Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea criminalistică a infracţiunilor de evaziune fiscală


Autor: Lică Florin Ilie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Mihai Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 343.359.2=336.325.68 (043.2)

Adobe PDF document 2.27 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

evaziune, infracţiune fiscală, contribuabil, prejudiciu, plată fiscală, impozit, sursă impozabilă, document contabil, document fiscal, document financiar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 160 titluri, 168 de pagini al textului de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul criminalisticii - metodica cercetării unor categorii de infracțiuni și este axată pe cercetarea criminalistică a infracțiunilor de evaziune fiscală.

Scopul lucrării. În baza cercetărilor teoretice și a materialelor empirice, precum și a analizei practicii de contracarare a fenomenului evazionist, a întreprinde tentativa elaborării unui instrumentar metodic de cercetare a infracțiunilor de evaziune fiscală.

Obiectivele cercetării: a studia situația contemporană în domeniul cercetării criminalistice a evaziunii fiscale; a determina și analiza elementele modelului criminalistic al infracțiunilor de evaziune fiscală; a identifica situațiile tipice de urmărire penală pe această categorie de infracțiuni; a determina acțiunile inițiale de urmărire penală caracteristice cercetării faptelor de evaziune fiscală; a profila constatarea infracțiunii de evaziune fiscală și conținutul organizării investigațiilor pe categoria dată de infracțiuni; a evidenția particularitățile tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală pe această categorie de infracțiuni; a formula recomandări de legea ferenda în vederea perfecționării legislației procesul-penale.

Noutatea şi originalitatea științifică. Caracterul novator al rezultatelor obținute este determinat de faptul că prezenta teză este una de pionerat în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor de evaziune fiscală, în spațiul vorbitorilor de limba română, având în vedere importanța teoretico-practică a problemei date și lipsa unor studii monografice în România și RM. Originalitatea rezultatelor obținute constă în investigarea complexă a fenomenului evazionist, determinarea și analiza elementelor modelului criminalistic al acestor infracțiuni, evidențierea situațiilor tipice de urmărire penală, estimarea particularităților tactice a unor acțiuni de urmărire penală, fapt de natură să contribuie la eficientizarea luptei cu acest flagel răspândit.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifică importante constă în elaborarea instrumentarului metodic promt și necesar de utilizare a modelului criminalistic a infracțiunilor de evaziune fiscală, întru eficientizarea cercetării criminalistice a acestor infracțiuni, cât și evidențierea situațiilor tipice de urmărire penală și particularităților tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală, caracteristice acestei categorii de infracțiuni.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării se evidențiază prin faptul că rezultatele cercetării, concluziile și recomandările elaborate permit suplimentarea metodicii criminalistice cu noi recomandări, precum și optimizarea, eficientizarea semnificativă a practicii de cercetare a infracțiunilor de evaziune fiscală, având în vedere insuficiența unor lucrări științifice consacrate temei abordate.

Implimentarea rezultatelor științifice. Au fost utilizate în cadrul Direcției generale urmărire penală ale IGP al MAI în formă de prelegere și material didactic la elaborarea recomandărilor metodice pentru ofițerii de urmărire penală a republicii. De asemenea pot fi de un real folos atât cadrelor didactice cât și studenților, masteranzilor de la facultățile de drept.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII CRIMINALISTICE A INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ
 • 1.1. Analiza materialelor științifice publicate în România și Republica Moldova referitor la cercetarea criminalistică a infracțiunilor de evaziune fiscală
 • 1.2. Analiza publicațiilor de specialitate apărute în străinătate referitor la cercetarea criminalistică a infracțiunilor de evaziune fiscală
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1 45 2. MODELUL CRIMINALISTIC ȘI ORGANIZAREA CERCETĂRII

INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ
 • 2.1. Aspecte criminalistice cu privire la fenomenul evazionist
 • 2.2. Structura și conținutul modelului criminalistic al infracțiunilor de evaziune fiscală
 • 2.3. Documentarea activității ilicite de evaziune fiscală
 • 2.4. Constatarea infracțiunii și organizarea cercetării evaziunii fiscale
 • 2.5. Situaţiile tipice şi acțiunile inițiale de urmărire penală la cercetarea evaziunii fiscale
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚI TACTICE DE EFECTUARE A UNOR ACȚIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ SI MĂSURI SPECIALE DE INVESTIGAȚII LA CERCETAREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ
 • 3.1. Ridicarea de obiecte și/sau documente (înscrisuri)
 • 3.2. Examinarea de obiecte și/sau documente
 • 3.3. Efectuarea perchezițiilor
 • 3.4. Audierea martorilor
 • 3.5. Dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice
 • 3.6. Audierea bănuitului, învinuitului (inculpatului)
 • 3.7. Efectuarea confruntărilor
 • 3.8. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și efectuarea interceptărilor
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI