Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică


Autor: Coropcean Ion
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Constantin Manolache
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Consultant ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 32.001

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

serviciu militar, securitate naţională, securitate militară, organism militar, principii ale serviciului militar, relaţii de serviciu militare, instituţionalizare, organizare, adaptare, funcţionare, Forţele Armate, Armata Naţională, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei:introducere, trei capitole cu trei subcapitole fiecare, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 194 titluri, 150 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe politice şi studii de securitate.

Scopul şi obiectivele tezei:Scopul constă în analiza politico-juridică a esenţei, structurii, conţinutului şi contradicţiilor funcţionalităţii serviciului militar al Republicii Moldova în vederea determinării modalităţilor de impact asupra securităţii naţionale şi identificării mecanismelor de modernizare în contextul proceselor de reformă a Forţelor Armate. Au fost stabilite obiectivele: a supune cercetării serviciul militar ca o componentă a politicii statului în organizarea cetăţenilor şi a societăţii în vederea asigurării suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi securităţii naţionale; a pune în lumină reperele conceptual-teoretice şi cadrul politico-juridic de organizare şi funcţionalitate a serviciul militar al Republicii Moldova, fiind identificate principiile generale şi particularităţile de instituţionalizare, conducere şi activitate; a cerceta în dinamică aspectele care ţin de apariţia şi încetarea relaţiilor de serviciu militare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor de securitate pentru teorie şi practică ţine de argumentarea indispensabilităţii serviciului militar în asigurarea securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova, fapt care a contribuit esențial la demonstrarea necesităţii şi a oportunităţii de modernizare internă şi racordare la standardele contemporane. Au fost identificate potenţialul şi capabilităţile în vederea modernizării serviciului militar al Republicii Moldova în contextul redimensionării arhitecturii de securitate regională.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se exprimă prin efectuarea pentru prima dată în Republica Moldova a analizei de pe poziţii politologice a esenţei şi structurii serviciului militar, a dinamicii de reconfigurare ca element al politicii statului în organizarea cetăţenilor şi societăţii pentru apărarea intereselor naţionale: este argumentată oportunitatea funcţionalităţii serviciului militar ca proces de asigurare a securităţii şi apărării naţionale; sunt puse în lumină procesele de reglementare politico-juridică a relaţiilor de serviciu militare; este analizat cadrul politico-juridic de instituţionalizare şi mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar, fiind reliefate instituţiile cu diferite atribuţii de organizare şi/sau de executare.

Semnificaţia teoretică a tezei rezidă în elaborarea cadrului conceptual-metodologic pentru cercetarea serviciului militar, cadru racordat la relaţiile în schimbare şi tendinţele postneclasice de dezvoltare a ştiinţei; este aplicat instituţionalismul în calitate de suport teoretic pentru studiul serviciului militar ca instituţie în contextul în care a devenit actor important al serviciului public; este determinată deosebirea dintre serviciu de alternativă, serviciu militar activ şi serviciu militar în rezervă, fiind reliefate importanţa elementului protecţiei sociale a militarilor.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui studiu care contribuie la buna înţelegere a caracterului, obiectivelor, modului de organizare şi funcţionalitate a serviciului militar; completează elaborările ştiinţifice consacrate securităţii militare a statului, formulează unele recomandări ştiinţifico-practice referitoare la optimizarea sistemului serviciului militar, la desfăşurarea construcţiei militare în Republica Moldova, la elaborarea politicii de apărare şi securitate a statului, la promovarea relaţiilor civil-militare în societate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs prin: examinarea şi aprobarea lor în cadrul Centrului de Cercetări Politice şi Relaţii Internaţionale şi Seminarului Ştiinţific de Profil al ICJP al AŞM; au fost prezentate la 8 conferinţe şi publicate în 25 de lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ŞI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE SERVICIULUI MILITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 1.1. Instituţionalizarea şi dezvoltarea serviciului militar în Republica Moldova: studiu istoriografic şi normativ
  • 1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a serviciului militar din Republica Moldova
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE CONCEPTUALE ŞI POLITICO-JURIDICE ALE SERVICIULUI MILITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare a serviciului militar în contextul de reformă a Forţelor Armate
  • 2.2. Mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTAREA POLITICO-JURIDICĂ A RELAŢIILOR DE SERVICIU MILITARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Promovarea rolului serviciului militar în societate, instituirea şi reglementarea relaţiilor de serviciu militare
  • 3.2. Încetarea relaţiilor de serviciu militare şi adaptarea militarilor trecuţi în rezervă la viaţa civilă
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI