Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Medierea în domeniul penal la nivel naţional şi internaţional


Autor: Tudor Vasilica-Leontina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Alexei Barbăneagră
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 343.13 (043.3)

Adobe PDF document 2.64 Mb / în română
261 pagini


Cuvinte Cheie

mediere, mediator, acord de mediere, penal, litigiu, conflict, comunicare, negociere, înţelegere, împăcare.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 369 titluri, 207 pagini text bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Prezenta teză este dedicată cercetării ştiinţifice din perspectiva dreptului penal, o atenţie deosebită acordându-se sediului acestei materii – dreptul penal şi dreptul procesual penal care, în final, reprezintă o cauză de înlăturare a răspunderii penale.

Scopul lucrării: constată în cercetarea amplă sub aspectul ştiinţific axându-se pe studierea multidimensională și complexă a teoriei, practicii și reglementărilor juridice ale instituției medierii în domeniul penal şi procesual penal, şi găsirea, definirea şi evidențierea instrumentelor de perfecționare a reglementării penale şi procesual-penale ale funcției medierii.

Obiectivele: interpretarea conţinutului normativ al medierii, ca instituţie de drept material; determinarea naturii sociale şi juridice a instituţiei medierii în cauzele penale; evaluarea oportunităţii reglementării instituţiei medierii în C. pen. al RM şi în C. pen. al României în raport cu alte cauze care înlătură răspunderea penală; identificarea particularităţilor instituţiei medierii în cauzele penale; determinarea locului şi rolului medierii în sistemul cauzelor care înlătură răspunderea penală.

Ipoteze: Ipoteza prezentată îndeplineşte funcţia de a asigura un răspuns valid la tema cercetată şi urmăreşte stabilirea adevărului că medierea are impact pozitiv direct şi indirect asupra domeniului penal cu reverberaţii asupra celui social. Mărimea impactului depinde de modul de abordare, de cercetare a domeniului penal, corelat cu instituţiile care sunt incluse în legile penale şi analizei factorului uman, toate acestea raporate şi la aspectele practice şi doctrinare cercetate. Variabilele aplicate în cele două ipoteze de cercetare sunt: pericolul social şi răspunderea.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din modalitatea de abordare a problemei, din însăşi natura obiectului cercetat şi constă în cercetarea, de pe poziţii noi, a instituţiei medierii – una dintre cele mai novatoare cauze care înlătură răspunderea penală. Cercetarea are ca finalitate formularea unor concluzii şi recomandări pentru îmbunătăţirea calitativă şi continuă a legislaţiei penale în materia supusă investigaţiei.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare a indiciilor subiecţilor infracţiunilor prevăzute în Codul penal cu privire la care poate fi aplicată medierea, aspect care s-a orientat către clarificarea reperelor respective pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal, în vederea aplicării ultimelor modificări şi completări care au fost realizate în cadrul capitolelor tezei.

Semnificaţia teoretică. Teza de doctorat constituie o cercetare integră după conţinut a unei probleme care ridică multiple polemici atât la nivel doctrinar, cât şi aplicativ, dar care este parţial neglijată din punctul de vedere al dreptului penal, fiind elucidate multiple interpretări ambigue în materia medierii.

Valoarea aplicativă a lucrării îşi găseşte materializarea în analiza sistematică a normelor care vizează instituţia medierii în dreptul penal prin intermediul normelor juridico-penale, procesual-penale, precum şi în procesul de adoptare a normelor care se referă la domeniul medierii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concepţiile şi concluziile de bază ale tezei au fost expuse în 27 articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul mai multor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rezultatele științifice din cadrul tezei pot fi utile atât în activitatea practică a organelor de drept, cât şi în activitatea ştiinţifico-didactică din instituțiile de învățământ.

Cuprins


1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA MEDIERE
 • 1.1. Instituţia medierii reflectată în literatura de specialitate din România
 • 1.2. Instituţia medierii reflectată în literatura de specialitate din Republica Moldova
 • 1.3. Materiale științifice privind conceptul instituţiei medierii publicate în alte state
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA ISTORICĂ ŞI POLEMICI ŞTIINŢIFICE PRIVIND FORMAREA DOMENIULUI MEDIERII
 • 2.1. Continuitatea istorică şi polemici ştiinţifice privind formarea domeniului medierii
 • 2.2. Aspecte doctrinare din punct de vedere religios, filosofic, ştiinţific, social, politic şi juridic privind instituţia medierii
 • 2.3. Cadrul normativ privind medierea în materie penală în unele state ale Uniunii Europene şi în alte state ale lumii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MEDIEREA ÎN DOMENIUL PENAL
 • 3.1. Considerații generale privind medierea în materie penală: noțiune, obiectul, trăsăturile și beneficiile medierii
 • 3.2. Medierea în faza urmăririi penale şi a examinării cauzei penale în instanța de judecată conform legislației penale a României
 • 3.3. Medierea în faza urmăririi penale şi a examinării cauzei penale în instanța de judecată conform legislației penale a Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4.UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND MEDIATORUL ŞI PROCEDURA MEDIERII
 • 4.1. Mediatorul şi rolul său în procesul medierii
 • 4.2. Activităţi specifice demarării procedurii de mediere
 • 4.3. Modalităţi de încheiere a procedurii de mediere penală
 • 4.4. Aplicarea medierii în domeniul penal
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI
REZULTATELE OBŢINUTE CARE CONTRIBUIE LA SOLUŢIONAREA UNEI PROBLEME ŞTIINŢIFICE IMPORTANTE