Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Calificarea unității și a pluralității de infracțiuni


Autor: Prisacari Vadim
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 septembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 343.23(043.3)

Adobe PDF document 1.79 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

infracțiune unică, pluralitate infracțională, concurs de infracțiuni, calificare, infracțiune prelungită, infracțiune repetată, infracțiune complexă, practică judiciară

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 467 titluri, 186 pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Generală.

Scopul și obiectivele lucrării: Scopul investigației constă în realizarea unei cercetări teoretico-practice temeinice axate pe modalitățile de calificare a unității și a pluralității infracționale, în stabilirea specificului de calificare a unor forme inerente infracțiunii unice și pluralității de infracțiuni, precum și în identificarea și soluționarea dificultăților practice sesizate în procesul calificării infracțiunii unice și a pluralității de infracțiuni.

Pentru atingerea scopului au fost trasate următoarele obiective: deosebirea concursului de infracțiuni de (i) unele forme ale infracțiunii unice, precum și de (ii) instituția concurenței normelor; evidențierea specificului de calificare a unor infracțiuni concrete, din perspectiva unității și pluralității infracționale; constatarea dificultăților practice vizând încadrarea juridico-penală a faptelor penale, din perspectiva unității și a pluralității infracționale; relevarea deficiențelor normative privitoare la calificarea infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni etc.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute se concretizează în faptul realizării unei cercetări profunde teoretico-practice, de pe noi poziții, a regulilor de calificare a diverselor forme ale infracțiunii unice și ale concursului de infracțiuni (formă a pluralității infracționale). Noutatea științifică a lucrării elaborate consistă și în: a) abordarea regulilor de calificare a infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni în raport cu unele fapte penale concrete; b) realizarea unui studiu comparativ al reglementărilor din legislațiile unor state străine în sfera ce privește calificarea infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni; c) înaintarea unor propuneri legislative capabile să ducă spre îmbunătățirea cadrului normativ vizând calificarea infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni etc.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea unui cadru conceptual complex și temeinic în ceea ce privește modalitățile concrete de calificare a infracțiunii unice și a pluralității de infracțiuni (ținând cont de cadrul normativ existent, de practica judiciară în materie, precum și de bunele practici legislative), fapt ce a condus la evidențierea unor carențe normative și a unor dificultăți practice de încadrare a unor atare infracțiuni și, în consecință, la propunerea unor sugestii legislative capabile să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, tocmai în vederea direcționării practicienilor dreptului penal spre o corectă calificare a infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta lucrare constituie o incursiune teoretico-științifică de importanță deosebită pentru doctrina dreptului penal. Teza conține diverse abordări (unele de pe noi poziții) a regulilor ce vizează calificarea infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni. Din perspectivă practică, prezenta lucrare poate contribui în activitatea celor abilitați să aplice legea penală la buna încadrare a faptelor infracționale în acord cu regulile de calificare a infracțiunii unice și a concursului de infracțiuni. Lucrarea prezintă relevanță practică, îndeosebi, avându-se în vedere faptul supunerii analizei unui număr suficient de mare de hotărâri judecătorești (peste 150 de acte aplicative (sentințe, decizii).

Implementarea rezultatelor științifice. Acestea își găsesc aplicare în procesul de instruire a studenților și masteranzilor de la facultățile de drept din instituțiile de învățământ superior.

Cuprins


CAPITOLUL 1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA CALIFICAREA UNITĂȚII ȘI A PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI
 • 1.1. Cercetarea materialelor științifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1
CAPITOLUL 2. CALIFICAREA INFRACȚIUNII CONTINUE ȘI A CELEI PRELUNGITE
 • 2.1. Noțiuni generale privind unitatea infracțională
 • 2.2. Calificarea infracțiunii continue
 • 2.2.1. Infracțiunea continuă: noțiune, trăsături
 • 2.2.2. Formele infracțiunii continue
 • 2.3. Calificarea infracțiunii prelungite
 • 2.3.1. Noțiunea infracțiunii prelungite
 • 2.3.2. Trăsăturile infracțiunii prelungite, consfințite expres în definiția legală
 • 2.3.2.1. Trăsăturile obiective
 • 2.3.2.2. Trăsăturile subiective
 • 2.3.3. Alte trăsături ale infracțiunii prelungite
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

CAPITOLUL 3. CALIFICAREA ALTOR FORME ALE INFRACȚIUNII UNICE
 • 3.1. Calificarea infracțiunii repetate
 • 3.2. Calificarea infracțiunii de îndeletnicire
 • 3.3. Calificarea infracțiunii complexe
 • 3.3.1. Infracțiunea complexă: concept, trăsături, forme
 • 3.3.2. Reguli de încadrare a infracțiunii complexe
 • 3.4. Calificarea infracțiunii cu acțiuni (inacțiuni) alternative
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CAPITOLUL 4. CALIFICAREA CONCURSULUI DE INFRACȚIUNI – FORMĂ A PLURALITĂȚII INFRACȚIONALE
 • 4.1. Concursul de infracțiuni: concept, trăsături
 • 4.2. Calificarea concursului real de infracțiuni
 • 4.3. Calificarea concursului ideal de infracțiuni
 • 4.4. Concursul de infracțiuni versus concurența normelor
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CAPITOLUL 5. MODALITĂȚI DE CALIFICARE A UNITĂȚII INFRACȚIONALE ȘI A CONCURSULUI DE INFRACȚIUNI ÎN CAZUL UNOR FAPTE PENALE CONCRETE
 • 5.1. Calificarea infracțiunilor contra vieții persoanei
 • 5.2. Calificarea infracțiunilor contra vieții sexuale
 • 5.3. Calificarea infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică
 • 5.4. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI