Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldov


Autor: Zaporojan Livia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Zubco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 342.71(478):061.1 EU(043.3)

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

cetățenie, pluralit ate de cetățenii, pluripatrid, dobândirea cetățeniei, titular al drepturilor și libertăților fundamentale, statutul juridic al persoanei cu pluralitate de cetățenii, cetățenia Uniunii Europene. Domeniul de studiu: dreptul public (dreptul constituțional). Scopul lucrării: analiza multidimensională a instituției pluralității de cetățenii prin prisma cadrului normativ

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cuprinzând 287 de surse – în total 162 de pagini de text de bază. Rezultatele realizate în cadrul cercetării temei tezei sunt reflectate în 10 artico le șt iințifice.

Domeniul de studiu: dreptul public (dreptul constituțional). Scopul lucrării: analiza multidimensională a instituției pluralității de cetățenii prin prisma cadrului normativ național și internațional din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Obiectivele lucrării: determinarea trăsăturilor specifice ale noțiunilor de cetățenie și pluralit ate de cetățenii; reflectarea evo luției reglementărilor juridice privind cetățenia și pluralit atea de cetățenii în RM; cercetarea pluralității de cetățenii în serviciul public al RM; investigarea modalității de dobândire a cetățeniei în interesele RM ca cetățenie de onoare și definirea acesteia; cercetarea circumstanțelor dobândirii mai multor cetățenii; investigarea reglementării instituției pluralității de cetățenii în dreptul constituțional comparat; stabilirea impactului pluralității de cetățenii asupra suveranității și politicii statelor; identificarea și analiza instituției cetățeniei europene; determinarea statutului juridic al persoanelor care posedă multiple cetățenii în cadrul normat iv al UE; analiza relațiilor dintre RM și UE în domeniul cetățeniei.

Noutatea și originalitatea științifică: prezenta lucrare este consacrată studierii detaliate a conținutului pluralității de cetățenii, a lacunelor existente în cadrul normativ național cu privire la această inst ituție, conținând îmbunătățiri și propuneri de lege ferenda și reliefând definiția conceptului pluralității de cetățenii.

Problema științifică importantă soluționată: determinarea și argumentarea naturii juridice a pluralității de cetățenii și a particularităților acesteia la etapa contemporană prin depistarea deficiențelor în cadrul legislativ al RM, fapt care a condus la identificarea unei noi direcții de cercetare științifică în do meniul cetățeniei – a pluralității de cetățenii, în vederea operării modificărilor și completărilor ulterioare în legislația națională din perspect iva integrării europene a Republicii Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă: prezenta lucrare constituie o cercetare complexă a bazelor teoretice, juridice, de drept comparat, de jurisprudență privind pluralitatea de cetățenii, o analiză a regimului juridic al pluralității de cetățenii în calitate de metodă de soluționare a raporturilor dintre stat și persoanele care dețin mai multe cetățenii. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în modul de interpretare și aplicare substanțială a inst ituției pluralității de cetățenii în lumina procesului demarat de RM de aderare la UE, precum și a propunerilor de lege ferenda, ce au menirea de a consolida cadrul normativ și instituțional în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice: acestea sunt utilizate în vederea evoluției șt iinței națio nale a dreptului const ituțional, perfecțio nării cadrului legal existent, soluțio nării problemelor practice cu care se confruntă practicienii în domeniul dreptului, precum și în procesul didact ic în cadrul inst ituțiilor de învățământ. Ast fel, informația cuprinsă în lucrare este utilă atât autorităților publice, societății civile, cât și cetățenilor de rând.

Cuprins


1. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE EFECTUATE ÎN DOMENIUL CETĂȚENIEI ȘI PLURALITĂȚII DE CETĂȚENII
 • 1.1. Interesul doctrinar din Republica Mo ldova privind cetățenia și pluralitatea de cetățenii
 • 1.2. Instituția cetățeniei și a pluralității de cetățenii în doctrina altor state
 • 1.3. Direcțiile principale de cercetare, scopul și obiect ivele tezei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL ȘI JURIDIC PRIVIND CETĂȚENIA ȘI PLURALITATEA DE CETĂȚENII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Reflecții asupra conceptelor cetățeniei și pluralității de cetățenii în ascensiunea sa conceptuală și normativă
 • 2.2. Dezvo ltarea reglementărilor juridice: de la cetățenie la pluralitatea de cetățenii în Republica Moldova
 • 2.3. Trăsăturile definitorii ale statutului juridic al persoanei care deține mult iple cetățenii
 • 2.4. Pluralitatea de cetățenii în serviciul public al Republicii Mo ldova
 • 2.5. Particularitățile dobândirii cetățeniei în interesele Republicii Mo ldova
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. BAZELE TEORETICE ȘI PRACTICE INTERNAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI PLURALITĂȚII DE CETĂȚENII
 • 3.1. Analiza circumstanțelor dobândirii mai multor cetățenii
 • 3.2. Reglementarea instituției pluralității de cetățenii în dreptul constituțional comparat
 • 3.3. Tendințele și impactul multiplei cetățenii asupra suveranității și politicii statelor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA STATUTULUI JURIDIC AL PERSOANELOR CU MAI MULTE CETĂȚENII PRIN PRISMA CADRULUI NORMATIV AL UNIUNII EUROPENE
 • 4.1. Metamorfoza instituției cetățeniei: de la cetățenia națională la cetățenia Uniunii Europene
 • 4.2. Perspective ale statutului juridic al persoanelor care dețin multiple cetățenii în dreptul Uniunii Europene
 • 4.3. Premisele relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul cetățeniei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Declarația privind asumarea răspunderii
URRICULUM VITAE AL AUTOAREI
LISTA ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE DE AUTOR LA TEMA TEZEI