Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport


Autor: Postovanu Nicolae
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 343.222:343.346

Adobe PDF document 3.32 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

mijloc de transport; securitatea circulaţ iei; exploatarea mijloacelor de transport; încălcarea regulilor; imprudență; persoana care conduce mijlocul de transport; stare de ebrietate

Adnotare

Link-ul de participare la susținerea tezei:
https://us02web.zoom.us/j/87590293140?pwd=MXlVOEZVNXZvODEvTlhtY25tUnlsUT09

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 560 titluri, 318 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal, partea specială.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei se exprimă în efectuarea unei cercetări temeinice a răspunderii penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 264 CP RM, în examinarea şi soluţionarea problemelor ce caracterizează interpretarea și aplicarea acestui articol, precum și în identificarea carenţelor ce afectează calitatea art. 264 CP RM, cu formularea de propuneri de lege ferenda menite să contribuie la perfecționarea cadrului reglementar în materie. În vederea atingerii scopului propus, au fost formulate următoarele obiective: examinarea din perspectiva dreptului penal a elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art. 264 CP RM, precum şi a circumstanţei agravante prevăzute la alin. (2), (4) și (6) ale acestui articol; utilizarea normelor extrapenale, care stabilesc regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, în procesul de interpretare a art. 264 CP RM; determinarea gradului de compatibilitate dintre art. 264 CP RM şi normele extrapenale de referinţă; analiza comparativă a reglementărilor penale din legislaţiile unor state străine, care stabilesc răspunderea pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport etc.

Noutatea şi originalitatea științifică a tezei constă în faptul că a fost realizată o cercetare temeinică, sub aspect juridico-penal, a infracţiunilor prevăzute la art. 264 CP RM. În plus, noutatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în punctarea unor concepţii controversate întâlnite în doctrină, în analiza acestora şi în expunerea propriei poziții. Pe acest suport au fost formulate concluzii şi recomandări teoretice în vederea îmbunătățirii continue a legislaţiei. Rezultatele științifice obținute demonstrează aportul autorului la ridicarea gradului de investigaţie a celor mai litigante probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal vizând infracţiunile prevăzute la art. 264 CP RM.

Semnificația teoretică a tezei constă în: a) redefinirea bazelor conceptuale ale studiului de drept penal privind răspunderea pentru infracțiunile prevăzute la art. 264 CP RM; b) sistematizarea abordărilor teoretice referitoare la stabilirea elementelor constitutive ale acestor infracţiuni; c) acumularea unui vast material teoretic şi practic pentru dezvoltarea unor direcţii actuale şi complexe ale investigării infracţiunilor prevăzute la art. 264 CP RM etc.

Valoarea aplicativă a tezei poate fi rezumată la următoarele: a) concepţiile ştiinţifice expuse în cadrul lucrării prezintă un real interes atât pentru ştiinţa naţională a dreptului penal, cât şi pentru legiuitorul moldovean; b) interpretarea noțiunilor ce apar în art. 132 și 264 CP RM, precum şi criteriile propuse de delimitare a faptelor adiacente, au o mare importanţă atât pentru aplicarea acestor articole în corespundere cu principiul legalității, cât şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice asupra problemei vizate; c) rezultatele evaluării critice a imperfecţiunilor, ce caracterizează art. 132 și 264 CP RM, pot fi luate în considerare de către legiuitor în procesul de perfecţionare continuă a legii penale etc.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT
 • 1.1. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, publicate în Republica Mo ldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, publicate peste hotare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL INFRACȚIUNILOR DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT
 • 2.1. Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 2.1.1. Obiectul juridic suprageneric, obiectul juridic generic și obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 2.1.2. Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 2.2. Obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 2.3. Victima infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 2.4. Concluzii la Capito lul 2

3. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNILOR DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT
 • 3.1. Fapta prejudiciabilă în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 3.2. Urmările prejudiciabile în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 3.3. Legătura de cauzalitate în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 3.4. Mijlocul de săvârșire a infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 3.5. Locul de săvârșire a infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 3.6. Concluzii la Capito lul 3

4. ELEMENTELE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT.
 • 4.1. Latura subiect ivă a infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 4.1.1. Vinovăția în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 4.1.2. Motivul și scopul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 4.2. Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
 • 4.3. Concluzii la Capito lul 4

5. STAREA DE EBRIETATE A SUBIECTULUI INFRACŢIUNILOR DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE SECURITATE A CIRCULAŢIEI SAU DE EXPLOATARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSOANA CARE CONDUCE MIJLOCUL DE TRANSPORT
 • 5.1. Noțiunea de stare de ebrietate: conotații legislative, doctrinare și jurisprudențiale
 • 5.2. Stabilirea stării de ebrietate în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (2), (4) și (6) art. 264 CP RM
 • 5.3. Luarea în considerare a gradului de ebrietate la individualizarea pedepsei pentru infracțiunile prevăzute la alin. (2), (4) și ( 6) art. 264 CP RM
 • 5.4. Observații critice privind oportunitatea prezenței circumstanței agravante „săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate” în art. 264 CP RM
 • 5.5. Concluzii la Capito lul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTOR