Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / august /

Eficientizarea comerţului exterior la începutul secolului XXI


Autor: Bădărău Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 339.5 (478) (043.3)=135.1

Adobe PDF document 5.62 Mb / în română
214 pagini


Cuvinte Cheie

comerţ exterior, investiţii, inovare-cercetare,contracte internaţionale, riscuri, preţuri, eficienţă economică, comerţ electronic, securitatea informaţională

Adnotare

Structura tezei constă din: introducere, trei capitole divizate în subcapitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 126 surse, 150 pagini text de bază, 26 figuri, 6 tabele, 46 formule, 16 anexe. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 20 publicaţii.

Domeniul de studiu al tezei: 521.02 - Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale.

Scopul şi obiectivele de cercetare impun identificarea căilor de eficientizare economică a relaţiilor comerciale externe ale Republicii Moldova pe piaţa mondială şi elaborarea recomandărilor teoretico-practice privind dezvoltarea durabilă ale acestor relaţii, promovând comerţul electronic şi sporind eficienţa lui. Scopul principal al tezei constituie scoaterea în evidenţă a problemelor apărute în vederea eficientizării comerţului exterior şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare a relaţiiilor comerciale internaţionale prin expunerea comerţului electronic ca modalitate de dezvoltare a acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în tratarea sistemică a principalelor teorii contemporane privind comerţul exterior; evidenţierea rolului tehnologiilor informaţionale în Noua Economie; argumentarea aplicării sistemului de comerţ electronic în baza experienţei altor ţări; demonstrarea modelului de interpretare matematică a avantajelor comparative al firmelor favorizate de comerţ electronic vizavi de firma tradiţională; determinarea principalilor direcţii de sporire a eficienţei comerţului exterior autohton; identificarea perspectivelor de dezvoltare a comerţului exterior în Republica Moldova prin implimentarea e-comerţului; propunerea dezvoltării noilor sisteme de recomandare cu priorităţi în vederea eficientizării comerţului electronic; delimitarea măsurilor primordiale de realizare a politicii de stat privind asigurarea securităţii informaţionale în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în: identificarea proceselor de eficientizare a comerţului exterior şi rolului comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare, ceea ce va permite aplicabilitatea şi creşterea economică a RM prin utulizarea metodelor moderne în tranzacţiile comerciale ale ţării. Sunt propuse soluţii la actualele provocări în contextul dezvoltării economice a RM.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În teză se propune o metodologie ştiinţifică argumentată de analiză multilaterală a indicatorilor dezvoltării comerţului electronic care poate fi pusă la baza elaborării unor programe, direcţii, principii de organizare şi promovare eficientă a politicii comerciale externe al Republicii Moldova. Propunerile autorului pot fi utilizate în procesul de instruire a cadrelor în domeniul relaţiilor economice internaţionale de către instituţiile de învăţământ superior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări au fost implementate în Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi de către Societatea cu Răspundere Limitată „Integra Logistic”.

Cuprins


1. ASPECTELE TEORETICO-METODICE FUNDAMENTALE AL COMERŢULUI EXTERIOR
 • 1.1. Importanţa comerţului exterior prin prisma fluxurilor economice globale
 • 1.2. Evoluţia conceptelor teoretice cu privire la eficientizarea organizatorică al comerţului exterior
 • 1.3. Impactul tendinţelor fundamentale de dezvoltare a economiei mondiale prin valorificarea comerţului exterior
 • 1.4. Concluzii la Capitolul1

2. ANALIZA PROBLEMELOR DE DEZVOLTARE ŞI EFICIENTIZARE AL COMERŢULUI EXTERIOR
 • 2.1. Evaluarea dezvoltării comerţului exterior în baza abordărilor metodice tradiţionale prin perspectivele de desăvîrşire ale acestora
 • 2.2. Sinteza problemelor de eficientizare al comerţului exterior
 • 2.3. Importanţa şi rolul comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare
 • 2.4. Concurenţa la nivel mondial dintre comerţ electronic şi cel traditional
 • 2.5.Concluzii la Capitolul 2

3. COMPLEXUL DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESĂVÂRŞIRII COMERŢULUI EXTERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRIZMA DEZVOLTĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE
 • 3.1. Repere de dezvoltare al comerţului exterior a Republicii Moldova la începutul secolului XXI
 • 3.2. Eficientizarea comerţului Republicii Moldova prin implementarea e-comerţului
 • 3.3. Noi generaţii de sisteme de recomandare şi algoritmi, implementate în comerţul electronic întru eficientizarea acestuia
 • 3.4. Securizarea electronică naţională şi estimarea riscurilor electronice în spaţiul economic
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI