Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / august /

Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ


Autor: Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Ursu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document2.02 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:51(043.3)

Adobe PDF document 5.37 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

continuitate în instruire, treapta preșcolară, treapta primară, vârstă preșcolară, vârstă școlară mică, reprezentare, reprezentări spațiale, reprezentări geometrice

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 206 titluri, 115 pagini de text de bază, 14 figuri, 11 tabele și 20 de anexe. Conținutul de bază al tezei este elucidat în 15 publicații științifice și didactico-metodice.

Domeniul de studiu se referă la didactica matematicii la treptele preșcolară și primară de învățământ și vizează abordarea problemei continuității în formarea reprezentărilor geometrice la aceste două trepte.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea experimentală a unui model-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor epistemologice ale procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ; elucidarea gradului de realizare a continuităţii în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ în contextul actual al politicilor și strategiilor educaționale ale Republicii Moldova; evidențierea tipurilor de reprezentări geometrice prioritare pentru vârstele preșcolară și școlară mică; configurarea unui model unitar al procesului formării reprezentărilor geometrice la vârstele preșcolară și școlară mică; elaborarea, fundamentarea și validarea experimentală a modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: precizarea conceptelor de bază continuitate în instruire, continuitate între treptele de învățământ, reprezentări geometrice; clasificarea pluricriterială a reprezentărilor geometrice și evidențierea tipurilor prioritare la vârstele vizate; conceptualizarea Modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ și stabilirea resurselor metodologice de implementare; elaborarea cursului universitar Continuitatea în formarea reprezentărilor elementare matematice în învăţământul preşcolar şi primar.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată vizează eficientizarea procesului de formare și dezvoltare a reprezentărilor geometrice la copiii de vârstele preșcolară și școlară mică, realizată prin valorificarea modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ, fapt care a condus la anihilarea discontinuităților între treptele vizate pe dimensiunea reprezentărilor geometrice.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: abordarea holistă și centrarea pe subiectul educației a problematicii continuității la treptele preșcolară și primară de învățământ și a celei aferente formării reprezentărilor geometrice la vârstele corespunzătoare; elucidarea relațiilor dintre reprezentările geometrice și cele spațiale; tipizarea reprezentărilor geometrice conform diferitor criterii și evidențierea tipurilor de reprezentări geometrice prioritare la vârstele vizate; fundamentarea științifică a modelului-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ.

Valoarea aplicativă a cercetării se exprimă prin crearea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice concentrate în modelul-cadru al procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ, care posedă un caracter holist și deschis, deoarece admite diverse variante de completare și concretizare în practica educațională, în funcție de motivația, competența și creativitatea cadrelor didactice implicate, de resursele disponibile, de specificul situației concrete de implementare, fapt care îi conferă flexibilitate și perspective de dezvoltare. Rezultatele cercetării sunt utilizate în procesul pregătirii inițiale și a formării continue a cadrelor didactice pentru învățământul preșcolar la UPS „Ion Creangă”, în cadrul instituțiilor preșcolare și primare naționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic desfășurat în trei etape pe două eșantioane: experimental și martor. Eșantioanele au inclus 157 de copii de 6-8 ani din instituțiile de învățământ din satele Colicăuți, Trebisăuți, Tabani, Caracușenii Vechi, raionul Briceni, și din Școala-grădiniță nr. 199, mun. Chișinău.

Aprobarea rezultatelor științifice a avut loc în cadrul şedinţei comune a catedrelor Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie preșcolară, Pedagogia învățământului primar a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, prin comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum și în cadrul consiliilor cadrelor didactice din instituțiile de învățământ implicate în experimentul pedagogic.