Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale


Autor: Șleahtițchi Mihail
Gradul:doctor habilitat în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Igor Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lider, leadership, reprezentări sociale, dinamica reprezentărilor sociale, orientări valorice, thêmata, nexus, plexus, nucleu central, sistem periferic, zonă mută, liderii în dinamica reprezentărilor sociale

Adnotare

Referatul tezei de doctor habilitat în psihologie (prezentat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate), Specialitatea 511.03 – Psihologie socială, Chișinău, 2019

Structura referatului: introducere (repere conceptuale), cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia referatului, publicațiile autorului la tema tezei (107 titluri), adnotări (în limbile română, engleză şi rusă).

Cuvinte-cheie: lider, leadership, reprezentări sociale, dinamica reprezentărilor sociale, orientări valorice, thêmata, nexus, plexus, nucleu central, sistem periferic, zonă mută, liderii în dinamica reprezentărilor sociale.

Domeniul de studiu: 511.03 - Psihologie socială.

Scopul cercetării:fundamentarea epistemică și validarea empirică a însemnelor care definesc dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor.

Obiectivele cercetării: cartografierea corpusului de autori și lucrări cu referire la tema cercetării;stabilirea metodelor și tehnicilor de cercetare; edificarea unei perspective panoramice asupra definiţiilor uzuale cu referire la lideri și la factorii care contribuie la apariția și menținerea lor; elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra modelelor şi tipurilor de lideri; prezentarea unui punct de vedere actualizat asupra specificității și ponderii teoriei reprezentărilor sociale; crearea unei viziuni aprofundate asupra statutului reprezentărilor sociale şi modelarea unei linii interpretative coerente cu referire la dinamicitatea acestora; elaborarea unei optici interpretative actualizate asupra structurii reprezentărilor sociale şi asupra procesului de analiză structurală a acestora; profilarea şi descrierea precondiţiilor care fac posibilă declanşarea procesului de reprezentare socială a liderilor și demonstrarea faptului că liderii redau un obiect autentic al procesului de reprezentare socială; organizarea şi desfăşurarea unui studiu empiric complex axat pe determinarea însemnelor care definesc dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor; formularea concluziilor generale și elaborarea unui set de recomandări cu referire la cercetările de perspectivă.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în proiectarea, edificarea şi lansarea unei platforme epistemico-empirice inedite cu referire la dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor. Cercetarea de față este primul studiu de extracție psihosociologică care oferă o viziune unitară asupra condițiilor, principiilor și metodelor care fac posibilă punerea în lumină și explicarea transformabilității ,,teoriilor colective” despre ,,mai marii zilei” în funcție de natura grupurilor care emit aceste teorii.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în elaborarea şi prezentarea unei platforme epistemico-empirice unitare cu referire la dinamicitatea procesului de reprezentare socială a liderilor.Teza acoperă un gol semnificativ din cadrul ştiinţei psihosociologice contemporane, punând pe ordinea de zi o problemă de interes major şi oferind o variantă originală de soluţionare a acesteia. Întrunind calificativele unei lucrări de pionierat, ea oferă posibilitatea realizării unor noi şi importante studii inter-, pluri- şi transdisciplinare pe dimensiunea reprezentării sociale a favoriţilor puterii şi a stilurilor prin care aceştia îşi impun autoritatea.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în posibilitatea utilizării rezultatelor ei în varii domenii: cercetare (profilul socio-umanistic: psihologie, sociologie, antropologie, politologie etc.), învățământ socio-umanistic universitar (toate treptele), formare profesională continuă (ciclul socio-umanistic),elaborare de monografii, manuale, dicţionare, enciclopedii, de articole științifice sau/şi de lucrări de popularizare a ştiinţei, activități cu caracter de instruire/informare ancorate în problematica leadership-ului și destinate diverselor categorii de actori sociali (lideri din diferite domenii, activiști civici, analiști politici, jurnaliști etc.).

Implementarea rezultatelor cercetării și-a găsit reflectare în elaborarea și publicare a 5 monografii de autor, a 14 capitole și studii în volumele academice de specialitate, a 62 de articole în revistele de specialitate (din țară și străinătate) și a 26 de comunicări sau teze ale comunicărilor apărute în volumele întrunirilor științifice naționale și internaționale. În plus, ele și-au mai găsit reflectare în elaborarea și predarea a 17 cursuri academice de profil în cadrul a 9 instituții de învățământ superior, în coordonarea tezelor de licență, masterat și doctorat, în elaborarea și prezentarea referatelor/notelor informative cu referire la lideri și reprezentarea lor socială în cadrul proiectelor organizate și desfășurate la inițiativa organizațiilor non-guvernamentale (IDIS ,,Viitorul”, CREDO, ADEPT, Colegiul Invizibil din Moldova) și în luările de atitudine exprimate, de-a lungul timpului, în mass-media.