Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageri


Autor: Mihalache Iurie
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 347.763 (043.2)

Adobe PDF document 11.68 Mb / în română
286 pagini


Cuvinte Cheie

activitate de întreprinzător, regim juridic, transport rutier de pasageri, contract de transport rutier, operator de transport rutier, licenţiere, autorizare, bilet de călătorie, asigurare obligatorie de răspundere civilă, autogară, bagaj, prejudiciu, răspundere juridică

Adnotare

Domeniul de studiu. Lucrarea fundamentează un studiu complex în domeniul dreptului afacerilor, dreptului transporturilor şi dreptului civil.

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 461 surse, 11 anexe, 212 pagini text de bază.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în abordarea complexă a activităţii de întreprinzător din sfera transportului rutier de pasageri prin prisma prevederilor legislaţiei naţionale, instrumentelor internaţionale, opiniilor doctrinare şi practicii judiciare în domeniu. Obiectul de cercetare al tezei este axat pe analiza ştiinţifică a legislaţiei din domeniul transportului rutier de pasageri şi pe relevarea semnificaţiei acesteia în materia activităţii de întreprinzător.

Soluţionarea problemei ştiinţifice aplicative. Pe lângă dimensiunea teoretico-ştiinţifică a problematicii din sfera transportului rutier de pasageri, operatorii de transport se confruntă cu dificultăţi reale legate de adoptarea celor mai potrivite măsuri în ordinea juridică internă. Astfel, soluţiile cu valoare aplicativă propuse în lucrare vizează ameliorarea climatului de afaceri din sfera transportului rutier de pasageri prin optimizarea legislaţiei în domeniu şi armonizarea acesteia la acquis-ul Uniunii Europene, conform Planului naţional de acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică constau în dezvoltarea unor elemente noi care presupun abordarea complexă a legislaţiei aplicabile relaţiilor de întreprinzător din transportul rutier de pasageri. Pentru prima dată în doctrina juridică locală sunt analizate: constituirea şi autorizarea operatorilor de transport rutier, biletul de călătorie, bagajul, regimul juridic al asigurărilor, răspunderea juridică a operatorilor de transport rutier, transportul rutier prin servicii ocazionale, raporturile juridice dintre autogări, operatori de transport rutier și pasageri.

Cercetarea îşi învederează caracterul novator graţie faptului că distinge carenţele cadrului legal naţional, abordează în plan comparativ legislaţia şi doctrina altor state, crează oportunităţi de implementare în ordinea juridică internă a practicilor legislative performante. Identificarea şi configurarea circumstanţelor care au stat la temelia lucrării, au contribuit la elucidarea direcţiei principale de cercetare şi la propunerea unor soluţii de optimizare a legislaţiei în domeniu.

Semnificaţia teoretică. Realizarea studiului teoretic contribuie la soluţionarea unei probleme majore pentru ştiinţa juridică în general, dar şi pentru dreptul afacerilor şi dreptul transporturilor ca subramuri ale ştiinţei dreptului civil, în special: este evidenţiat fenomenul consolidării cadrului juridic de reglementare a raporturilor de afaceri din sfera transportului rutier de persoane prin introducerea unor cerinţe de calitate, atât faţă de modul de organizare, cât şi faţă de cel de funcţionare în condițiile economiei de piaţă. Rezultatele şi concluziile, ce reflectă soluţiile teoretice degajate, servesc drept suport pentru perfecţionarea legislaţiei.

Valoarea aplicativă. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin teoretico-normativ, precum şi lipsa unor lucrări consacrate temei cercetate. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, au fost formulate concluzii şi recomandări menite să îmbunătăţească calitatea cadrului normativ din sfera transportului rutier de pasageri. Drept rezultat, au fost relevate recomandări de natură practică a căror implementare poate influenţa în mod decisiv existenţa şi consolidarea legislaţiei naţionale din sfera transporturilor rutiere.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în propunerile de lege ferenda, în ghidul metodic pentru managerii din transportul rutier şi în textele articolelor ştiinţifice, discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.