Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diminuarea stresului perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți prin tehnici de relaxare


Autor: Nicolescu Alexandra-Cristina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurelia Glavan
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română
Adobe PDF document0.81 Mb / în engleză

Teza

CZU 159.922.8:796.077.5(043.3)

Adobe PDF document 3.25 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

stres, intervenţie psihologică, tehnici de relaxare, anxietate, stimă de sine, performanță, competiție

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este constituită din adnotare, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 230 surse, 9 anexe, 162 de pagini de text de bază, 62 de figuri, 59 de tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: psihologia adolescentului, psihologia sportului.

Scopul cercetării constă în elaborarea, fundamentarea teoretică și valorificarea experimentală a unui program de intervenţie psihologică prin tehnici de relaxare pentru diminuarea stresului perceput a sportivilor adolescenți în perioada precompetițională.

Obiectivele cercetării: Determinarea fundamentelor teoretico-conceptuale privind stresul și tehnicile de relaxare a sportivilor adolescenți în pregătirea precompetițională; identificarea caracteristicilor psihologice ale sportivilor necesare pentru controlul stresului și pentru atingerea performanței sportive; stabilirea nivelurilor și particularităților de manifestare a stresului, a anxietății și a stimei de sine la adolescenții sportivi, în perioada precompetițională; conceptualizarea, implementarea și validarea experimentală a Programului de intervenţie psihologică prin tehnici de relaxare pentru diminuarea stresului perceput a sportivilor adolescenți în pregătirea precompetițională; elaborarea unor concluzii științifice și recomandări privind sporirea performanței sportive și a stimei de sine prin diminuarea stresului și a anxietății la adolescenții sportivi.

Noutatea și originalitatea științifică rezultă din proiectarea și punerea în practica psihologică a unor fundamente teoretice privind stresul competițional și a unui Program de intervenţie psihologică ce crează premise reale pentru gestionarea anxietății prin tehnici de relaxare care diminuează stresul perceput al sportivilor adolescenți sporind stima de sine a acestora în context precompetițional. Cercetarea reprezintă, la nivel național, una din primele lucrări psihologice care oferă o viziune unitară asupra principiilor, condițiilor și metodelor prin descrierea caracteristicilor psihologice ale sportivilor adolescenți, necesare pentru controlul stresului, atingerea performanței sportive și care fac posibilă adoptarea programului într-o strategie eficientă de autogestionare a stresului precompetițional.

Problema științifică importantă soluționată vizează stabilirea nivelurilor de stres, descrierea particularităților de manifestare a stresului și fundamentarea ştiinţifică a Programului de intervenţie psihologică prin tehnici de relaxare care a condus la dezvoltarea resurselor personale de coping în gestionarea nivelului de stres precompetițional.

Semnificația teoretică a lucrării constă în abordarea interdisciplinară a stresului perceput al sportivilor adolescenți, elaborarea şi punerea în aplicare a unei ecuaţii epistemico-empirice unitare cu referire la tehnicile de relaxare şi rolul acestora în gestionarea nivelului de stres perceput în pregătirea competițională a sportivilor adolescenți. Rezultatele cercetării date se înscriu în spectrul obiectivelor de bază ale ştiinţei psihologice contemporane, stabilind în agenda zilei o problemă de actualitate și oferind o metodă originală de soluţionare a acesteia.

Valoarea aplicativă a lucrării derivă din rezultatele cercetării care pot fi valorificate în domenii variate: cercetarea stresului contribuind la extinderea graniţelor epistemologice ale teoriei cu referire la programele prin tehnici de relaxare a stresului perceput şi la diversificarea strategiilor de punere în aplicare a acestora; în activitatea de consiliere a adolescenților sportivi, realizată la diferite nivele de intervenție; în elaborarea programelor de sprijin pentru copii și tineri în vederea dezvoltării resurselor de coping și combaterea anxietății, ridicarea nivelului stimei de sine în contextul formării profesionale (inițiale și continue) a psihologilor.

Implementarea rezultatelor științifice. Aspectele importante ale lucrării au fost analizate și publicate în cadrul activităților științifice naționale și internaționale organizate în România și Republica Moldova. Materialele sunt recomandate pentru completarea curriculei în învățământul superior (facultăți de psihologie și științe ale educației) cu demersuri aplicate, traininguri și seminarii aplicative, cursuri universitare și formare continuă, în care vor fi abordate relevanța tehnicilor de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres și anxietate și creșterea nivelului stimei de sine în rândul diferitor grupuri de persoane.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND STRESUL ȘI TEHNICILE DE RELAXARE
 • 1.1. Stresul – considerații generale
 • 1.2. Stresul, anxietatea și stima de sine la sportivi
 • 1.3. Performanța sportivă și stresul psihic
 • 1.4. Caracteristicile psihice necesare sportivilor pentru controlul stresului și atingerea performanței
 • 1.5. Tehnicile de relaxare și aplicațiile acestora în psihologia sportului
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A NIVELULUI DE STRES PERCEPUT, ANXIETATE ȘI STIMĂ DE SINE LA ADOLESCENȚII SPORTIVI
 • 2.1. Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării de constatare
 • 2.2. Demersul metodologic al cercetării nivelului de stres, anxietate și stimă de sine
 • 2.3. Prezentarea rezultatelor cercetării experimentale constatative și a corelațiilor specifice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SCĂDEREA NIVELULUI PERCEPUT DE STRES ȘI ANXIETATE ȘI CREȘTEREA NIVELULUI STIMEI DE SINE LA ADOLESCENȚII SPORTIVI ÎN CONDIȚII EXPERIMENTALE
 • 3.1. Scopul, obiectivele și ipotezele experimentului formativ
 • 3.2. Subiecții, variabilele și instrumentele experimentului formativ
 • 3.3. Sisteme de relaxare
 • 3.4. Etapele și tehnicile de relaxare utilizate pe parcursul intervenției
 • 3.5. Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării scăderii nivelului de stres și anxietate și creșterii nivelului stimei de sine
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE