Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare.


Autor: Danilenco Svetlana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Aurelia Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română
Adobe PDF document0.98 Mb / în rusă

Teza

CZU 376.5:796.011.1(043.3)

Adobe PDF document 5.28 Mb / în rusă
185 pagini


Cuvinte Cheie

activism motoriu, calități fizice, deficiență de intelect, cultura fizică de adaptare, reabilitare

Adnotare

Structura lucrării constă din: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (235 surse), 15 anexe, 127 pagini text de bază; lista abrevierilor, 39 figuri, 29 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: Pedagogia specială.

Scopul lucrării: a identifica particularitățile dezvoltării psihofizice a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect și, în această bază, a elabora măsuri de reabilitare eficientă în cadrul unor activități de cultură fizică adaptivă.

Obiectvele cercetării: 1. Studiul teoriei și practicii procesului de reabilitare a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților culturii fizice adaptive și a activității de joc. 2. Stabilirea nivelului de dezvoltare psihofizică a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect și intelect stabil. 3. Elaborarea programei de cultură fizică adaptivă în cadrul activității de joc Fotbal pentru fetițele adolescente cu deficiențe de intelect. 4. Implementarea programei elaborate și identificarea posibilităților de influență a ei asupra procesului de reabilitare și integrare socială a elevilor cu dficiență de intelect.

Inovația științifică și originalitatea cercetării constă în: stabilirea particularităților dezvoltării fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect; elaborarea concepției conținutului instructiv-formativ al CFA pentru copiii cu deficență de intelect în cadrul programei școlare a disciplinei Educația fizică și activității ludico-sportive în afară de clasă; elaborarea conținutului programei CFA, care să contribie la reabilitarea și socializarea copiilor cu deficiențe de intelect. Problema cercetării: stabilirea particularităților dezvoltării psihofizice a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect și elaborarea conținutului și condițiilor CFA ca bază a reabilitării lor reușite.

Importanța teoretică constă în: obținerea și sistematizarea de noi date cu privire la pregătirea psihofizică a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect și remanierea acesteia în rezultatul activităților de CFA; dezvoltarea viziunii științifico-pedagogice cu privire la metode, forme și mijloace de oranizare a activităților de CFA cu adolescenții deficienți de intelect, care să complementeze sistemul de cunoștințe și reprezentări despre potențialul formării adolescentului, prin mijloacele culturii fizice, în special prin jocul sportiv Fotbal, a unor calități psihofizice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în: elaborarea conținutului programei de CFA pentru fetițele adolescente cu deficiențe de intelect, validat experimental în cadril disciplinelor Educația fizică și Fotbalul; elaborarea metodicii realizării CFA în sistemul activităților la clasă ți în afară de clasă în școlile auxiliare; validarea criteriilor de evaluare a nivelului de dezvoltare fizică și a formării motorii a fetițelor adolescente cu deficiențe de intelect pentru a participa în activități de cultură fizică și de joc.

Implementarea rezultatelor științifice. Datele teoretice și praxiologice obținute au fost examinate la сatedra psihopedagogie specială a UPSC, în procesul formării profesionale continue a cadrelor didactice, au fost aprobate și implementate în practica educației fizice a elevilor Școlii auxiliare nr. 6 și a Școlii auxiliare internat nr. 5 din Chișinău Реабилитация девочек-подростков с нарушением интеллекта в системе занятий адаптивной физической культуры.