Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială


Autor: Gorincioi Cornelia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

concurență neloială, act de concurență neloială, discreditare, instigare, secret comercial, deturnare, confuzie, prevenire, contracarare, răspundere

Adnotare

Școala doctorală de științe juridice a Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2019

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 207 titluri, 205 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: acțiunile de concurență neloială și instrumentele juridice de prevenire și contracarare a acestora. Domeniul general de studiu este Dreptul afacerilor.

Problema științifică: rezidă în conceptualizarea fenomenului de concurență neloială și individualizarea actului de concurență neloială, identificarea instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a actelor de concurență neloială în vederea estimării eficienței fiecăruia asupra ameliorării mediului concurențial și edificării unui sistem economic bazat pe noi principii şi abordări.

Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea cuprinzătoare și multiaspectuală a problemelor de prevenire și contracarare a diferitor acte de concurență neloială din punctul de vedere al legislației concurențiale, civile și al legii penale, precum și înaintarea propunerilor pentru înlăturarea lacunelor din legislația în vigoare din domeniu. Printre principalele obiective sunt: analiza esenței conceptului de „concurență neloială”, și stabilirea cercului de fapte delictuale cuprinse de această noțiune; identificarea instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a actelor de concurență neloială; modelarea teoretică de aplicare a instrumentelor juridice de contracarare a concurenței neloiale în practică și estimarea eficienței aplicării acestora.

Noutatea și originalitatea științifică: Tratarea comprehensivă a obiectului cercetării, care îi imprimă noutate științifică lucrării prezente, denotă unicitatea fenomenului concurenței și diversitatea instrumentelor juridice de contracarare, la diferite etape, de prevenire și ulterior, de răspundere, ca instrument coercitiv.

Teza de doctorat evidenţiază necesitatea aplicării legislaţiei în materie de concurenţă și a instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială într-un mod transparent şi nediscriminatoriu. Lucrarea reprezintă o cercetare interdisciplinară complexă în Republica Moldova, care abordează instrumentele juridice de contracarare a acțiunilor de concurență neloială prin prisma a trei ramuri de drept: civl, administrative și penal.

Semnificația teoretică constă în analiza esenței juridice și economice a conceptului de „concurență neloială” și stabilirea cercului de fapte delictuale cuprinse de această noțiune, a instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a acestor acte, cu exemplificări relevante din practica autorității de concurență și jurisprudenței autohtone, jurisprudenței străine în scopul unei mai bune înțelegeri a instrumentelor de contracarare a acestor acte negative pentru concurență.

Valoarea aplicativă a lucrării: este dictată de recomandările autoarei care pot fi utilizate eficient în activitatea de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept de către organele de stat care exercită controlul asupra respectării ordinii legale în domeniul relațiilor concurențiale, precum și la examinarea litigiilor de către instanțele judecătorești.

Cuprins


1. ANALIZA ISTORICO-JURIDICĂ A CONCURENȚEI ȘI A INSTRUMENTELOR JURIDICE DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ
 • 1.1. Tratări științifice referitoare la concurență ca element esențial al mecanismului de piață și evoluția reglementărilor în domeniu concurenței.18
 • 1.2. Analiza generală a actelor de concurență neloială
 • 1.3. Conturarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială
 • 1.4. Analiza situației cercetărilor științifice din domeniul actelor de concurență neloială, identificarea problemei științifice și formularea obiectivelor de cercetare.
 • 1.5. Concluzii la Capitolul I

2. CALIFICAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE ACTE DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ
 • 2.1. Elementele calificative ale discreditării concurenților
 • 2.2. Particularitățile calificative ale instigării la rezilierea contractului cu concurentul
 • 2.3. Specificul obţinerii şi/sau folosirei ilegale a secretului comercial al concurentului ca act de concurență neloială
 • 2.4. Acțiunile ce constituie actul deturnării clientelei concurentului
 • 2.5. Criteriile calificative ale confuziei
 • 2.6. Concluzii la Capitolul II

3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CA INSTRUMENT DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂș
 • 3.1. Răspunderea civilă și eficiența ei asupra contracarării acțiunilor de concurență neloială
 • 3.2. Eficiența răspunderii administrative în contracararea actelor de concurență neloială
 • 3.3. Răspunderea penală ca instrument juridic de contracarare a actelor de concurență neloială
 • 3.4. Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII