Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor


Autor: Țurcanu Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 657.47:005:004(043.2)

Adobe PDF document 7.09 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

cost, managementul costului, contabilitatea managerială, contabilitatea financiară, sistem de costuri, cost pe activități, tehnologia informației și comunicațiilor, soft client-orientat

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 257 titluri, 120 pagini de text de bază, 24 figuri, 10 tabele, 15 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice, cu un total de 6,2 coli de autor. Domeniul de studiu al tezei: Științe economice.

Scopul cercetării: studiul managementului costurilor și a direcțiilor de perfecționare al acestuia în întreprinderile din industria tehnologia informației. Obiectivele cercetării: studierea conceptului de management al costurilor prin prisma evolutivă; studierea conceptelor asociate managementului costurilor; studierea componentelor sistemelor de costuri moderne și a cerințelor față de sistemele manageriale de costuri; studierea sintagmei TIC, a conținutului activităților în sector și concretizarea definirii sectorului TIC; studierea impactului sectorului TIC asupra economiei R. Moldova; studierea structurii cheltuielilor operaționale în sectorul TIC în general și a industriei TI în particular; studierea managementului costurilor în cadrul întreprinderilor din industriile sectorului TIC și identificarea direcțiilor de perfecționare a managementului costurilor; elaborarea metodologiei de implementare a sistemului managerial de costuri și validarea acestuia în industria de producere a softurilor la cerința clienților.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea teoretică și metodologică a dezvoltării sistemului managerial de costuri prin perfecționarea managementului costurilor în activitățile de realizare a soft-ului la comandă prin crearea unui suport decizional privind utilizarea rațională a resurselor și asigurarea competitivității pe piață.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării: sistematizarea evolutivă a managementului costurilor cu accent pe costurile serviciilor; concretizarea noțiunilor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, contabilitatea costurilor, managementul costurilor; identificarea specificului sistemului managerial al costurilor în sistemul managerial al întreprinderii; definirea sectorului TIC; identificarea caracteristicelor managementului costurilor în întreprinderile sectorului TIC; adaptarea metodologiei de implementare a sistemului de costuri pentru activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientate client).

Semnificația teoretică: constă în contribuțiile aduse la concretizarea noțiunilor de contabilitate financiară, contabilitate managerială, contabilitatea costurilor, sistem de costuri, managementul costurilor, ceea ce a contribuit la prezentarea diferențelor dintre contabilitatea managerială și managementul costurilor; la concretizarea etapelor de constituire a sistemelor de cost în cadrul întreprinderilor; precum și în definirea sectorului Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Valoarea aplicativă: se referă la acordarea unui suport metodologic privind constituirea și perfecționarea sistemului managerial de costuri, pornind de la starea de lucruri și necesitățile viitoare ale întreprinderilor din sectorul TIC, precurm şi validarea metodologiei de implementare a sistemului de costuri în activitățile de realizare a soft-ului la comandă (software orientate client).

Rezultatele studiului au fost implementate: „Complexica” SRL, „S&T MOLD” SRL, „UnifluxLine” SA, „Integrit-Sistem” SRL și „Slavans-Grafica” SRL; precum și în activitatea didactică din cadrul UTM.

Cuprins


1 Considerațiuni conceptuale ale managementului costurilor
 • 1.1 Evoluția managementului costurilor
 • 1.2 Studierea noțiunilor asociate managementului costului
 • 1.3 Sistemul de management al costurilor în structura întreprinderii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 Impactul sectorului Tehnologia Informației și Comunicațiilor asupra dezvoltării economice
 • 2.1 Problematica definirii și estimării valorice a sectorului Tehnologia Informației și Comunicațiilor
 • 2.2 Evoluția sectorului Tehnologia Informației și Comunicaților în Republica Moldova
 • 2.3 Analiza structurii costurilor și a gestionării costurilor în întreprinderile din domeniul Tehnologia Informației și Comunicațiilor
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 Dezvoltarea managementului costurilor
 • 3.1 Determinarea cerințelor față de sistemul managerial de costuri a activităților de elaborare a produselor software la cerința clienților
 • 3.2 Metodologia de implementare a sistemului managerial de costuri
 • 3.3 Validarea metodologiei de implementare a sistemului managerial de costuri
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3
 • Concluzii generale și recomandări