Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Factorii psihosociali ai burnout-ului cadrului didactic școlar


Autor: Balode Neli
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.50 Mb / în română

Teza

CZU 316.6:37.091(043.3)

Adobe PDF document 3.11 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

burnout, cadrul didactic școlar, epuizare, dezangajare, profiluri burnout, orientarea motivațională, inteligența emoțională, trebuințe psihologice de autonomie, relaționare și competentă, climat socio-afectiv în colectiv

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări,bibliografie din 200 de titluri, 10 anexe, 129 de pagini de text de bază (până la Bibliografie), 23 de figuri, 32 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică și praxiologică a fenomenului burnout al cadrelor didactice școlare și validarea programului de intervenție pentru creșterea rezilienței la factorii psihosociali care îl generează.

Obiectivele lucrării: stabilirea reperelor conceptuale ale fenomenului burnout; identificarea incidenței și particularităților manifestării fenomenului burnout la cadrele didactice școlare; determinarea factorilor psihosociali generatori ai sindromului burnout; elaborarea și validarea experimentală a programului de intervenție pentru dezvoltarea rezilienței cadrelor didactice școlare la factorii psihosociali generatori ai sindromului burnout. Noutatea și originalitatea științifică: lucrarea oferă la nivel național modele și metode de identificare a incidenței și particularităților manifestării sundromului burnout la cadrele didactice școlare, demonstrează interdependența factorilor psihosociali de nivel micro-, mezo și macrosocial, care-l condiționează în contextul actualelor transformări sociale și ale reformelor inițiate în sistemul educațional național, și propune soluții în vederea creșterii rezilienței la burnout pentru această categorie profesională.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante constau în identificarea particularităților manifestării sindromului burnout la cadrele didactice școlare și a factorilor psihosociali care-l generează, specifici condițiilor actualelor transformări sociale, în special cu referință la reformele educaționale, elaborarea și validarea unui program de intervenție raportat la profilul burnout specific categoriei profesionale cercetate, prin care au fost definite și valorizate resursele rezilienței la burnout. Semnificația teoretică: lucrarea dezvoltă direcția de cercetare a fenomenului burnout prin evidențierea particularităților manifestării acestuia la cadrele didactice școlare în condițiile actualelor transformări sociale din Republica Moldova și prin raportarea lor la factorii psihosociali care-l generează; prezintă un model integrator de valorificare a resurselor personale pentru creșterea rezilienței cadrelor didactice la burnout.

Valoarea aplicativă a lucrării:determinarea incidenței și particularităților manifestării sindromului burnout la cadrele didactice școlare, identificarea factorilor psihosociali (de nivel micro-, mezo- și macrosocial) care-l generează și interdependenței acestora, fiind utilizate instrumente de diagnostic preluate din circuitul internațional și validate pe plan național, validarea soluțiilor pentru dezvoltarea rezilienței la burnout relevante categoriei profesionale respective în cadrul unui program de intervenție, metodele psihodiagnostice și metodologia programului prezentând oportunitatea utilizării de către psihologii practicieni și cercetătorii științifici.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au fost utilizate și prezentate în activitățile desfășurate cu cadrele didactice din liceul teoretic „N. Milescu-Spătarul”mun. Chișinău, liceul teoretic „Constantin Stere” or. Soroca și activitățile desvășurate cu studenții ULIM, la disciplinele „Psihologia muncii”, „Psihologia educației” și studenții Universității Mykolas Romeris, Vilnius, în cadrul a 13 conferințe științifice și în 16 lucrări științifice publicate. 6 АННОТАЦИЯ Балоде Нелли, Психо-социальные факторы профессионального выгорания школьного учителя. Диссертация на соискание степени доктора психологии, Кишинэу, 2019 Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 200 наименований, 10 приложений, 129 страниц основного текста (до Библиографии), включая 23 фигуры и 32 таблицы. Результаты исследований опубликованы в 16 научных работах. Ключевые слова: профессиональное выгорание, школьный учитель, истощение, самоустранение, профили выгорания, мотивационная направленность, эмоциональный интеллект, психологические потребности в автономии, аффилиации и компетентности, психологический климат в коллективе. Цель научной работы: теоретическое и практическое обоснование феномена профессионального выгорания школьного учителя и апробация программы направленной на развитие устойчивости к психосоциальным факторам, генерирующим данный феномен. Задачи исследования: определение концептуальной модели феномена профессионального выгорания; выявление специфики проявления выгорания школьного учителя; определение психосоциальных факторов генерирующих синдром выгорания; разработка и апробация программы, направленной на развитие устойчивости к психосоциальным факторам, генерирующим синдром выгорания. Новизна и научная оригинальность: работа предоставляет модели и методы определения степени распространенности и специфики выражения синдрома выгорания школьного учителя в национальном контексте, доказывает взаимосвязь психосоциальных факторов микро-, мезо- и макросоциального уровней, обусловливающих данный феномен в условиях социальных преобразований и реформ, инициированных в национальной системе образования, а также, предлагает решения для повышения устойчивости к выгоранию для данной профессиональной категории. Результаты исследования, способствующие решению значимой научной проблемы: выявление специфики проявления синдрома выгорания школьного учителя и психосоциальных факторов, его обусловливающих в условиях текущих социальных преобразований, в особенности образовательных реформ, разработка и апробация программы интервенции, согласно выделенному профилю выгорания данной профессиональной категории, что послужило возможности определения ресурсов устойчивости к выгоранию. Теоретическая значимость: работа способствует расширению направлений исследования синдрома выгорания посредством выделения особенностей его проявления у школьных учителей в условиях текущих социальных преобразований в Республике Молдова, а также, посредством их соотнесения к психосоциальным факторам его обусловливающих; предоставляет интегративную модель личностных ресурсов, способствующих развитию устойчивости школьных учителей к выгоранию. Практическая значимость: определение степени распространенности и специфики проявления выгорания у школьных учителей, выявление психосоциальных факторов (микро-, мезои макро-уровней) его обусловливающих в их взаимосвязи, посредством психодиагностического инструментария, применяемого в международных исследованиях и адаптированного в национальном контексте, апробация решений по развитию устойчивости к выгоранию для данной профессиональной категории в рамках программы интервенции, психодиагностические методы и методология программы дающие возможность их использования практикующими психологами и научными исследователями. Внедрение научных результатов. Полученные результаты использованы в работе со школьными учителями лицеев ”N. Milescu-Spătarul” m. Chișinău и ”Constantin Stere” г. Soroca, в педагогической практике со студентами ULIM и Ун. Mykolas Romeris, Вильнюс, представлены на 13 научных конференциях и в 16 публикациях. 7 ANNOTATION Balode Neli, Psychosocial factors of teacher burnout, thesis for PhD degree in psychology, Chisinau, 2019 The thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 200 titles, 129 pages of basic text, 23 figures and 32 tables, 10 annexes. The study results are published in 16 scientific papers. Keywords: burnout, school teacher, exhaustion, disengagement, burnout profiles, achievement goal orientation, emotional intelligence, psychological needs in autonomy, relatedness and competence, psychological climate in organization. The aim of thesis: theoretical and practical grounding of burnout phenomenon among school teachers and validation of an intervention program for developing resilience to psychoemotional factors of burnout. Research objectives: definition of a conceptual framework of burnout phenomenon, identification of teachers burnout specifics; identification of psycho-social factors of burnout; development and experimental validation of an intervention program for enhancing teacher resilience to psycho-social factors of burnout. Scientific novelty and originality: the study provides nationally adapted models and methods for identifying the incidence and specifics of teachers burnout, demonstrates the interrelation of psycho-emotional factors of micro-, mezzo- and macro-social levels, which generate burnout phenomenon under the current social transformations and ongoing educational reforms, proposes solutions for enhancing teachers resilience to burnout. The obtained research results contributing to solving a significant scientific problem refers to identification of teachers burnout specifics and the psycho-social factors conditioning teacher’s burnout under the current social transformations, particularly referring to the ongoing educational reforms, development and validation of an intervention program tailored to burnout profile specific to teachers, which enabled to define and consolidate the resilience resources to overcome burnout. Theoretical significance: the study advances the research of burnout phenomenon by highlighting the specifics of teachers burnout under the current conditions in the Republic of Moldova marked by social transformation and also by relating the identified specific features to psycho-social factors of burnout; it provides an integrative model of personal resources in building the teacher resilience to burnout. Practical significance: determination of burnout incidence and the specifics of teachers burnout, definition of burnout psycho-social factors (of micro-, mezzo- and macro-social levels) and their interrelation, using the psycho-diagnostic tools, widely applied in international scientific researches, which were adapted to the national context, validation of solutions for enhancing the teachers resilience to burnout under an intervention program, the psycho-diagnostic tools and the program methodology providing an opportunity to be used by practitioners and researchers in this subject area. Implementation of scientific results: the study results were used in activities involving teachers from high schools (”N. Milescu-Spătarul”, m. Chisinau and ”Constantin Stere”, Soroca), students from ULIM, at the courses ”Organisational psychology” and „Educational psychology”, and also students from Mykolas Romeris University, Vilnius. Results were presented at 13 conferences and in 16 publications. 8 L

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI BURNOUT ÎN CERCETĂRILE PSIHOLOGICE CONTEMPORANE
 • 1.1. Repere conceptuale ale fenomenului burnout
 • 1.2. Factorii psihosociali ai sindromului burnout
 • 1.3. Specificul manifestării sindromului burnout în activitatea profesională a cadrului didactic școlar.

2. FACTORII PSIHOSOCIALI AI BURNOUT-ULUI CADRULUI DIDACTIC ȘCOLAR: CERCETARE EXPERIMENTALĂ DE CONSTATARE
 • 2.1. Designul experimental și descrierea metodelor de cercetare
 • 2.2. Incidența și manifestările caracteristice ale burnout-ului cadrelor didactice din învățământul preuniversitar: rezultatele cercetării experimental constatative
 • 2.3. Factori macro-, mezo- și microsociali ai dezvoltării sindromului burnout la cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 • 2.4. Raportul dintre factorii mezo- și microsociali și manifestările profilurilor burnout
 • 2.5. Factori de reziliență la burnout
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII REZILIENȚEI CADRELOR DIDACTICE LA FACTORII BURNOUT ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL
 • 3.1. Metodologia și descrierea programului de intervenție pentru creșterea rezilienței cadrelor didactice la factorii burnout în mediul educațional
 • 3.2. Valori ale rezilienței la burnout a cadrelor didactice școlare în mediul educațional
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii Curriculum Vitae