Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale


Autor: Vîlcu Marcela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Armaşu-Canţâr
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 373.091:[811.135.1+821.135.1.09](043.3)

Adobe PDF document 1.96 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

lecție clasică, lecție netradițională, educație literar-artistică, educație lingvistică, competențe literar-lectorale, competență de comunicare, diada profesor-elev

Adnotare

Volumul și structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 218 surse bibliografice, 16 anexe. În total conține 150 pagini text de bază, 25 de figuri și 8 tabele, 16 anexe.

Publicații la tema tezei. Rezultatele au fost publicate în circa 41 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Didactica școlară (Limba și literatura română)

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică și practic-experimentală a educației literar-artistice și lingvistice a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale, în procesul cărora elevului i se atribuie valoarea de subiect al acțiunii educaționale.

Obiectivele cercetării: identificarea reperelor epistemice, teoretice, praxiologice ale educației literar-artistice și lingvistice a elevilor ca sistem prin valorificarea lecției netradiționale; diagnosticarea preexperimentală a competențelor literar-lectorale și de comunicare ale elevilor; relevarea atitudinii profesorilor și a elevilor privind lecțiile netradiționale; argumentarea teoretică, epistemologică și praxiologică a abordării lecțiilor netradiționale în vederea ELAL a elevilor; conceptualizarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic al ELAL a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale; formularea concluziilor și a recomandărilor relevante pentru optimizarea ELAL a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale de limba și literatura română.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în fundamentarea și valorificarea lecțiilor netradiționale în practica ELAL; în validarea Modelului pedagogic, care include mai multe tipuri de lecții netradiționale, activități și metode cu caracter ludic și creativ-interactiv, criterii de evaluare – toate conferindu-i elevului statutul de subiect al actului educațional.

Rezultatul științific obținut în cercetare vizează fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea experimentală a metodologiei ELAL prin valorificarea lecțiilor netradiționale, concepute în funcție de scop, de metoda predominantă, fapt care a contribuit la formarea competențelor literar-lectorale și de comunicare ale elevilor.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de definirea conceptului de lecție netradițională ca alternativă și în raport cu lecția clasică/tradițională; fundamentarea teoretică și definirea fiecărui tip de lecție netradițională, relevarea procedurii de desfășurare a lor, stabilirea condițiilor și avantajelor validate în cadrul experimentului de formare; sintetizarea tendințelor generale și a atitudinii elevilor și ale profesorilor privind valorificarea lecțiilor netradiționale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în conceptualizarea Modelului pedagogic al ELAL prin valorificarea lecțiilor netradiționale, axat pe mai multe teorii privind domeniile „Literatură”, „Limbă și comunicare”, „Didactică”, pe un sistem de principii literar-estetice, didactice și de educație literar-artistică, pe activități creativ-interactive și ludice, pe recunoașterea elevului ca subiect al actului educațional; stabilirea direcţiilor prioritare de ameliorare a practicilor educației literar-artistice și lingvistice a elevilor, inclusiv – de formare a interpretului de literatură și a vorbitorului cult de limba română, prin explorarea potențialului formativ al lecțiilor netradiționale; determinarea caracteristicilor profesionale ale cadrelor didactice de limba și literatura română privind abordarea lecțiilor netradiționale, a interesului și motivației elevilor față de acestea; elaborarea de recomandări practice pentru modernizarea practicilor de formare profesională iniţială şi continuă a profesorilor în domeniul educației literar-artistice prin valorificarea lecțiilor netradiționale.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin activitatea didactică a autoarei în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, al Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, al Liceului Teoretic „Gh. Asachi”, la gimnaziile din s. Ulmu, r. Ialoveni, s. Molochiș, r. Râbnița, inclusiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale, prin publicarea materialelor științifice.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PENTRU EDUCAȚIA LITERAR-ARTISTICĂ ȘI LINGVISTICĂ A ELEVILOR PRIN ABORDAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE
 • 1.1. Cadrul conceptual al educației literar-artistice și lingvistice ca sistem
 • 1.2. Lecția clasică, unitate didactică fundamentală: definiții, caracteristici, structuri
 • 1.3. Lecția netradițională – o alternativă a lecției clasice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. VALORIFICAREA LECȚIEI CA UNITATE FUNDAMENTALĂ EDUCAȚIONALĂ
 • 2.1. Abordarea lecției netradiționale ca alternativă a lecției clasice (rezultatele experimentului de constatare)
 • 2.2. Conceptualizarea Modelului pedagogic al ELAL prin valorizarea lecțiilor netradiționale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE ȘI LINGVISTICE A ELEVILOR PRIN VALORIFICAREA LECȚIILOR NETRADIȚIONALE
 • 3.1. Fundamente metodologice ale educației literar-artistice și lingvistice a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale (design-ul și rezultatele experimentului de formare)
 • 3.1.1. Lecția-proces de judecată
 • 3.1.2. Lecția-atelier de creație
 • 3.1.3. Lecția-ecranizare a operei literare
 • 3.1.4. Lecția-dramatizare a operei literare
 • 3.1.5. Lecția-concurs
 • 3.1.6. Lecția-studiu de caz
 • 3.2. Valori literare-lectorale și comunicative achiziționate de elevi în baza Modelului conceptualizat (rezultatele experimentului de control)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
GLOSAR DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII CV-ul