Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole


Autor: Maria Cojocaru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 631.153.5 (478)

Adobe PDF document 1.28 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

afacere, planificare, organizare, incertitudine, producţie, risc, investiţii, plan de afaceri, prag de rentabilitate, faliment

Adnotare

Scopul şi sarcinile tezei sunt condiţionate de necesitatea cercetării şi dezvoltării aspectelor teoretice, metodologice şi practice privind argumentarea economică a planurilor de afaceri ţinînd cont de particularităţile desfăşurării activităţii unităţilor agricole.

O atenţie deosebită în teză s-a acordat analizei planificării şi argumentării economice a afacerilor în sectorul agrar. Fiind cercetate un şir de lucrări fundamentale, autorul consideră necesar aplicarea metodelor de previziune statistică moderne în procesul de argumentare a prognozelor recoltei medii la hectar, veniturilor din vînzări care se caracterizează prin fluctuaţii sezoniere.

Pentru argumentarea previziunilor indicatorilor planurilor de afaceri este necesar de luat în considerare factorii de risc ai afacerii. În legătură cu aceasta, autorul argumentează necesitatea abordării complexe a conceptului de „risc al planului de afaceri”. În opinia autorului, o metodă optimală de argumentare a profitabilităţii planului de afaceri este analiza sensitivităţii profitului brut în funcţie de modificarea factorilor de risc cu aplicarea tehnicilor analizei marginale.

A fost determinat gradul de influenţă a diferitor factori asupra deciziei de formare a preţurilor la produsele agricole prin sondarea opiniei experţilor şi prelucrarea rezultatelor sondajului cu ajutorul corelaţiei rangurilor. În scopul fundamentării deciziei privind selectarea soiului optimal de viţă de vie, reieşind din coraportul „profit – consumuri”, autorul propune o metodă de soluţionare a problemei prin utilizarea metodei arborilor de pertinenţă.

În legătură cu faptul că elaborarea planurilor de afaceri este o condiţie obligatorie pentru evitarea situaţiilor de criză, autorul a elaborat un model de diagnosticare şi previziune a riscului de faliment al afacerilor în sectorul agrar. Se propune în calitate de model pentru întreprinzători planul de afaceri privind înfiinţarea plantaţiei viticole.

Valoarea aplicativă a tezei este exprimată în concluziile şi recomandările care se referă la perfecţionarea abordărilor metodologice ale argumentării economice a planurilor de afaceri. Rezultatele cercetărilor pot servi ca suport metodologic şi didactiv în procesul de instruire, precum şi ca suport metodologic pentru specialiştii agenţiilor de consultanţă şi pentru managerii unităţilor agricoli în domeniul planificării afacerilor şi adoptarea deciziilor privind investirea capitalului în sectorul agrar.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind planificarea şi argumentarea economică a afacerilor în sectorul agrar
 • 1.1. Conceptul planificării afacerilor în condiţiile economiei concurenţiale
 • 1.2. Necesitatea planificării şi argumentării economice a afacerilor în unităţile agricole
 • 1.3. Starea actuală şi particularităţile elaborării şi argumentării economice a planurilor de afaceri în unităţile agricole din Republica Moldova
 • 1.4. Risc şi incertitudine în planificarea şi argumentarea economică a afacerilor în agricultură

CAPITOLUL II. Bazele metodologice ale argumentării economice a planurilor de afaceri
 • 2.1. Aspecte metodologice şi sistemul de indicatori utilizaţi la argumentarea previziunilor planurilor de afaceri
 • 2.2. Esenţa metodelor intuitive şi rolul lor în argumentarea economică a deciziilor privind alocarea resurselor în afaceri
 • 2.3. Aplicarea metodelor statistice de previziune la argumentarea economică a planurilor de afaceri
 • 2.4. Fundamentarea economică a selectării soiului de viţă de vie optimal pentru înfiinţarea unei plantaţii viticole prin aplicarea metodei arborilor decizionali

CAPITOLUL III. Perfecţionarea argumentării economice a planurilor de afaceri
 • 3.1. Previzionarea şi diagnosticarea riscului de faliment al afacerilor
 • 3.2. Analiza efectului îndatorării în contextul fundamentării atractivităţii investiţionale a planului de afaceri
 • 3.3. Evaluarea eficienţei şi selectarea proiectelor de afaceri în baza analizei prin rating
 • 3.4. Planificarea şi analiza sensitivităţii profitului brut al afacerii în condiţii de incertitudine
 • 3.5. Elaborarea şi argumentarea economică a planului de afaceri pentru înfiinţarea unei plantaţii viticole în S.R.L. „Plai Codrean” r. Călăraşi