Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: dimensiunea instituțională și mecanisme de realizare


Autor: Beniuc Liliana
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Teza

CZU 327 (4) „20” : 061.1UE(043.2)

Adobe PDF document 2.06 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

acțiune externă, sistem european de acțiune externă, acțiune de politică externă a Uniunii Europene, sistem de politică externă a Uniunii Europene, politica externă și de securitate comună, reziliență în politica europeană de vecinătate, „actor atipic” al relațiilor internaționale, diplomație a Uniunii Europene, coerență, convergență.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 275 de titluri, 5 anexe, 155 pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost publicate într-o monografie și 18 articole științifice. Cuvinte-cheie: acțiune externă, sistem european de acțiune externă, acțiune de politică externă a Uniunii Europene, sistem de politică externă a Uniunii Europene, politica externă și de securitate comună, reziliență în politica europeană de vecinătate, „actor atipic” al relațiilor internaționale, diplomație a Uniunii Europene, coerență, convergență.

Domeniul de studiu: științe politice.

Scopul și obiectivele lucrării: scopul propus rezidă în efectuarea unei cercetări conceptualteoretice a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene în vederea identificării cadrului instituțional și determinării mecanismului de realizare a deciziilor de politică externă europeană. Obiective trasate: a investiga științific acțiunea de politică externă a Uniunii Europene; a analiza abordările istoriografice, fundamentele conceptuale și reperele teoretico-metodologice a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene; a cerceta evoluția competențelor de politică externă a instituțiilor Uniunii Europene; a determina mecanismul de adoptare și realizare a deciziilor de politică externă în Uniunea Europeană; a stabili „generalul” și „particularul” în realizarea deciziilor de politică externă între Uniunea Europeană și statele membre; a studia dinamica evoluției cooperării Uniunii Europene cu Republica Moldova în contextul politicii europene de vecinătate.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul științelor politice constă în determinarea Uniunii Europene drept actor atipic al relațiilor internaționale, fapt ce impune aplicarea unor metode alternative de cercetare, pentru a înțelege legăturile structurale dintre „interiorul” și „exteriorul” Uniunii – instituțiile, resursele și contextul politic extern. Determinarea și conceptualizarea acțiunii de politică externă a Uniunii Europene a permis evidențierea limitelor de competență a instituțiilor europene și a statelor membre în cadrul politicii externe comune.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în introducerea în știința și practica națională a conceptului de „acțiune de politică externă a Uniunii Europene”; determinarea formelor de exercitare a politicii externe comune; stabilirea cadrului „general” și „particular” de realizare a acțiunii de politică externă între Uniunea Europeană și statele membre. Semnificația teoretică constă în cercetarea acțiunii de politică externă a Uniunii Europene, prin aplicarea principiilor de inter- și pluridisciplinaritate; determinarea cadrului conceptualmetodologic de cercetare a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene, racordat la realitățile în schimbare și tendințele postneoclasice de dezvoltare a științei; evidențierea premiselor încheierii Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, importanței implementării lui pentru Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui studiu cu valențe fezabile, care asigură mediul universitar-academic din Republica Moldova cu material științific relevant privind specificul, rolul și importanța Uniunii Europene în relațiile internaționale; completează aparatul categorial al științei politice cu noi sintagme. Implementarea rezultatelor științifice este reflectată în curriculum-urile cursurilor universitare „Instituții și procese politice europene” și „Politica externă, de securitate și apărare a Uniunii Europene” predate la Institutul de Relații Internaționale din Moldova; în programele de pregătire și perfecționare a cadrelor în domeniul relațiilor internaționale și serviciului vamal; în realizarea unor proiecte Jean Monnet în calitate de executant.

Cuprins


1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE, CONCEPTUALE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ACȚIUNEA DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE
  • 1.1 Gradul de cercetare științifică a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene
  • 1.2 Fundamente conceptuale și repere teoretico-metodologice de investigație a acțiunii de politică externă a Uniunii Europene
  • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL INSTITUȚIONAL DE ADOPTARE ȘI REALIZARE A DECIZIILOR DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE
  • 2.1 Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe
  • 2.2 Mecanismul de realizare a deciziilor de politică externă de către Uniunea Europeană
  • 2.3 Concluzii la capitolului 2

3. IMPACTUL ACȚIUNII DE POLITICĂ EXTERNĂ A UNIUNII EUROPENE ȘI STATELOR MEMBRE ASUPRA VECINĂTĂȚII ESTICE
  • 3.1 General și particular în realizarea deciziilor de politică externă între Uniunea Europeană și statele membre
  • 3.2 Cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova în contextul politicii europene de vecinătate
  • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI