Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Statutul juridic al companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane


Autor: Zacon Corina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Alexandru Cauia
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română
Adobe PDF document0.29 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.1/.7(043.3)

Adobe PDF document 1.60 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

drept internațional umanitar, companii militare și de securitate private, combatanți, mercenari, persoane civile, reglementare juridică națională, Documentul Montreux, Codul internațional de Conduită, conflictele armate din Irak, Siria și Ucraina

Adnotare

Structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia , text de bază. Rezultatele obținute sunt reflectate în 9 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu este cercetarea prevederilor normative naționale și internaționale asupra statutului juridic al companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane, prin prisma analizei realităților specifice conflictelor armate din Irak, Siria și Ucraina.

Scopul lucrării este de a analiza statutul juridic al companiilor militare și de securitate private la nivel național și internațional și de a realiza o cercetare complexă a mecanismelor și instrumentelor juridice de reglementare eficientă și de prevenire și combatere a efectelor negative generate de implicarea tot mai activă și directă a acestor companii în conflictele armate contemporane în vederea asigurării respectării normelor dreptului internațional umanitar.

Obiectivele cercetării: Analiza principalelor lucrări de referință asupra statutului juridic al companiilor militare și de securitate private și a evoluției istorice a acestui fenomen; Determinarea evoluției, statutului și importanței reglementarilor juridice ale utilizării serviciilor companiilor militare și de securitate private în Statele Unite ale Americii; Cercetarea procesului de reglementare a statutului juridic al companiilor militare și de securitate private în statele europene, în vederea evidențierii bunelor practici; Analiza bazei normative la nivelul național al unor state de pe continentul African; Determinarea statutului juridic al angajaților companiilor militare și de securitate private și stabilirea criteriilor de calificare a acestora; Reflectarea tendințelor actuale în materie de reglementare a statutului juridic al companiilor militare și de securitate private la nivel internațional; Stabilirea impactului implicării companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane asupra monopolului statului de utilizare a forței militare; Apreciarea locului și rolului companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate din: Irak, Siria și Ucraina.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un studiu amplu în cadrul căruia se cercetează evoluția și esența statutului juridic al structurilor private denumite convențional companii militare și de securitate private în cadrul conflictelor armate contemporane cu scopul de a analiza comparativ mecanismele și instrumentele de reglementare juridică a activităților acestor entități la nivel național în SUA și unele state din Europa și Africa pentru a evidenția bunele practici în acest sens, precum și tentativele și inițiativele de reglementare juridică a acestor companii în statele care sunt afectate sau implicate în cele mai recente conflicte armate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în elucidarea și argumentarea necesității și importanței elaborării și adoptării unui instrument juridic internațional care să stabilească clar statutul juridic al companiilor militare și de securitate private și a angajaților acestora în cadrul conflictelor armate contemporane, descriind situația de fapt și identificînd deficiențele normative atât la nivel național cât și imposibilitatea tentativelor de reglementare la nivel internațional de a stabili statutul jurdic al acestor actori privați, făcînd abstracție de interesele exclusiv comerciale ale acestora și a intereselor divergente ale statelor afectate de conflicte armate, în vederea asigurării respectării normelor dreptului internațional umanitar.

Semnificația teoretică a cercetării constă în realizarea unui studiu amplu asupra prevederilor normative naționale și internaționale în ceea ce ține de determinarea statutului juridic al companiilor militare și de securitate private și a angajaților acestora în cadrul conflictelor armate, prin prisma experiențelor furnizate de conflictele armate din Irak, Siria și Ucraina.

Valoarea aplicativă a lucrării se materializează prin posibilitatea de a utiliza atît materialul factologic cît și cel analitic pentru a suplini materialele didactico-științifice necesare pentru instruirea studenților de la facultățile de drept și pentru a facilita procesului de elaborare a reglementărilor juridice asupra statutului juridic al companiilor militare și de securitate private la nivel național și internațional.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării realizate au fost prezentate în cadrul lucrărilor a două conferințe științifice internaționale și au fost reflectate în textul a cinci articole științifice publicate în revistele de profil din țară și în cadrul a două reviste științifice internaționale.

Cuprins


I. ANALIZA DOCTRINARĂ ȘI EVOLUȚIA STATUTULUI JURIDIC AL COMPANIILOR MILITARE ȘI DE SECURITATE PRIVATE
 • 1.1. Analiza principalelor lucrări de referință asupra statutului juridic al companiilor militare și de securitate private
 • 1.2. Evoluția statutului juridic al companiilor militare și de securitate private
 • 1.3. Concluzii la Capitolul I

II. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A STATUTULUI COMPANIILOR MILITARE ȘI DE SECURITATE PRIVATE LA NIVEL NAȚIONAL
 • 2.1. Companiile militare și de securitate private în Statele Unite ale Americii – evoluție, reglementare juridică și perspective
 • 2.2. Reglementarea juridică a activităților companiilor militare și de securitate private în statele europene
 • 2.3. Baza normativ-juridică națională a activităților companiilor militare și de securitate private în unele state de pe continentul African
 • 2.4. Concluzii la Capitolul II

III. IMPERATIVE ȘI DIFICULTĂȚI ÎN REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ACTIVITĂȚILOR CARACTERISTICE COMPANIILOR MILITARE ȘI DE SECURITATE PRIVATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL
 • 3.1. Calificarea statutului juridic al angajaților companiilor militare și de securitate private
 • 3.2. Tendințe actuale în materie de reglementare a statutului juridic al companiilor militare și de securitate private
 • 3.3. Evaluarea impactului implicării entităților private în cadrul conflictelor armate contemporane asupra monopolului statului de utilizare a forței militare
 • 3.4. Concluzii la Capitolul III

IV. PROVOCĂRI DE ORDIN JURIDIC GENERATE DE IMPLICAREA COMPANIILOR MILITARE ȘI DE SECURITATE PRIVATE ÎN CADRUL CONFLICTELOR ARMATE CONTEMPORANE. STUDIU DE CAZ
 • 4.1. Rolul actorilor privați în cadrul conflictului armat din Irak
 • 4.2. Efectele implicării companiilor militare și de securitate private în cadrul conflictului armat din Siria
 • 4.3. Consecințe juridice ale participării companiilor militare și de securitate private în conflictul armat din Ucraina
 • 4.4. Concluzii la Capitolul IV

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE