Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008


Autor: Piroșca Alina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 94(498)1990/2008

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

România, Parlamentul, alegeri parlamentare, elită politică, putere politică, democrație, control parlamentar, partide politice, diplomație parlamentară, relații interparlamentare

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie și anexe.

Domeniul de studiu: viața politică în România la etapa contemporană.

Scopul și obiectivele lucrării rezidă în elaborarea unei viziuni conceptuale cuprinzătoare asupra constituirii și activității Parlamentului României în anii 1990-2008, în evidențierea particularităților, problemelor, tendințelor și perspectivelor în activitatea Legislativului, precum și în elaborarea anumitor concluzii și, mai ales, a unor recomandări utile întru eficientizarea activității acestuia.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării efectuate constă în următoarele: Reprezintă primul studiu cuprinzător, interdisciplinar asupra constituirii și activității Parlamentului României în anii 1990-2008; A fost elaborat cadrul conceptual-teoretic pentru realizarea investigațiilor racordat la realitățile noi ale societății românești; Se face o evaluare științifică a procesului de democratizare cu scopul de a conștientiza complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea în tranziție și pentru a indica unele modalități de depășire a barierelor în calea democratizării societății și a activității Parlamentului; Se evidențiază activitatea Legislativului în domeniul politicii externe și a securității naționale.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul științei istorice constă în elaborarea cadrului conceptual-teoretic de analiză a constituirii și activității Parlamentului României; cercetarea uneia dintre cele mai pronunțate forme de manifestare a democrației – a alegerilor parlamentare; determinarea locului și rolului Parlamentului în elaborarea legislației, a realizării controlului parlamentar, a activității în domeniul politicii externe și a impactului activității acestuia asupra proceselor socialeconomice și politice din societate, a realizării obiectivelor de politică externă și de securitate internațională.

Semnificația teoretică a cercetărilor efectuate rezidă în abordarea constituirii și activității Parlamentului României, în rezultatele și concluziile obținute în urma conceptualizării fenomenului de agendă din perspectivă teoretică. Abordarea din perspectivă interdisciplinară și pluridisciplinară în plan analitico-epistemologic a conceptelor fundamentale a contribuit la extinderea demersului științific ce vizează Parlamentul României. Astfel, lucrarea poate servi drept model de analiză a constituirii și activității Parlamentului României în anii 1990-2008.

Valoarea aplicativă a lucrării. Sub aspect aplicativ, această abordare teoretico-științifică și rezultatele obținute contribuie la familiarizarea opiniei publice cu activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008. Materialele tezei pot fi utilizate de factorii de decizie politică și factorii economici în procesul de activitate și în elaborarea unor strategii de politici care ar permite realizarea obiectivelor de politică internă și externă. Autorul apreciază utilitatea lucrării și prin faptul că atrage atenția asupra unui ansamblu de probleme ce țin de activitatea Legislativului.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate în calitate de suport la cursurile ținute în instituțiile superioare de învățământ din România și Republica Moldova, ele pot fi utile profesorilor, doctoranzilor, studenților, liceenilor, tuturor celora ce se interesează de viața politică în România la etapa contemporană.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările au fost expuse în 8 publicații științifice de specialitate publicate în România și Republica Moldova, cât și în cadrul a 8 conferințe internaționale

Cuprins


1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO-ȘTIINȚIFICE PRIVIND CONSTITUIREA ȘI ACTIVITATEA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
 • 1.1 Istoriografia constituirii și activității Parlamentului
 • 1.2 Aspecte teoretico-metodologice de investigație a activității Parlamentului României
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. CONSTITUIREA ȘI EVOLUȚIA STRUCTURAL – FUNCȚIONALĂ A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
 • 2.1 Legislaţia electorală – bază politico-juridică a constituirii Parlamentului
 • 2.2 Alegerile parlamentare și configurația politică a Legislativului
 • 2.3 Organizarea și funcționarea Parlamentului
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
 • 3.1 Evoluția legislativă a Parlamentului
 • 3.2 Controlul parlamentar
 • 3.3 Activitatea Parlamentului în domeniul politicii externe și securității internaționale
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI