Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Pedepse penale aplicate minorilor


Autor: Casandra Ioana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 343.121(043.3)

Adobe PDF document 2.29 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

copil, minor, minoritate, adolescență, vârstă, cauză de neimputabilitate, raport juridico-penal, responsabilitate limitată/deplină, răspundere penală, măsură educativă, pedeapsă penală, delincvență juvenilă.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 152 titluri, 3 tabele, 5 reprezentări grafice (sub formă de 2 anexe), 134 pagini de text de bază. Rezultatele științifice obținute au fost publicate 6 articole științifice.

Domeniul de studiu al lucrării vizează dreptul penal general, cu multiple nuanțe specifice și reieșite din conținutul dreptului penal special.

Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea multiaspectuală a răspunderii penale a minorilor conform legislațiilor penale ale RM și României și analiza complexă a modelului represiv de sancționare a minorilor conform CP al RM. Obiectivele: analiza generală a etapelor de vârstă ale subiectului activ al infracțiunii; analiza noțiunii și semnificației răspunderii penale a minorilor; identificarea și analiza domeniul de incidență a răspunderii penale a minorilor conform legii penale a RM și României; analiza cantitativă sistematizată a normelor care indică la răspunderea penală a minorilor conform legislației penale a RM și României; elucidarea esenței pedepselor penale a minorilor și a scopului acestora; interpretarea multiaspectuală a sistemului de pedepse penale aplicate minorilor conform CP al RM; evaluarea cantitativă a categoriilor de pedepse penale aplicate minorilor conform CP al RM și posibilităților aplicării unor elemente de depenalizare; identificarea unor concluzii generale și recomandări care să eficientizeze sistemul de răspundere penală a minorilor și forma de realizare a acestei răspunderi, punându-se în seamă necesitatea includerii în CP al RM a unui sistem liberal de răspundere penală a minorilor etc.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în conturarea unor premise științifice de modificare substanțială a cadrului normativ în vigoare, în particular referitor la terminologia utilizată în legea penală a RM în aspectul răspunderii penale a minorilor, precum și propunerea includerii în acțiune normativă distinctă a regimului juridic de răspundere penală a minorilor, după modelul general adoptat în România. În context, totuși se menține sistemul represiv de sancționare în formă mixtă pentru RM, deși România a adoptat un regim liberal.

Problema științifică importantă soluționată: elucidarea semnificației răspunderii penale a minorilor conform CP al RM și României, în particular prin realizarea acesteia sub forma pedepsei penale, fapt care a contribuit la evidențierea necesității de schimbare a modelului represiv de sancționare a minorilor conform CP al RM într-un model liberal, ceea ce ar permite racordarea sistemului de răspundere penală a minorilor la standardele europene și internaționale în acest domeniu.

Semnificația teoretică a lucrării. Lucrarea se înscrie printre cercetările monografice care elucidează una dintre formele de realizare a răspunderii penale a minorilor – pedepsele penale (conform CP RM) și poate fi propusă studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în vederea examinării opiniilor anunțate și crearea unor planuri de cercetare de perspectivă.

Valoarea aplicativă a lucrării reiese din: posibilitatea și realitatea utilizării ei în procesul instructiv-educativ în cadrul instituțiilor de învățământ superior juridic; posibilitatea admiterii acesteia ca un ghid pentru persoanele (judectări, procurori, ofițeri de urmărire penală, avocați) implicate în aplicarea legislației penale în general, în particular a răspunderii penale a minorilor, un interes aparte reprezentând realitatea interpretării sistemului de pedepse penale aplicabile minorilor conform CP al RM; posibilitatea de a configura anumite idei pentru legiuitor în vederea perfecționării mecanismului de răspundre penală a minorilor, prin nuanțarea sistemului liberal de sancționare a acestei categorii de subiecți activi ai infracțiunii.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale lucrării au fost expuse în conținutul a 6 articole științifice publicate, inclusiv participări la conferințe internaționale, în particular: Conferinţa ştiinţifică internaţionale anuală a doctoranzilor și tinerilor cercetători „Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova” (Chişinău: UAȘMD, IISD al AŞM, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, România, 2012), Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţionale „Importanța instituțiilor democratice în asigurarea drepturilor omului” (Ministerul Educației RM, 2011).