Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminal


Autor: RUB Jacob
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Lilia Gîrla
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 343.97(478 + 569.4)(043)

Adobe PDF document 3.57 Mb / în engleză
317 pagini


Cuvinte Cheie

criminalitatea gulerelor albe; crima gulerelor albe; criminalul din categoria gulerelor albe; crimă corporativă; fraudă; decizie intuitivă; Teoria alegerii irațio¬nale; Teoria alegerii raționale; psihologia fraudei; coeficientul personalității; perso¬nalitatea criminalului din categoria gulerelor albe; asumarea riscului; evitarea riscului

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, biblio¬grafia din 400 titluri, 170 pagini text de bază. Rezultate obținute sunt publi¬cate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu îl constituie evaluarea și examinarea personalității infractorului și a procesului de luare de către acesta a deciziilor prin intermediul Teoriei economice privind utilitatea Alegerii Iraționale, privită ca o metodă criminologică nouă de reducere a criminalității gulerelor albe.

Scopul tezei de doctorat constă în reconsiderarea conceptului de reducere a fenomenului criminalității gulerelor albe prin prisma teoriei economice apte să explice și să evalueze personalitatea infractorului din categoria gulerelor albe și procesul de luare a deciziilor de către acesta, precum și în reconceptualizarea metodei de prognozare la etapa efectuării testelor de pre-angajare în câmpul muncii, ca parte integrantă a procesului de prevenire și combatere a fenomenului criminalității gulerelor albe în politica penală a Republicii Moldova și a statului Israel.

Obiectivele: a demonstra importanța Teoriei alegerii iraționale în explicarea criminalității gulerelor albe prin identificarea impactului deciziei intuitive și a caracteristicilor personale ale infractorului asupra săvârșirii crimei gulerelor albe, privite ca teorie fundamentală în explicarea comportamentului criminal etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Această cercetare științifică este una dintre primele studii sistemice în domeniul științei criminologice din Republica Moldova și a statului Israel consacrată celor mai discutabile aspecte ale reducerii criminalității gulerelor albe prin implementarea unui concept novator al Teoriei alegerii iraționale impusă ca cea mai consistentă abordare în prognozarea și explicarea comportamentului deviant al unor reprzentanți ai gulerelor albe.

Problema ştiinţifică de importanță majoră rezolvată constă în demonstrarea utilității Teoriei alegerii iraționale în criminologia modernă, care se impune a fi una fundamentală în explicarea comportamentului deviant al gulerelor albe, ceea ce a condus la elaborarea unui algoritm novator al testelor de preselecție bazate pe evidențierea legăturii cauzale dintre trăsăturile specifice ale personalității și propensiunea spre riscul de comitere pe viitor a crimelor gulerelor albe, în vederea utilizării ulterioare în calitate de metodă validă și autentică de prognozare și reducere a criminalității gulerelor albe.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării își găsesc exprimare în sistematizarea abordă¬rilor științifice referitoare la fenomenul criminalității gulerelor albe; în acumularea unei baze teoretice și empirice consistente în scopul de a elabora o abordare criminologică inovațională în domeniul de prevenire și combatere a feno¬menului criminalității gulerelor albe, precum și în elucidarea celor mai nova¬toare perspective în evoluția științei criminologice în domeniul prevenirii crimi¬na¬lității gulerelor albe.

Implementarea rezultatelor științifice. Acestea sunt de o utilitate incontestabilă în procesul de elaborare a unor publicații științifice și ghiduri pentru profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi; ele își vor găsi aplicare la îmbunătățirea planului de studii și a curriculumului în materia criminologiei, în special în ce privește studierea fenomenului criminalității gulerelor albe. Rezultatele științifice sunt deja implementate în unele organizații din sectorul privat al Israelului (a se vedea: Scrisoarea privind confirmarea implementării cu succes a rezultatelor obținute și recomandarea Dlui Itzhak Nitzan), iar pentru implementarea lor în sectorul public acestea vor fi vor transmise Guvernului statului Israel.

Cuprins


1. SCIENTIFIC BACKGROUND IN THE RESEARCH FIELD OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY REDUCTION
 • 1.1. Scientific background in the research field of white-collar criminality reduction in the Israeli and foreign literature
 • 1.2. Scientific background in the research field of white-collar criminality reduction in the Republic of Moldova
 • 1.3. Conclusions to the Chapter I

2. THE PHENOMENON OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY IN MOLDOVA AND ISRAEL
 • 2.1. The Concept of White-collar crime
 • 2.2. The Portrait of the White-Collar Offender and his Criminal Motivation
 • 2.3. The phenomenon of white-collar criminality structure, dynamics and state: empirical findings for Moldova and Israel
 • 2.4. Conclusions to the Chapter 2

3. IRRATIONAL THEORY IN EXPLANATION AND REDUCING OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY IN MOLDOVA AND ISRAEL
 • 3.1. Weight of Irrational Theory in demonstration of white-collar offenders’ criminal thinking: theoretical explanation for Moldova and Israel
 • 3.2. Validity of Irrational Theory in demonstration of white-collar offenders’criminal thinking: empirical findings for Moldova and Israel
 • 3.3. Conclusions to the Chapter 3

4. REDUCING THE PHENOMENON OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY IN MOLDOVA AND ISRAEL
 • 4.1. Reducing the phenomenon of white-collar criminality by means of Pentagram Model (C.R.I.M.E.) for the Penal Politics of the
 • Republic of Moldova and the State of Israel
 • 4.2. Reducing the phenomenon white-collar criminality by means of pre-employment testing in the Penal Politics in Moldova and Israel: theoretical explanation and empirical findings
 • 4.3. Conclusions to the Chapter 4