Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii


Autor: Serbinov Angela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 343.34(043.3)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

armă de foc, muniţii, manipulări ilegale, clauză de impunitate, păstrare neglijentă, purtare, procurare, fabricare, reparare, comercializare ilegală

Adnotare

Structura lucrării: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 452 titluri, 174 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: efectuarea unei cercetări temeinice în materia răspunderii penale pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii, în identificarea şi soluţionarea problemelor teoretico-practice în partea ce vizează infracţiunile prevăzute la art.290 şi 291 CP RM, precum și în formularea unor propuneri legislative apte să optimizeze cadrul legal actual în materie.

Obiectivele cercetării: determinarea particularităţilor definitorii ale obiectului material al infrac-ţiunilor consemnate la art.290 şi 291 CP RM; precizarea semnelor obligatorii subiective inserate în textul normelor supuse analizei; abordarea teoretico-practică a laturii obiective a infracţiunilor specificate la art.290 şi 291 CP RM; conturarea condiţiilor în care este operabilă clauza de impunitate înscrisă la alin.(3) art.290 CP RM; delimitarea infracţiunii prevăzute la art.291 CP RM de unele fapte contravenţionale conexe etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute: îşi găseşte exprimare în faptul că a fost realizată, în premieră, o cercetare temeinică, sub aspect juridico-penal, a faptelor specificate la art.290 şi 291 CP RM în calitate de veritabile infracţiuni contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme de foc şi muniţii. De aici derivă şi caracterul novator al rezultatelor obţinute, dat fiind că lucrarea este una dintre primele de o aşa anvergură, dedicate în exclusivitate analizei juridico-penale a infracţiunilor consemnate la art.290 şi 291 CP RM, în care elementele constitutive ale numitelor infracţiuni sunt supuse unei investigaţii multilaterale, inclusiv în corespundere cu cadrul legal conex şi cu practica judiciară în materie.

Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante soluţionate: elaborarea unui cadru conceptual complex cu privire la semnele constitutive ale infracţiunilor contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii în corespundere cu cadrul teoretico-normativ actual, ceea ce a permis identificarea imperfecţiunilor de care suferă normele de incriminare supuse analizei şi, corespunzător, înaintarea unui şir de propuneri menite să îmbunătățească textul incriminator examinat în vederea prevenirii și combaterii cât mai eficiente a infracționalității în această sferă.

Semnificaţia teoretică: lucrarea poate constitui un suport ştiinţifico-metodologic solid pentru literatura de specialitate, în special pentru dezvoltarea în continuare a ştiinţei dreptului penal.

Valoarea aplicativă: teza de faţă poate înlesni, cu siguranţă, activitatea celor îndrituiţi cu aplicarea legii penale, reprezentând un veritabil suport ştiinţifico-practic. Mai mult, lucrarea comportă importante valenţe teoretico-practice, analizei fiind supuse peste 150 de hotărâri judecătoreşti, care au şi servit drept bază empirică a studiului efectuat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: acestea îşi găsesc aplicare în procesul de instruire a studenţilor de la facultăţile de drept din instituţiile de învăţământ superior, precum şi în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins


1. MATERIALE ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNILE CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE EXPRIMATE ÎN MANIPULĂRI ILEGALE CU ARME ȘI MUNIȚII
 • 1.1. Materiale ştiinţifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Materiale ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.3. Sinteza problematicii tratate şi a rezultatelor obţinute

2. CARACTERIZAREA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE EXPRIMATE ÎN MANIPULĂRI ILEGALE CU ARME ȘI MUNIȚII
 • 2.1. Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM
 • 2.1.1. Obiectul juridic generic
 • 2.1.2. Obiectul juridic special
 • 2.2. Obiectul material al infracţiunilor consemnate la art.290 şi 291 CP RM
 • 2.3. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM
 • 2.3.1. Latura obiectivă a purtării, păstrării, procurării, fabricării, reparării sau comercializării ilegale a armei de foc sau a muniţiilor, precum şi a sustragerii lor
 • 2.3.2. Latura obiectivă a păstrării neglijente a armelor de foc şi a muniţiilor
 • 2.4. Elementele subiective ale infracţiunilor contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii
 • 2.4.1. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM
 • 2.4.2. Latura subiectivă a infracţiunilor consemnate la art.290 şi 291 CP RM
 • 2.5. Sinteza problematicii tratate şi a rezultatelor obţinute

 • 3. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNILE CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE EXPRIMATE ÎN MANIPULĂRI ILEGALE CU ARME ȘI MUNIȚII
  • 3.1. Rezultatele obţinute cu privire la semnele obiectului infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM
  • 3.2. Rezultatele obţinute în cercetarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la art.290 şi 291 CP RM
  • 3.3. Rezultatele obţinute în cercetarea elementelor subiective ale infracţiunilor consemnate la art.290 şi 291 CP RM
  • 3.4. Sinteza problematicii tratate şi a rezultatelor obţinute

  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
  CV-ul AUTORULUI