Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / martie /

Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tacticometodologic


Autor: Busuioc Nadejda
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 martie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 343.7: 004.56

Adobe PDF document 2.54 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

declarație, contribuabil, evaziune fiscală, infracțiune, caracteristică criminalistică, metodologie, urmărire penală, cunoștințe speciale, expertiză, document financiar, document fiscal, acțiune de urmărire penală

Adnotare

Teză de doctor în drept la specialitatea 554.04- criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative, Chişinău, 2020

Structura tezei: introducere, patru capitole, 182 pagini text de bază, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 303 titluri și 47 anexe.

Domeniul de studiu. Lucrarea elaborată ține de domeniile procesului penal, criminalisticii, expertizei judiciare, investigațiilor operative.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei de doctorat îl reprezintă cercetarea cadrului procesual și tactico-metodologic de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală. Obiectivele lucrării sunt următoarele: analiza doctrinei în domeniul investigării evaziunilor fiscale; conturarea conceptului infracțiunii de evaziune fiscală și a caracteristicii criminalistice a acesteea; corelaționarera elementelor infracțiunii de evaziune fiscală cu circumstanțele care urmează a fi dovedite în procesul penal; argumentarea cadrul metodologic general de investigare a infracțiunii de evaziune fiscală; descrierea particularităților sesizarii și pornirii urmăririi penale în cauzele de evaziune fiscală; analiza situațiilor tipice de investigare a infracțiunii de evaziune fiscală; descrierea specificului controlul financiar-fiscal și al aplicării cunoștințelor speciale la investigarea infracțiunii de evaziune fiscală; definirea și analiza conținutului fazei inițiale și fazei ulterioare de investigare a faptelor de evaziune fiscală; evidențierea particularităților efectuării unor acțiuni de urmărire penală la investigarea infracțiunii de evaziune fiscală; formularea recomandărilor și a propunerilor de lege ferenda.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute derivă din sistematizarea riguroasă a semnelor obiective și subiective ale componențelor de infracțiune prevăzute de art. 244 și 2441 CP al RM, din tratamentul de amplitudine al cadrului procesual și tactico-metodologic de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală, din specificarea caracteristicii criminalistice și modelului criminalistic ale infracțiunilor de acest gen și din conturarea problemelor ce urmează a fi clarificate în cauzele penale de evaziune fiscală. De asemenea, posedă o nuanțată semnificație științifică situațiile tipice de investigare a infracțiunilor fiscale și particularitățile utilizării cunoștințelor speciale la investigarea acestor categorii de infracțiuni.

Problemă științifică importantă soluționată prin cercetarea realizată constă în conturarea și fundamentarea cadrului procesual și tactico-metodologic de investigare a cauzelor de evaziune fiscală în baza legii procesual-penale, tacticii și metodologiei criminalistice, fapt de natură să contribuie la eficientizarea procesului de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor fiscale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanța teoretică a tezei de doctor este justificată, în mare parte, prin evidențierea și examinarea aspectelor teoretico-practice ale metodologiei investigării infracțiunilor de evaziune fiscală. Valoarea aplicativă a cercetării constă în identificarea și tratarea conținutului informaţional al caracteristicii criminalistice și modelului criminalistic ale infracțiunii de evaziune fiscală. Cunoașterea acestor elemente și trăsături este de natură să producă un impact real asupra practicii judiciare și metodologiei investigării faptelor de evaziune fiscală comise de către persoanele fizice și juridice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul facultăților de drept a instituţiilor de învăţământ universitar, inclusiv la efectuarea unor cercetări științifice tematice privind infracționalitatea din domeniul fiscal, precum și la implementarea viitoarelor inițiative legislative în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului evazionist. De asemenea, aceste rezultate sunt utile pentru organele de urmărire penală, în cadrul investigării cauzelor penale privind infracțiunile de evaziune fiscală comise de către persoanele fizice și juridice.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA DOCTRINARĂ A INFRACȚIONALITĂȚII FISCALE
 • 1.1. Infracțiunile de evaziune fiscală prin prisma cercetărilor științifice din Republica Moldova
 • 1.2. Infracțiunile de evaziune fiscală prin prisma cercetărilor științifice din alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. INFRACȚIUNEA DE EVAZIUNE FISCALĂ: CARACTERISTICA CRIMINALISTICĂ ȘI CIRCUMSTANȚELE CE URMEAZĂ A FI DOVEDITE ÎN PROCESUL INVESTIGĂRII
 • 2.1. Conceptul infracțiunii de evaziune fiscală și formele ei de manifestare
 • 2.2. Caracteristica criminalistică și modelul criminalistic ale infracțiunii de evaziune fiscală
 • 2.3. Circumstanțele care urmează a fi dovedite la investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. CADRUL DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ
 • 3.1. Cadrul metodologic general al investigării penale în domeniul evaziunii fiscale
 • 3.2. Sesizarea și pornirea urmăririi penale în cauzele de evaziune fiscală
 • 3.3. Situații tipice de investigare a infracțiunii de evaziune fiscală
 • 3.3.1. Faza investigațiilor inițiale
 • 3.3.2. Faza investigațiilor ulterioare
 • 3.4. Controlul financiar-fiscal și cunoștințele speciale la investigarea infracțiunii de evaziune fiscală
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE EFECTUĂRII UNOR ACȚIUNI DE URMĂRIRE PENALĂ LA INVESTIGAREA INFRACȚIUNII DE EVAZIUNE FISCALĂ
 • 4.1. Cercetarea la fața locului
 • 4.2. Efectuarea de percheziții și ridicări
 • 4.3. Audierea martorilor
 • 4.4. Audierea bănuiților, învinuiților, inculpaților
 • 4.5. Expertizele judiciare
 • 4.6. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI