Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (limba si literatura rusa)


Recomandări metodice generale

Examenul de doctorat la teoria şi metodica predării limbii şi literaturii ruse reprezintă prin sine o formă organizată de evaluare a gradului de pregătire psihopedagogică specială şi lingvistică a doctoranzilor care desfăşoară investigaţii în domeniul teoriei şi metodicii predării limbii şi literaturii.

Obiectivele principale ale examenului de doctorat la teoria şi metodica predării limbii şi literaturii ruse:

Subiectele principale ale programei preconizează a fi examinate din punct de vedere sincronic şi diacronic. In timpul examenului doctoranzii vor demonstra: competenţe teoretice profunde achiziţionate, ample şi multilaterale, suficiente pentru o viziune de ansamblu asupra domeniului metodologiei şi cercetării în domeniul limbii şi literaturii ruse; pentru o viziune proprie asupra cercetării desfăşurate în cadrul doctoratului;

Compartimentele Programei sunt structurate pe principalele idei, concepte, componente, principii, etc. ale domeniului/fenomenului proiectat pentru studiu, cercetare şi examinare.

Programa este suplimentată de o bibliografie amplă, constituită din surse de referinţă care cuprind toate domeniile teoriei şi metodicii predării limbii şi literaturii ruse, extinzându-se astfel utilitatea sa de la pregătirea pentru examen la cercetarea teoretică aferentă elaborării tezelor de doctorat.

Fiind astfel concepută, Programa are funcţii multiple: de organizare a examenului de doctorat, de pregătire pentru a susţine examenul de doctorat, de documentare în domeniile principale ale pedagogiei – oferindu-se doctoranzilor în calitate de ghid principal în activitatea de cercetare.

Conţinutul cursului

Концептуальные основы школьного куррикулума. Преимущества школьного куррикулума в сравнении с традиционными программами.

Методологические этапы обучения языку и литературе, реализованные в школьном куррикулуме.

Целеполагания в структуре куррикулума и в дидактическом планировании (календарно-тематическом, поурочном). Методика определения целей в процессе поурочного планирования.

Дидактическое проектирование учебного процесса.

Типы и содержание методов обучения: классические и современные методы. Выбор методов, соответствующие целям и содержанию обучения.

Методика организации деятельности учащихся на уроке. Технологии обучения путём сотрудничества

Оценивание как завершающая фаза учебного процесса. Специфика оценивания в свете куррикулумных требований. Типы оценивания. Традиционные и нетрадиционные формы оценивания.

I. Содержание обучения русскому языку. Анализ куррикулума и действующих учебников.

Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса. Традиционные и нетрадиционные уроки. Нетрадиционные уроки – элемент технологии обучения путём сотрудничества.

Методика развития устной речи учащихся. Методика обучения различным типам речи (описание, повествование, рассуждение).

Особенности формирования навыков русской речи в V-VII классах гимназии (для докторантов специальности «Русский язык в молдавской школе» – период комплексного обучения).

Методика развития письменной речи учащихся. Виды изложений и сочинений. Методика их проведения. (для докторантов специальности «Русский язык и литература» – методика обучения грамоте и элементарных навыков письменной речи).

Виды грамматического разбора слов и предложений. Методика обучения различным видам разбора.

Методика обучения фонетике и орфоэпии.

Словарная работа на уроках русского языка. Методика семантизации слов и активизации их в речи учащихся.

Методика обучения составу слова и словообразованию.

Методика изучения разделов грамматики (для докторантов специальности «Русский язык и литература» – в VIII классе и в период интегрированного обучения русскому языку).

Методика обучения орфографии. Особенности русской орфографии. Основные приёмы и виды работы по орфографии (для докторантов специальности «Русский язык и литература» – учет особенностей русского языка при изучении русской орфографии).

Методика обучения всем видам речевой деятельности на разных этапах обучения (чтению, говорению, творческому письму).

Диктант как вид орфографического упражнения. Виды диктантов. Методика их проведения.

II. Содержание и структура куррикулума по литературе для гимназий и лицеев. Анализ действующих учебников.

Этапы работы над художественным произведением. Характеристика каждого этапа, цели, задачи, методика их проведения.

Изучение художественных произведеинй в их родовой специфике: методика изучения эпических, лирических, драматических произведений.

Пути анализа художественного произведения: «вслед за автором», пообразный, проблемный, композиционный и их варианты.

Методика формирования системы теоретико-литературных понятий у учащихся. Принципы и система работы.

Методика изучения литературно-критических статей. Формирование умений и навыков работы учащихся над планом, тезисами, конспектом и т. д.

Методика изучения жизни и творчества писателя на уроках литературы. Методические приемы знакомства с фактами биографии и творческого пути писателя в гимназии. Особенности изучения биографии писателя в лицейских классах.

Развитие культуры устной и письменной речи учащихся в процессе изучения литературы. Словарно-фразеологическая работа на уроках литературы, ее цели и задачи.

Сочинения. Виды и жанры сочинений по литературе. Методика их проведения.Требования к сочинениям. Анализ и оценка сочинений.

Наглядность в преподавании литературы, ее функции, виды. Методика работы с наглядными средствами на уроке литературы.

Методика организации и проведения внеклассной работы по литературе. Виды и формы внеклассной работы по литературе. Учитель как менеджер на уроке литературы. Современные требования к учителю.в

Literatura de specialitate

 1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1996.
 2. Damşa Ioan, Dragan Ion, Toma – Damşa Maria, Activitatea educativă în învăţământul preuniversitar: Îndrumător metodic, - Timişoara, Editura EMILA, 1999.
 3. Gagne, Robert, M., Condiţiile învăţării (trad.), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977.
 4. Giorgio, Costini, Instruirea euristică prin unităţi didactice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 5. Grigoroviţă, M. Predarea şi învăţarea limbilor străine, Bucureşti, 1995.
 6. Muşata Bacoş, Instruire interactivă, Cluj-Napoca, ed. Eurodicact, 1998.
 7. Ţîrcovnicu V., Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe grupe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 8. Алхазишвили А. А., Основы овладения устной иностранной речью, Москва, «Просвещение», 1988.
 9. Беляев Б. В. Психологический анализ основных методов школьного обучения иностранным языкам. Вопросы перестройки преподавания иностранным языкам в ВУЗАХ, под ред. Ведел, Г. Е., Старков, А. П. Шкляева А. С., Воронеж, 1963.
 10. Васильева И., О значении идей М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии общения //Психологические исследования общения / Под ред. Б.Ф.Ломова. М., 1985.
 11. Климентенко А, В., Миролюбова А. А., Теоретические основы методики обучения языкам в средней школе, М., Педагогика, 1981.
 12. Миллер, Д., Психолингвисты - в кн. Теория речевой деятельности, Москва, 1968.
 13. Рогов Т. В., Методика преподования языка. – М., Просвещение, 1983.
 14. Гальперин Д., Психология критического мышления. СПб, 2000. (серия “Мастера психологии”).
 15. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. – М., 1976
 16. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1991
 17. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. – М., 1989
 18. Пассов Е.И. Коммуникативные упражнения. – М., 1987
 19. Ладыженская Т.А. Живое слово: устная речь как средство и предмет обучения. – М., 1986
 20. Методика развития речи на уроках русского языка/Под ред. Т.А.Ладыженской. – М., 1991
 21. Якиманская И.В. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М., 1996
 22. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. – М., 1988
 23. Бондаренко Н.В. Речевые ситуации при изучении глагола. – РЯЛУ,1990
 24. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения. – М., 1991
 25. Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика русского языка. – М.,1984
 26. Базовый куррикулум // Нормативные документы. – Кишинёв, 1998
 27. Куррикулум по русскому языку для русской школы V-IX кл. - Кишинэу, 2000
 28. Напольнова Т.В., Пустовалов П.С. Практикум по методике преподавания русского языка. – М.,1976
 29. Русский язык и литература V-IX кл. Методологический гид. - Кишинэу, 2000
 30. Бурачёва Е.Н., Гамуряк Л.М., Новак Е.П. Русский язык в национальной школе // Limbă şi comunicarea. – Chişinău, 2000
 31. Гуцу В.И. Развитие и внедрение куррикулума в гимназическое образование: концептуальные положения. – Chişinău, 2000
 32. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи // В защиту живого слова. Сб. статей (Сост. В.Я.Коровина) – М., 1966
 33. Капитонов Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку. – М., 1987
 34. Ладыженская Т.А. Методика развития речи учащихся. – М., 1980
 35. Методика преподавания русского языка/Под ред. Н.З.Бакеевой, З.П.Даупене. – Л., 1980
 36. Система обучения сочинениям/Под ред. Т.А.Ладыженской. – М., 1990
 37. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М., 1980
 38. Методика преподавания литературы /Под редакцией З.Я.Рез – М., 1985
 39. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. – М., 1971
 40. Анализ литературного произведения в 9 классе. /Сост. Д.Л.Устюжанин. – М., 1978
 41. Восприятие литературного произведения и методика школьного анализа. /Под ред. А.М.Докусова. – М., 1974
 42. Искусство анализа художественного произведения. /Сост. Т.Г.Браже. – М., 1971
 43. Преподавание литературы в старших классах. – М., 1964
 44. Развитие речи учащихся на уроках литературы. /Под ред. Н.В.Колокольцева. – М., 1981