Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Factorii creşterii productivităţii muncii în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale


Autor: Popa Marina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.85 Mb / în română

Teza

CZU 338.1: 331.101.6 (100) (043)

Adobe PDF document 8.53 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

productivitate, productivitatea muncii, factorii productivității muncii, internaționalizare, Matricea Hard, Indicele de Productivitate, inovații, creativitate, produse creative, determinanții fericirii, economia bazată pe factori, economia bazată investiții, bunăstare, corelarea indicatorilor, competitivitate economică

Adnotare

Domeniul de studiu: Economie mondială și relații economice internaționale.

Scopul lucrării este identificarea și stabilirea eterogenității factorilor de creștere a productivității muncii prin prisma cercetării tipurilor specifici de determinanți ai creșterii productivității muncii în diferite stadii de dezvoltare a economiilor naționale.

Obiectivele lucrării:cercetarea teoriilor, stabilirea, identificarea, analiza şi contribuția diverșilor factori economici și sociali la creșterea productivității muncii; evoluţia productivității muncii în ţările lumii și impactul ei asupra creșterii econo mice; identificarea prin metoda corelării și a matricii HARD a determinanților specifici pentru fiecare țară a factorilor de creștere sau stagnare a productivității muncii; cercetarea factorilor creșterii productivității muncii în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: identificarea, ierarhizarea şi completarea factorilor sporirii productivității muncii specifici fiecărei etape de creștere economică, de la economia bazată pe factori pînă la economia bazată pe bunăstare și fericire (completarea etapelor stadiale de dezvoltare economică propuse de Porter); redefinirea factorului uman implicat în activitatea economică prin trecerea de la „HomoEconomicus” la „HomoTalentusLearnability” prin ident ificarea clasei creat ive; ident ificarea factorilor determinanți ai productivității muncii în baza trinomului: „competitivitate-inovație-productivitate”, utilizând „metoda de corelare a indicatorilor economici” și metoda propusă de Comisia Europeană, „Matricea Hard”; identificarea Indicelui de Productivitate (IP) în diferite etape stadiale de dezvoltare ale economiilor naționale: Factor Driven, Efficiency Driven, Innovation Driven; utilizarea metodei corelării indicatorilor economici și metodei Matricii Hard privind determinarea factorilor de sporire a productivității muncii în Republica Moldova.

Problema științifică importantă soluționată constă în determinarea factorilor creșterii productivității muncii la diferite etape stadiale de dezvoltare ale economiilor naționale, utilizînd metoda de corelare a indicatorilor economici, metoda Matricea Hard și Indicelui de Productivitate, inclusiv stabilirea nivelului productivității muncii în Republica Moldova, propunînd recomandări ce permit coeziunea acestui indicator în toate regiunile țării.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării poate fi abordată prin prisma unui interes deosebit, deoarece tema productivitatea muncii este foarte puțin cercetată de comunitatea savanților autohtoni; rezultatele obținute din adaptarea modelului Matricea Hard la realitățile Republicii Moldova pot servi la resetarea Strategiei Moldova 2020, elaborate de Guvernul Republicii Moldova; lucrarea propune fundamentarea și promovarea mai multor factori de creștere a productivității muncii, care ar contribui la trecerea țării noastre de la etapa de dezvoltare economică bazată pe factori la cea bazată pe bunăstare. Implementarea rezultatelor științifice: cele mai importante rezultate ale cercetării științifice au fost implimentate în proiectul inst ituțional 11.817.08.81A, Optimizarea polit icilor de creștere economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, 2011-2014, proiectul în cadrul Programului de Stat, Creșterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilității sistemului financiar național în contextul integrării regionale, 2011-2014, ASEM, Proiectul internațional Jean Monnet „EU2INNO, nr. ref. 2016/2332-574680-EPP- 1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIRˮ, în activitatea AGEPI, S.A Bucuria.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND FACTORII CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONALIZĂRII

 • 1.1 Modalități și perspective actuale privind procesul de internaționalizare a economiilor naționale
 • 1.2 Originile teoriei și practicii economice a conceptului de productivitatea muncii
 • 1.3 Delimitări conceptuale privind factorii determinanți ai creșterii productivităţii muncii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN ECONOMIILE NAȚIONALE DIN PERSPECTIVA IDENTIFICĂRII FACTORILOR CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

 • 2.1 Factorii determinanți în sporirea productivității muncii și a creșterii economice în țările Innovation Driven. Fișe de țară: SUA și Japonia
 • 2.2 Determinanții creșterii productivității muncii în Australia, model de bunăstare economică
 • 2.3 Identificarea factorilor creșterii productivității muncii și a indicelui productivității (IP) în Uniunea Europeană prin metoda Matricea Hard
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. FACTORII CREȘTERII ECONOMICE ȘI A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 • 3.1 Economia Republicii Moldova la etapa de dezvoltare economică Factor Driven
 • 3.2 Identificarea determinanților creșterii productivității muncii prin metoda corelării indicatorilor macroeconomici în economia națională
 • 3.3 Impactul factorilor productivității muncii asupra dezvoltării economice din regiunile de dezvoltare economică Nord, Centru, Sud din Republica Moldova
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI