Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației


Autor: Bogdanova Violeta
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.40 Mb / în română
Adobe PDF document1.31 Mb / în rusă

Teza

CZU 378.091:004.056(043.3)

Adobe PDF document 3.77 Mb / în rusă
188 pagini


Cuvinte Cheie

securitatea informației, model pedagogic, sistem de notare, web quest educațional, lucrul independent, internet tehnologii, experiment pedagogic, abordare cibernetică, abordare sistemică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 189 surse, 16 anexe, 131 pagini text de bază, 24 figuri, 23 tabele. Publicații pe temele tezei 33 de lucrări științifice.

Scopul cercetării: constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea pe cale experimentală a modelului pedagogic de studiere a tehnologiilor de protecție și securitate informațională de către viitorii specialişti din domeniul economico-financiar, prin intermediul tehnologiilor internet.

Obiectivele cercetării: 1) formularea principiilor și abordărilor metodologice necesare pentru proiectarea unui sistem didactic de formare a viitorilor specialiști din domeniul economicofinanciar la disciplina „Securitatea informațională‖; 2) conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă privind studierea securității informaționale pentru asigurarea eficienței procesului instructiv; 3) elaborarea unui model pedagogic de studierea a disciplinei „Securitatea informațională de către viitorii specialiști din domeniul economico-financiar care reflectă conținutul disciplinei și sistemul metodologic de formare a competențelor în domeniul securității informaționale; 4) dezvoltarea unui complex educațional și metodologic al disciplinei „Securitatea informațională‖ folosind tehnologii informaționale, inclusiv tehnologiilor internet; 5) elaborarea, implementarea și validarea experimentală а eficienței modelului pedagogic elaborat și optimizarea procesului instructiv prin valorificarea noilor tehnologii informaționale.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică rezultatelor cercetării constă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de proiectare și realizare a cursului universitar ‖Securitate Informațională prin implementarea tehnologiilor internet.

Problema științifică rezolvată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale eficientizării procesului de studiere a disciplinei universitare „Securitatea Informațională, fapt ce a condus la fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic de predare-învățare-evaluare a cursului universitar prin intermediul tehnologiilor internet, orientat spre procesul de formare a competențelor profesionale ale viitorilor specialiști din domeniul economicofinanciar. Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea și valorificarea tehnologiilor internet în procesul de formare și dezvoltare a competențelor profesionale privind securitatea informațională la studenții din domeniul economico-financiar din perspectiva modelului pedagogic elaborat.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de implementarea eficientă a modelului pedagogic elaborat și utilizarea metodologiei de instruire dezvoltate în procesul de studiu al cursului universitar ‖Securitatea informațională, pentru studenții din domeniul economico-financiar, prin aplicarea tehnologiilor internet, în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale privind protecția și securitatea informațională.

Implementarea rezultatelor cercetării a fost realizat în procesul educațional al Universității de Stat din Tiraspol (or. Chișinău), Filiala Politehnică din Bender a Universității T. G. Shevchenko", filiala din Tiraspol a Academiei de Economie și Drept din Moscova, filiala din Tiraspol a "ROSNOU". 8

Cuprins


1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 • 1.1 Информационная безопасность как междисциплинарная отрасль знаний
 • 1.2 Информационная безопасность как элемент цифровой грамотности
 • 1.3 Исследование стандартов и учебных планов подготовки экономических кадров в области информационной безопасности
 • 1.4 Анализ профессиональной подготовки в области информационной безопасности
 • 1.5 Выводы к главе 1

2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 • 2.1 Кибернетический подход при обучении информационной безопасности
 • 2.2 Системный подход при моделировании процесса обучения
 • 2.2.1 Общее понятие системного подхода
 • 2.2.2 Модель «черный ящик»
 • 2.2.3 Модель состава системы
 • 2.2.4 Модель структуры системы
 • 2.2.5. Педагогическая модель
 • 2.3 Методология применения разработанной педагогической модели
 • 2.3.1 Методические аспекты применения интернет технологии
 • 2.3.2 Методические аспекты организации проектной деятельности студентов
 • 2.3.3 Методические аспекты балльно-рейтинговой системы оценивания
 • 2.3.4 Междисциплинарные связи при изучении информационной безопасности
 • 2.4 Выводы к главе 2

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИИ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ
 • 3.1 Виды педагогических исследований
 • 3.2 Краткая характеристика педагогического исследования
 • 3.2.1 Проектирование педагогического эксперимента с позиции системного подхода
 • 3.2.2 Поисковый эксперимент
 • 3.2.3 Констатирующий эксперимент
 • 3.2.4 Уточняющий эксперимент
 • 3.3 Проверка эффективности педагогической модели на формирующем этапе
 • 3.3.1 Статистический анализ значимости результатов
 • 3.3.2 Оценка значимости результатов по U-критерию Манна-Уитни
 • 3.3.3 Оценка значимости результатов по υ*–критерию Фишера
 • 3.4 Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЛАГОДАРНОСТЬ
CURRICULUM VITAE