Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii


Autor: Purici Svetlana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 343.98:004(043.3)

Adobe PDF document 5.44 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

criminalitate informatică, internet, sistem informatic, probe electronice, versiuni criminalistice, metodică, cercetarea infracțiunilor, măsuri speciale de investigații

Adnotare

Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative.

Structura tezei: 140 pagini text de bază, adnotare în limbile română, engleză și rusă, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 360 titluri, 25 anexe, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu derivă din cele mai importante și mai noi aspecte ale cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii, coroborând perspectiva doctrinar-normativă cu cea practico-aplicativă.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul tezei rezidă în elaborarea metodicii de cercetare a infracțiunilor din domeniul informaticii în vederea descoperirii, cercetării eficiente, prevenirii și combaterii acestor infracțiuni. Dintre obiectivele lucrării menționăm: analiza studiilor din literatura de specialitate referitoare la metodica de cercetare a infracțiunilor din domeniul informaticii; prezentarea modelului criminalistic al acestei categorii de infracțiuni; descrierea situațiilor tipice și a versiunilor criminalistice; expunerea particularităților tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații în domeniul dat.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute derivă din faptul că studiul nostru reprezintă o primă încercare de cercetare științifică multiaspectuală a infracțiunilor informatice la nivel național. Este o abordare complexă, însoțită de analiza și evaluarea viziunilor doctrinare în materie, constituind astfel un veritabil suport științifico-practic în soluționarea multor probleme în procesul de investigare a infracțiunilor informatice.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în elaborarea metodicii de cercetare criminalistică a infracțiunilor din domeniul informaticii, ceea ce a contribuit la identificarea procedeelor tactice, metodice și tehnice adecvate, în vederea aplicării lor la investigarea acestor infracțiuni.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Valențele teoretice ale lucrării sunt relevate de caracterul interdisciplinar al cercetării, or criminalitatea informatică are loc în spațiul virtual, ceea ce revendică abordarea ei nu doar din punct de vedere juridic, dar și informatic. Metodele aplicate și constatările efectuate în urma cercetării pot servi drept ghid pentru studenții, practicienii și alți specialiști din domeniul dreptului.

Implementarea rezultatelor științifice vizează, în primul rând, activitatea practică în sfera respectivă, iar concluziile studiului pot fi aplicate unor noi cercetări teoretice în domeniu.

Cuprins


1. SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN DOMENIUL CERCETĂRII INFRACȚIUNILOR INFORMATICE
 • 1.1. Infracțiunile informatice ca obiect de cercetare științifică în Republica Moldova și România
 • 1.2. Studierea infracțiunilor informatice reflectată în literatura de specialitate din alte state
 • 1.3. Instituțiile și instrumentele naționale, regionale și internaționale din domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERISTICA CRIMINALISTICĂ ȘI ORGANIZAREA CERCETĂRII INFRACȚIUNILOR DIN DOMENIUL INFORMATICII
 • 2.1. Noțiunile de infracțiune informatică și criminalitate informatică. Clasificarea infracțiunilor informatice
 • 2.2. Modelul și caracteristica criminalistică ale infracțiunilor informatice
 • 2.3. Situațiile tipice de urmărire penală și versiunile criminalistice
 • 2.4. Măsuri tactice și strategice de depășire a obstacolelor care împiedică buna desfășurare a cercetării infracțiunilor informatice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. TACTICA EFECTUĂRII UNOR ACȚIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAȚII LA CERCETAREA INFRACȚIUNILOR INFORMATICE
 • 3.1. Aspecte generale privind efectuarea unor acțiuni inițiale și ulterioare de urmărire penală
 • 3.2. Audierea persoanelor în cadrul cercetării infracțiunilor informatice
 • 3.3. Cercetarea la fața locului
 • 3.4. Percheziția, ridicarea de obiecte și documente. Conservarea imediată a datelor cu privire la traficul informatic
 • 3.5. Efectuarea expertizei și a constatărilor tehnico-științifice
 • 3.6. Măsuri speciale de investigații pertinente ale infracțiunilor informatice
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI