Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria şi metodica instruirii (matematică)


Metodica generală

 1. Curriculumul şcolar la matematică pentru gimnaziu (cl. V-IX ) şi (cl. X-XII). Principii de construire a cursului preuniversitar de matematică. Structura disciplinei şcolare de matematică.
 2. Taxonomia obiectivelor educaţionale la matematică. Operaţionalizarea obiectivelor.
 3. Premise filozofice şi psiho-pedagogice ale învăţământului matematic formativ.
 4. Principii privind predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în gimnaziu şi liceu.
 5. Metodologia predării-învăţării matematicii.
  • Analiza şi sinteza în predarea matematicii.
  • Abstractizarea, generalizarea ţi concretizarea în predarea matematicii.
  • Comparaţia şi analogia în predarea matematicii.
  • Inducţia şi deducţia în predarea matematicii.
  • Clasificarea metodelor de în predare-învăţare a matematicii.
  • Metodele reproductive şi metodele active a învăţării matematicii.
  • Învăţământul problematizat.
  • Învăţământul programat.
  • Strategii de predare- învăţare a matematicii.
 6. Noţiunile matematice şi metodica studierii lor.
 7. Propoziţiile matematice. Teoremele şi metodele de demonstraţie ale lor.
 8. Problemele matematice.
  • Rolul, tipurile şi importanţa problemelor matematice.
  • Metode generale ţi particulare de rezolvare a problemelor de matematică.
  • Organizarea procesului de rezolvare a problemelor matematice.
  • Rolul exemplelor şi contraexemplelor în învăţarea matematicii.
 9. Proiectarea didactică la matematică (proiectarea tematico-calendaristică, proiectarea tematică).
 10. Lecţia de matematică.
  • Specificul lecţiei de matematică.
  • Structura lecţiei de matematică.
  • Clasificarea tipurilor de lecţii la matematică.
  • Proiectul didactic la matematică şi metodica elaborării lui.
 11. Evaluarea rezultatelor şcolare la matematică.
  • Tipurile evaluării (iniţială, curentă, finală).
  • Forme şi metode de evaluare (tradiţionale şi moderne ).
  • Testul docimologic la matematică şi metodica elaborării lui.
 12. Mijloace de învăţământ la matematică.
  • Manualul de matematică. Structura şi metodica studierii lui.
  • Suportul didactic la matematică şi metodica utilizării lui.
  • Materiale ilustrative, modele, utilaje şi mijloace tehnice în învăţământul matematic.
  • Activitatea extracurriculară la matematică şi specificul ei.

Metodicele particulare.

 1. Metodica formării noţiunii de număr (N,Z,Q,R,C).
 2. Mulţimile ţi metodica studierii lor.
 3. Elemente de logică matematică şi specificul studierii lor.
 4. Ecuaţii, sisteme şi totalităţi de ecuaţii şi metodica studierii lor.
 5. Inecuaţii cu o necunoscută. Sisteme şi totalităţi de inecuaţii cu o necunoscută şi metodica studierii lor.
 6. Funcţiile elementare, graficele şi proprietăţile lor.
 7. Limita şi continuitatea funcţiilor.
 8. Derivata şi diferenţiala funcţiilor. Aplicaţiile derivatei.
 9. Integrala şi aplicaţiile ei.
 10. Matrice. Determinanţi. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii.
 11. Polinoame în mulţimea C.
 12. Elemente de combinatorică.
 13. Binomul lui Newton.
 14. Axiomatica geometriei în plan şi în spaţiu.
 15. Polinoame şi patrulatere.
 16. Vectori ţi coordonate.
 17. Transformări geometrice.
 18. Poliedre. Arii. Volume.
 19. Elemente de geometrie analitică (dreapta, conice).
 20. Elemente de statistică şi teoria probabilităţilor.

Bibliografie

 1. Matematica. Curriculum şcolar pentru clasele V-IX. Editura Dosoftei, Iaşi, 200.
 2. Curriculum naţional. Programa pentru învăţământul liceal. Matematică şi ştiinţe. Centrul Educaţional Prodidactica, Chişinău. 1999.
 3. Matematica şi ştiinţe. Ghiduri metodologice. Coordonatori: V. Guţu, A. Railean. Grupul Editorial Litera, Chişinău, 2000.
 4. Curriculum naţional. Ghid metodologic de implimentare pentru învăţământul liceal. Ştiinţe exacte. Matematica, fizica, informatica, Centrul Educaţional Prodidactica, Chişinău, 2000.
 5. Achiri Ion, Cara Angela. Proiectarea didactică: orientări metodologice, Chişinău, Editura Lyceum, 2004.
 6. Achiri Ion şi alţii. Metodica predării matematicii în şcoala medie, 3 volume, Chişinău, Editura Lumina, 1992,1995,1997.
 7. Banea Horea. Metodica predării matematicii. Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
 8. Cerghit Ioan. Metode de învăţământ. EDP, Bucureşti, 1997.
 9. Cârjan Florin. Didactica matematicii. Bucureşti, Ed. Corent, 2002.
 10. Hariton Andrei. Elemente de logică matematică. Chişinău, 1994.
 11. Lungu Costică. Metodica predării matematicii. Bucureşti, 2000.
 12. Lupu Ilie. Metodica predării matematicii. Ed, Lyceum, Chişinău, 1996.
 13. Lupu Ilie. Practicum de rezolvare a problemelor de matematică. Chişinău, CE a USM, 2000.
 14. Lupu Ilie. Numere complexe. Editura Presa Universitară Română, Timişoara, 2000.
 15. Lupu Ilie. Funcţii, ecuaţii şi inecuaţii trigonometrice. Ed. Lyceum, Chişinău, 1999.
 16. Manuale de matematică clasele V-XII
 17. Polya G. Cum rezolvăm o problemă? E.Ş.E. Bucureşti, 1962.
 18. Polya G. Descoperirea matematică. E.Ş.E. Bucureşti, 1971.
 19. Rus Ileana. Metodica predării matematicii. Arad, 1996.
 20. Rusu Eugen. Matematica în liceu-probleme de metodică. EDP, Bucureşti, 1970.
 21. Stoica Adrian, Musteaţă Simion. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic. Chişinău, 1996.
 22. Мишин В.И. Методика пеподование математики в среднеи щколе. М. Просвещение, 1987.
 23. Колягин Ю.М. Методика пеподование математики в среднеи щколе. М. Просвещение, 1977.
 24. Черкасов Р. С. Столдо А.А. Методика пеподование математики в среднеи щколе. М. , 1985.
 25. Лабораторны и практические работы по методике пеподование математики Под редакции Е.И. Лященко, М. 1988.
 26. Пышкало А.Н. Средства обучение математикию М., 1980.

Autorii:

 1. Ilie Lupu, doctor habilitat în pedagogie (13.00.02.), profesor universitar.
 2. Andrei Hariton, doctor în pedagogie, profesor universitar, şeful catedrei Geometrie şi metodica predării matematicii.
 3. Ion Achiri, doctor, conferenţiar universitar, USM.

Recenzenţii:

 1. Railean Aurelia, doctor în pedagogie (13.00.02), conferenţiar universitar IŞE.
 2. Ursu Liudmila, doctor în pedagogie (13.00.02.), conferenţiar universitar.