Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi cros-cultural


Autor: Svetlana-Zorina Şişcan
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul strategic, managementul cros-cultural, „noua” economie, societatea informaţională, societatea postinformaţională, abordarea holistică, abordarea hermeneutică, abordarea sinergetică şi cea organismică, abordarea pragmatico-axiologică poliniveluară, integritatea, sinergismul strategic, valoarea, lanţurile pe valoarea adăugată, metodologia holistică, sistemul managerial holistic

Adnotare

Actualitatea temei disertaţiei este condiţionată de schimbările esenţiale în domeniul economico-managerial, cauzate de acţionare megatendinţelor socioeconomice, dezvoltarea societăţii informaţionale şi apariţia societăţii postinformaţionale. Aceste schimbări determină necesitatea reevaluării valorilor şi strategiilor la toate nivelurile organizaţional-decizionale ceea ce, la rândul său, necesită revizuirea fundamentelor metodologiei economico-manageriale. Aceasta prezintă şi mai multă importanţă, dacă este se ţine cont de faptul că însăşi metodologia capătă tot mai multă valoare economică. De aceea, scopul tezei constă în sistematizarea şi dezvoltarea conceptuală a noilor abordări ale managementului strategic şi cros-cultural argumentarea acestor abordări drept constituentele noii metodologii economico-manageriale şi conceptualizarea acesteia.

Pe parcursul realizării acestui scop, sunt sistematizate şi conceptual dezvoltate, în contextul managementului strategic şi cros-cultural, astfel de abordări ale ştiinţei „valului trei”, precum holistică, hermeneutică, sinergetică, organismică; sunt elaborate noile abordări (Gestalt-managerial, progmatico-axiologică polinivelară); sunt aplicate, într-o nouă calitate a lor, abordările tradiţionale (evolutivă, dialectică ş.a.). Ca urmare, noua metodologie economico-managerială este conceptualizată ca un sistem de mentalitate şi de modalităţi ale luării deciziilor, ale cărui trăsături principale sunt: holismul, sinergismul pozitiv, flexibilitatea, conformitatea situaţională, transparenţa etc. Pe această bază, în teză, se analizează formarea culturii economico-manageriale în legătură cu alte componente ale culturii umane (politică, filosofie, religie ş.a.). Datorită acestei analize se revelevă esenţa „noii” economii, inclusiv modelele şi valorile ei.

În baza analizei datelor rapoartelor ONU, DSS al Republicii Moldova şi ale studiului socioeconomic cros-cultural, a cuprins astfel de ţări ca Germania, Moldova, Ucraina, Polonia, Cehia, Macedonia şi Bulgaria, se dezvăluie un nou sistem al valorilor contemporane, de care trebuie ţinut cont, pe de o parte, în scopul perfect, onării managementului strategic al „noii” economii la nivel global, naţional, corporativ şi individual, pe de altă parte, pentru analiza corectă a schimbărilor în management.

În disertaţie se efectuează atât analiza retrospectivă, pe baza căreia sunt evidenţiate şi conceptualizate paradigmele epocale ale dezvoltării socioeconomice şi manageriale, precum şi este cercetată evoluţia managementului strategic la nivelurile sale organizaţionale, cât şi analiza strategiilor şi valorilor contemporane, exprimate în programele dezvoltării socioeconomice şi umane la nivel global şi în tendinţele respective la nivel corporativ; sunt analizate modelele „noii” economii în contextul culturii globale de reţea şi, pe această bază, se elaborează o nouă paradigmă a managementului strategic şi cros-cultural – Homo Intelligens; sunt cercetate strategiile şi programele de bază ale dezvoltării socioeconomice a Republicii Moldova, sub aspectul obiectivului ei strategic – integrarea în Uniunea Europeană. Graţie analizei prospective, se formulează concepţia dezvoltării socioeconomice şi umane a societăţii postinformaţionale ca dezvoltarea constructiv-durabilă şi organismică.

Cercetările efectuate au permis conceptualizarea managementului strategic şi cros-cultural ca sisteme holistice şi sinergetice de gestiune.

Tezele teoretice, aspectele metodologice şi recomandările aplicative ale lucrării pot fi utilizate de guvernământul Republicii Moldova (Ministerul Economiei, de Dezvoltare Informaţională, de Afaceri Externe, de Integrare Europeană ş.a.) în decursul elaborării şi perfecţionării strategiilor de dezvoltare socioeconomică a ţării şi de integrare a acesteia în economia globală şi regională; de conducerea firmelor pentru a perfecţiona strategiile de competitivitate la piaţă globală, regională, naţională, de profesorat pentru dezvoltarea cursurilor de management strategic, cros-cultural, internaţional, de firmă, teorie economică, de metodologia ştiinţei economice şi manageriale ş.a.

CuprinsCAPITOLUL I Abordarea holistică a managementului strategic şi cros-cultural
 • 1.1. Holismul evolutiv: dezvoltarea metodologiei economico-manageriale şi necesitatea noilor abordări ale acesteia
 • 1.2. Categoria de integritate – nucleu al abordării holistice şi fundament metodologic al managementului strategic şi cros-cultural
 • 1.3. Analiza paradigmatică ca metoda fundamentală a abordării holistice
 • 1.4. Aplicarea analizei paradigmatice în scopul conceptualizării paradigmelor epocale ale dezvoltării socioeconomice şi umane

CAPITOLUL II Abordarea hermeneutică a managementului strategic şi cros-cultural
 • 2.1. Esenţa, dezvoltarea conceptuală şi aplicarea abordării hermeneutice în domeniul economico-managerial. Formarea „cercurilor hermeneutice”
 • 2.2. Utilizarea îmbinată a abordării holistice şi celei hermeneutice în scopul cercetării evoluţiei managementului strategic. Nivel de stat. Prima aprofundare a „spiralei hermeneutice”
 • 2.3. Constituirea managementului strategic în linearităţile Homo Faber şi Homo Oeconomicus. Nivel corporativ. A doua aprofundare a „spiralei hermeneutice”.
 • 2.4. Analiza abordărilor metodologice ale sistemului socioeconomic şi managerial prin prisma linearităţii combinate Homo Faber-Oeconomicus-Intelligens. A treia aprofundare a „spiralei hermeneutice”

CAPITOLUL III. Abordarea sinergetică şi cea organismică a managementului strategic şi cros-cultural
 • 3.1. Esenţa, dezvoltarea conceptuală şi sensul aplicării abordării sinergetice şi a celei organismice în domeniul economico-managerial
 • 3.2. Dezvoltarea managementului strategic şi cros-cultural în condiţiile acţiunii sinergice a megatendinţelor socioeconomice. Globalizarea ca nucleul sinergiei.
 • 3.3. Schimbările principale în formă şi conţinut ale managementului strategic şi cros-cultural condiţionate de informatizare drept miezul sinergiei megatendinţelor.
 • 3.4. Definirea sinergetică a altor megatendinţe influente în dezvoltarea managementului strategic şi cros-cultural

CAPITOLUL IV Abordarea pragmatico-axiologică polinivelară a managementului strategic şi cros-cultural
 • 4.1. Dezvoltarea conceptuală a abordării pragmatice şi a celei axiologice în baza principiului de holism-sinergism
 • 4.2. Revizuirea valorilor şi a strategiilor socioeconomice la nivel mega (global) al managementului strategic şi cros-cultural
 • 4.3. Revizuirea valorilor şi modificarea strategiilor socioeconomice la nivel macro (naţional) al managementului strategic şi cros-cultural
 • 4.4. Reevaluarea valorilor şi schimbarea strategiilor socioeconomice la nivel mezo (corporativ) şi micro (individual) al managementului strategic şi cros-cultural