice. Cele mai importante rezultate ale cercetării efectuate vor fi utile pentru buna gestionare a fondurilor de resurse bănești prin sistemul trezorerial în Republica Moldova.