Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat


Autor: Cuculescu Andrei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Sergiu Ţurcanu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 342 (043.3)

Adobe PDF document 1.42 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

Principiu constituțional, democrație, suveranitate, popor, putere, alegeri, referendum, sistem electoral, partid politic, autorități reprezentative

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 233 surse, text de bază 149 pagini. Rezultatele obținute sunt reflectate în 7 articole ştiinţifice. Cuvinte cheie: Principiu constituțional, democrație, suveranitate, popor, putere, alegeri, referendum, sistem electoral, partid politic, autorități reprezentative.

Domeniul de studiu: Drept constituțional. Scopul lucrării constă în efectuarea unei cercetări științifice a esenţei şi conţinutului principiilor constituționale în contextul accesului cetățenilor unui stat la putere în vederea asigurării legitimităţii şi legalităţii acesteia.

Obiectivele lucrării: Clarificarea rolului și modalităților de realizare a principiilor constituționale aplicabile accesului la putere în stat în contextul accesului cetățenilor la putere în stat; identificarea și analiza reglementărilor Constituționale din diferite state privind principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat, evidențierea în acest sens a similitudinilor, diferențelor, restricțiilor, și lacunelor; reliefarea rolului alegerilor și a partidelor politice ca componente fundamentale ale regimului democratic și metode de selecție a conducătorilor politici dintr-un stat; formularea unor recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un studiu amplu în cadrul căruia se cercetează corelația dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere în stat și instrumentele de care dispune poporul în formarea organelor de conducere și investirea cu legitimitate a acestora în stat.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea și argumentarea corelației dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere într-un stat democratic, fapt ce a contribuit la clarificarea aspectelor și procedurilor democratice care trebuie respectate și îndeplinite de către cei care doresc să ajungă la putere în stat, acestea având impact asupra sporirii responsabilității reprezentanților poporului și perfecționării legislației naționale în domeniu.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Sub aspect teoretic, teza de doctorat reprezintă o analiză complexă a corelației dintre principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat cu modalitățile de accedere la putere într-un stat democratic. Valoarea aplicativă a lucrării este sesizată prin posibilitatea folosirii ideilor ştiinţifice, formulate în cuprinsul tezei în procesul de predare-învățare la facultăţile de drept a cursurilor de drept constituţional, politologie, drept electoral etc. În același rând, lucrarea va servi drept suport doctrinar în procesul modificării și completării Constituţiei, a normelor electorale, precum și la ajustarea legislaţiei interne prevederilor normelor şi rigorilor democratice internaţionale și cele stabilite de UE.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului, au fost expuse în textele articolelor ştiinţifice, în reviste de specialitate, precum şi discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil. Rezultatele științifice ale lucrării îşi vor regăsi reflectarea în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic în domeniul dreptului public. De asemenea, recomandările de lege ferenda propuse, sunt capabile să contribuie la eficientizarea activității practice a organelor statului și la perfecționarea cadrului legislativ.

Cuprins


1. ANALIZA PRINCIPIILOR CONSTITUȚIONALE APLICABILE ACCESULUI LA PUTERE ÎN STAT ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI CONSTITUȚIONAL
 • 1.1. Examinarea materialelor științifice referitoare la principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Examinarea materialelor științifice referitoare la principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat publicate peste hotare…
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1
2. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE CA DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII STATULUI
 • 2.1. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale principiilor constituționale
 • 2.2. Principiul suveranității poporului
 • 2.3. Principiul democrației și pluralismului politic
 • 2.4. Principiul reprezentării
 • 2.5. Principiul separației ramurilor puterii în stat
 • 2.6. Principiul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 • 2.7. Principiul supremaţiei Constituţiei
 • 2.8. Principiul accesului liber la justiție
 • 2.9. Concluzii la capitolul 2

3. MECANISMELE DEMOCRATICE APLICABILE ACCESULUI LA PUTERE ÎN STAT
 • 3.1. Legalitatea, legitimitatea puterii de stat și dreptul poporului la insurecție
 • 3.2. Alegerile - mecanism democratic de formare a organelor puterii de stat
 • 3.3. Partidele politice – componente de bază ale unei societăți democratice
 • 3.4. Referendumul - mecanism democratic de exercitare directă a suveranității poporului
 • 3.5. Analiza mecanismelor actuale ale inițiativei populare de revizuire a Constituției Republicii Moldova
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI