Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Dezvoltarea calităților volitive la preadolescenți


Autor: Niță Liliana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Iulia Racu
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română
Adobe PDF document0.86 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.922.7+159.947(043.3)

Adobe PDF document 4.29 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

voință, perseverență, calități volitive, trăsături de personalitate, program de intervenții psihologice, vârsta preadolescentă

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia are 227 de surse bibliografice; 6 anexe, 137 pagini de text de bază, 63 figuri și 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologia dezvoltării, Psihologia preadolescenților.

Scopul cercetării a constat în studiul particularităților voinței și a calităților volitive la preadolescenți, precum și elaborarea şi implementarea unui model nou de intervenţii psihologice în vederea dezvoltării voinței și a calităților volitive și prin aceasta să contribuie la dezvoltarea trăsăturilor de personalitate.
Obiectivele cercetării: Analiza literaturii de psihologie cu referire la voință, calitățile volitive, vârsta preadolescentă, modalitățile de studiere a voinței, precum și a metodelor, tehnicilor și procedeelor de dezvoltare a calităților volitive; Identificarea și evidențierea diferențelor de gen și de vârstă în manifestarea voinței și a calităților volitive la preadolescenți; Reliefarea trăsăturilor de personalitate întâlnite la preadolescenții cu diferite niveluri de dezvoltare ale voinței; Elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de intervenții psihologice orientat la dezvoltarea voinței și a calităților volitive la preadolescenți.
Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante constau în conceptualizarea integrată a voinței dedusă din abordarea de gen, de vârstă, în elucidarea caracteristicilor calităților volitive în dependență de gen și de vârstă și prin prisma evidențierii modului de manifestare a trăsăturilor de personalitate la preadolescenții cu diferite niveluri de dezvoltare ale voinței, fapt ce a constituit fundamentul pentru elaborarea și implimentarea unui model nou de intervenții psihologice ce a contribuit la dezvoltarea voinței și a calităților volitive (capacitatea de atingere a scopurilor, curajul și capacitatea de a lua decizii, perseverenţa şi fermitatea, inițiativa şi independenţa, autocontrolul și anduranța).
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel național a fost realizat un demers teoretico-experimental privind voința și calitățile volitive la preadolescenți. S-a conceptualizat un model psihodiagnostic pentru investigarea voinței, calităților volitive și a trăsăturilor de personalitate corelate cu acestea la preadolescenți. S-a evidențiat evoluția voinței și a calităților volitive pe parcursul vârstei preadolescente. S-a stabilit caracterul specific al voinței și a calităților volitive la preadolescenți și preadolescente. Au fost examinate trăsăturile de personalitate particulare pentru preadolescenții cu diferite niveluri de dezvoltare ale voinței. A fost reliefat portretul psihologic al preadolescentului cu nivel înalt de dezvoltare a voinței. A fost elaborat și verificat un model de intervenții psihologice orientat la dezvoltarea voinței și a calităților volitive la preadolescenți.
Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele demersului teoretico-experimental îmbogățesc domeniul psihologiei dezvoltării și psihologiei educației cu noi cunoștințe ample referitoare la dezvoltarea voinței și a calităților volitive în preadolescență, la diferențele de gen și de vârstă în manifestarea voinței și a calităților volitive la preadolescenți, precum și despre particularitățile de personalitate și legitățile de dezvoltare ale preadolescenților cu diferite niveluri de voință. Rezultatele investigației și concluziile formulate sunt importante pentru elaborarea teoretică a problemei voinței, sferei emoțional-volitive și a personalității în contextul compartimentului „Dezvoltarea cognitivă și psihosocială în preadolescență”.
Valoarea aplicativă a lucrării. Ideile și legitățile expuse în prezenta cercetare despre dezvoltarea voinței și a calităților volitive, intercorelațiile cu trăsăturile de personalitate pot fi utilizate în procesul de dezvoltare și formare a unei personalități echilibrate și armonioase. Instrumentele psihodiagnostice propuse pentru examinarea voinței, a calităților volitive și a trăsăturilor de personalitate pot fi utilizate de către psihologii școlari, psihologii clinicieni și psihoterapeuți, cadre didactice, etc. Programul de intervenții psihologice orientat la dezvoltarea voinței și a calităților volitive poate fi folosit de către psihologii școlari, psihoterapeuții ce derulează grupuri de dezvoltare personală, cadre didactice, părinți și preadolescenți și poate constitui fundamentul pentru un ghid metodologic de bune practici.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării teoretico-experimentale au fost implementate în programul de mobilitate internațională Erasmus+ (Universitatea din Granada, Spania, 2018), în procesul didactic de pregătire și formare a studenților în cadrul disciplinelor Psihologia dezvoltării, Psihologia personalității, Psihologia proceselor reglatorii, a masteranzilor și doctoranzilor la facultățile de psihologie din instituțiile superioare de învățământ și în cadrul cursurilor de formare continuă și seminarelor științifico-metodice cu psihologii, consilierii școlari și cadrele didactice.

Cuprins


1. PROBLEMA VOINȚEI ÎN PSIHOLOGIE
 • 1.1. Abordări teoretice ale voinței
 • 1.2. Structura și etapele actului volitiv
 • 1.3. Caracteristicile calităților volitive
 • 1.4. Tulburări și patologii ale voinței
 • 1.5. Particularitățile dezvoltării sferei volitive la preadolescenți
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A VOINȚEI ȘI A CALITĂȚILOR VOLITIVE LA PREADOLESCENȚI
 • 2.1. Descrierea scopului, obiectivelor, ipotezelor și metodologiei de cercetare
 • 2.2. Rezultatele cercetării experimentale a voinței și a calităților volitive la preadolescenți
 • 2.3. Profilul psihologic al preadolescenților cu diferite niveluri de dezvoltare a voinței
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR VOLITIVE LA PREADOLESCENȚI
 • 3.1. Metodologia și conținutul demersului formativ
 • 3.2. Evaluarea eficienței demersului formativ orientat la dezvoltarea calităților volitive la preadolescenți
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autoarei