Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale


Autor: Negru Ecaterina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Teza

CZU 339.9+001.8

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

capital științific, dezvoltare socioeconomică, economie bazată pe cunoaștere, cercetători științifici, migrație, rezultate științifice, educație pentru cercetare, competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, inovație

Adnotare

Teza este compusă din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 181 de titluri, 7 anexe, 137 pagini de text de bază, inclusiv 18 figuri și 12 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 521.02 Economie mondială; Relații economice internaționale.

Scopul lucrării: constă în analiza situației actuale a capitalului științific din Republica Moldova și elaborarea, pornind de la aceasta, a mecanismelor de consolidare a poziției potențialului uman din sfera științei și inovării întru asigurarea dezvoltării socioeconomice și competitivității interтaționale a țării.

Obiectivele lucrării: elucidarea aspectelor ce țin de formarea capitalului științific, în calitate de componentă calitativă a potențialului de muncă al țării; conturarea unei punți de legătură între cercetare și necesitățile celor care produc rezultate științifice, prin efectuarea unei analize a caracteristicilor socioeconomice ale cercetătorilor științifici; analiza competitivității economice a Republicii Moldova prin prisma comparării capacității de inovare a acesteia cu alte țări europene; identificarea politicilor de motivare a cercetătorilor științifici autohtoni; cercetarea impactului politicilor promovate de către stat asupra stopării exodului și menținerii capitalului științific.

Noutatea științifică a lucrării rezidă în: demonstrarea în ce măsură diversitatea bunurilor inovative influiențează productivitatea totală a factorilor; modelarea trendului de creștere a volumului de comercializare a produselor inovaționale și aprecierea importantei acestui grup de produse pentru economia națională; analiza caracteristicilor socioeconomice și a tendințelor moderne de asigurare a continuității capitalului științific și aportul acestuia la competitivitatea economică a țării; elaborarea unui program de motivare nonfinanciară pentru personalul din sfera științei și inovării.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: constă în identificarea și consolidarea din punct de vedere științific a aportului capitalului științific la dezvoltarea socioeconomică a țării, ceea ce a confirmat oportunitatea promovării în crearea și comercializarea produselor inovaționale, pentru a asigura creșterea competitivității țării.

Importanţa teoretică: rezidă în examinarea relației care există între progresul tehnico-științific, calitatea resurselor umane din domeniu, activitatea acestora, procesul de „reproducere” a potențialului științific uman, necesar asigurării continuității în domeniul cercetare-dezvoltareinovare, în scopul asigurării competitivității internaționale a țării.

Valoarea aplicativă a lucrării: este analizat raportul dintre mobilitatea forței de muncă calificate, finanțarea științei și nivelul de salarizare al cercetătorilor științifici, căile de utilizare eficientă a capitalului științific în condițiile de accentuare a caracterului intensiv al dezvoltării economiilor europene și competitivității economice internaționale a Republicii Moldova. De asemenea, a fost elaborat un plan-model de motivare nonfinanciară a personalului și prezentat un model de calcul al impactului cercetării-dezvoltării-inovării asupra creșterii economice.

Implementarea rezultatelor: rezultatele cercetărilor efectuate au fost prezentate şi discutate în cadrul mai multor manifestări ştiinţifice fiind utilizate ca materiale de suport pentru proiect științific; planul de motivare nonfinanciară a fost implementat în cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Cuprins


1. CONSOLIDAREA CAPITALULUI ȘTIINTIFIC: MOTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIOECONOMICE
  • 1.1. Dezvoltarea socioeconomică și competitivitatea economică internațională din perspectiva componentei cercetare-inovare
  • 1.2. Aspecte metodologice ale formării capitalului științific
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE SOCIOECONOMICE ALE CAPITALULUI ȘTIINȚIFIC ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
  • 2.1. Situația actuală a capitalului științific din Moldova: caracteristici socioeconomice
  • 2.2. Analiza competitivității economice internaționale a Republicii Moldova din perspectiva componentei știință, tehnologie și inovații. Aspecte comparative cu Republica Franceză și Lituania
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. POLITICI DE PREVENIRE A EXODULUI ȘI MENȚINERE A CAPITALULUI ȘTIINȚIFIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Susținerea financiară a cercetătorilor științifici autohtoni
  • 3.2. Tehnici și proceduri de motivare nonfinanciară a personalului științific și sporirea atractivității științei moldovenești
  • 3.3. Impactul cercetării-dezvoltării-inovării asupra creșterii economice: model de calcul
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE