Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional


Autor: Comendant Vasile
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Dulschi
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în engleză

Teza

CZU 351.85(043.2)

Adobe PDF document 3.31 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, administrație publică, politici publice, autorități ale administrației publice, patrimoniu cultural național, parteneriat public-privat, protejare, valorificare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 233 titluri, 9 anexe, 147 pagini de text de bază (până la Bibliografie), 1 figură și 12 diagrame. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Domeniul cercetării: Științe sociale și economice.

Profilul: Științe administrative.

Scopul cercetării: studierea și determinarea rolului administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor publice de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național și identificarea metodelor de eficientizare a acestuia în contextul dezideratului de modernizare a administraţiei publice. Obiectivele cercetării: 1) abordări istoriografice cu referire la protejarea patrimoniului cultural; 2) determinarea cadrului teoretico-metodologic al politicilor publice de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național; 3) analiza în evoluție a cadrului național de elaborare a politicilor publice culturale privind patrimoniul cultural și distingerea rezultatelor implementării acestor politici; 4) analiza comparativă a cadrului normativ al unor țări europene privind asigurarea de către autoritățile publice a executării prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural; 5) examinarea specificului organizării și implementării parteneriatului public-privat de către autoritățile administrației publice pentru salvgardarea și promovarea patrimoniului cultural național; 6) investigarea potențialului turistic prin aplicarea politicilor de patrimoniu cultural; 7) determinarea bunelor practici ale administrației publice în aplicarea politicilor de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural național.

Noutatea și originalitatea științifică este prescrisă de elaborarea viziunii autorului, bazată pe rezultatele cercetărilor sistemice a conceptelor și documentelor de politici publice culturale; de stabilirea modalităților de aplicare a politicilor culturale și evidențierea rolului administrației publice în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național; de abordarea eterogenă a problemei privind perfecționarea activității de protejare și valorificare a patrimoniului cultural de către administrația publică în contextul descentralizării administrative; de analiza comparativă a mecanismelor juridice de asigurare a executării prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural în mai multe state europene; de analiza complexă a potențialului turistic pentru valorificarea patrimoniului cultural și de înaintarea propunerii inovative cu privire la schimbarea titulaturii locului istoric de semnificație internațională din localitatea Varnița, raionul Anenii – Noi, din „Muzeul Memorial Carol al XII-lea” în „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII - lea de la Varnița”.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea științifică a atribuțiilor administrației publice în implementarea și realizarea politicilor de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național, precum și prin aplicarea unor metode de eficientizare a funcționării sistemului administrativ în acest domeniu. Semnificația teoretică a cercetării derivă din rezultatele analizei teoriilor și conceptelor cu privire la patrimoniului cultural, din abordările și elementele de aplicare a politicilor de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural și din natura cercetării multilaterale a potențialului turistic pentru promovarea patrimoniului cultural la nivel național și internațional.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele, concluziile și recomandările prezentei lucrări pot fi utilizate de către autoritățile APL și APC de specialitate pentru perfecționarea metodelor de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural național. Tipologia modelelor de aplicare a politicilor culturale de către autoritățile administrației publice, le permite teoreticienilor și practicienilor din domeniu să analizeze aspectele de reciprocitate și solidaritate a cultură-societate în soluționarea problemelor sectorului de activitate. Analizele înfăptuite pot servi drept reper pentru elaborări științifice noi în materia subiectelor abordate.

Implementarea rezultatelor științifice este reflectată în tezele și rezultatele investigațiilor științifice în cadrul a 17 publicații în reviste și culegeri de specialitate naționale și internaționale. De asemenea, unele aspecte practice privind contribuția administrației publice la protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național au fost discutate cu autoritățile publice locale din Republica Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTE ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE DE STUDIERE A CONTRIBUȚIEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL
 • 1.1. Abordări istoriografice privind protejarea patrimoniului cultural
 • 1.2. Dimensiuni metodologice ce vizează politicile publice de protejare și valorificare a patrimoniului cultural național
 • 1.3. Viziuni tradiționale și moderne despre clasificarea și clasarea patrimoniului cultural
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. POLITICI PUBLICE ȘI REGLEMENTĂRI ADMINISTRATIVE ÎN PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 • 2.1. Sistemul național de elaborare și implementare a politicilor de patrimoniu cultural
 • 2.2. Descentralizarea administrativă și implementarea politicilor publice cu privire la patrimoniul cultural
 • 2.3. Aspecte comparate care vizează mijloacele juridice de asigurare a executării prevederilor legale de protejare a patrimoniului cultural
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2.

3. VALENȚE PRACTICE DE REVITALIZARE ȘI VALORIFICARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL
 • 3.1. Dezvoltarea și implementarea parteneriatului public-privat în procesul de revitalizare și valorificare a patrimoniului cultural național
 • 3.2. Potențialul turistic în politicile de valorificare a patrimoniului cultural național
 • 3.3. Rolul autorităților administrației publice în identificarea și diseminarea bunelor practici de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural național
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul autorului