Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal


Autor: Berghe Nadejda
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.73 Mb / în română

Teza

CZU 336.14:354:336.22(478)(043)

Adobe PDF document 8.55 Mb / în română
245 pagini


Cuvinte Cheie

finanțe publice locale, potențial fiscal, capacitate fiscală, efort fiscal, bază impozabilă, venituri proprii, autonomie financiară locală, autorități publice locale, impozite și taxe locale

Adnotare

Structura tezei de doctor include: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 188 titluri, 40 anexe, 145 pagini de text de bază, 40 figuri, 14 formule și 5 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în analiza abordării teoretice şi practice a potențialului fiscal ca măsură de acumulare a veniturilor în bugetele unităţilor administrativ – teritoriale din Republica Moldova în cadrul reformelor actuale şi sugerarea perspectivelor şi căilor de eficientizare a finanţe lor publice locale în contextul valorificării încasărilor din impozitele și taxele locale.

Obiectivele cercetării: studierea conceptelor privind finanțele publice locale; dezvoltarea conceptului de potențial fiscal, capacitate fiscală și efort fiscal; cercetarea reformelor finanțelor publice din Republica Moldova; examinarea cadrului legal de administrare a impozitelor și taxelor locale din Republica Moldova și experiența țărilor europene; analiza dimensiunii finanțelor publice locale din Republica Moldova; studierea metodologiei de prognozare a veniturilor bugetelor locale și cercetarea modalităților de extindere a bazei de impozitare locale; identificarea perspectivelor de eficientizare a sistemului de colectare a impozitelor şi taxelor locale.

Noutatea și originalitatea științifică: dezvoltarea conceptului de potențial fiscal local și a noțiunii de capacitate fiscală în vederea valorificării veniturilor proprii ale unităților administrativteritoriale; dezvoltarea conceptului de efort fiscal în vederea evidențierii necesității asigurării autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova; elaborarea modelului econometric în vederea previzionării potențialului fiscal la nivel de unitate administrativteritorială; identificarea soluțiilor de sporire a potențialului fiscal prin extinderea bazei de calcul a impozitelor și taxelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul respectiv constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a conceptului de potențial fiscal și a instrumentelor de evaluare a potențialului fiscal local fapt care a ratificat oportunitatea aplicării pîrghiilor de gestionare a surselor de venituri proprii în vederea valorificării potențialului fiscal al unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, precum și a perfecționării finanțelor publice locale.

Semnificația teoretică rezultă în dezvoltarea conceptului privind potențialul fiscal al unităților administrativ-teritoriale și a conceptului privind efortul fiscal al autorităților publice locale; elaborarea propunerilor cu privire la modalitatea de extindere a bazei impozabile a imp ozitelor și taxelor locale colectate de o unitate administrativ-teritorială și posibilitatea estimării veniturilor proprii pentru următoarele perioade fiscale.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în identificarea posibilităților de implementare a propunerilor privind dezvoltarea noțiunilor de potențial fiscal și efort fiscal; determinarea posibilităților de aplicare a modelului econometric în vederea evaluării potențialului fiscal local; formularea recomandărilor privind perfecționarea finanțelor publice locale din Republica Moldova în contextul valorificării veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale.

Implementarea rezultatelor științifice: cele mai importante rezultate ale cercetării, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Finanțelor, Consiliului administrației publice locale din raionul Rezina, Academiei de Studii Economice, fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE
 • 1.1 Aspecte conceptuale privind finanțele publice locale și esența acestora în contextul asigurării autonomiei locale
 • 1.2 Reformele operate în sistemul finanțelor publice locale din Republica Moldova
 • 1.3 Dezvoltarea conceptului de potențial fiscal în vederea valorificării rolului veniturilor proprii ale unităților administrativ-teritoriale 41
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1
2. ANALIZA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA VENITURILOR BUGETELOR UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
 • 2.1 Dimensiunea finanțelor publice locale din Republica Moldova
 • 2.2 Veniturile bugetelor unităților administrativ-teritoriale – element esențial în fundamentarea relațiilor dintre bugetul de stat și bugetele UAT
 • 2.3 Gradul de autonomie financiară la nivel local în Republica Moldova în contextul reformelor structurale
 • 2.4 Practici internaționale privind administrarea veniturilor proprii de către autoritățile publice locale
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂȚI PRIVIND PERFECȚIONAREA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA EVALUĂRII POTENȚIALULUI FISCAL
 • 3.1 Metodologia de evaluare a potențialului fiscal al unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova
 • 3.2 Evaluarea și prognozarea potențialului fiscal local prin prisma modelării econometrice
 • 3.3 Identificarea perspectivelor de perfecţionare a finanţelor publice locale prin examinarea posibilităților de valorificare a potențialului fiscal local
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE