Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (chimia)


Conţinutul cursului

Metodica generală

1. Obiectul de studiu şi sarcinile Didacticii chimiei.

2. Principiile predării-învăţării-evaluării chimiei în gimnaziu şi liceu.

3. Curriculumul de chimie pentru gimnaziu şi liceu.

4. Principii de constituire a cursului preuniversitar la chimie. Structura disciplinei şcolare la chimie.

5. Taxonomia obiectivelor educaţionale la chimie. Operaţionalizarea obiectivelor.

6. Formele de organizare a procesului de instruire la chimie.

7. Lecţia – forma principală de organizare a instruirii la chimie.

8. Activitatea extracurriculară la chimie. Stimularea investigaţiilor ştiinţifice ale elevilor.

9. Metodologia şi tehnologia activităţii didactice.

10. Mijloacele de instruire.

11. Proiectarea activităţilor didactice. Proiectarea de lungă durată, tematică şi a activităţilor extraşcolare.

12. Evaluarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

13. Organizarea ştiinţifică a activităţii profesorului de chimie. Autoinstruirea continuă ca mecanism de dezvoltare a profesionismului. Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ.

Metodici particulare

1. Metodica predării teoriei atomo-moleculare în cursul şcolar de chimie.

2. Legea periodicităţii şi sistemul periodic al elementelor chimice în cursul preuniversitar de chimie.

3. Structura atomului.

4. Studierea structurii substanţei în cursul şcolar de chimie anorganică.

5. Teoria disociaţiei electrolitice în cursul şcolar de chimie.

6. Teoria structurii substanţelor ca fundament al chimiei organice.

7. Metodica formării şi dezvoltării sistemului de cunoştinţe despre elementul chimic în cursul şcolar de chimie.

8. Formarea şi dezvoltarea sistemului de cunoştinţe despre substanţă în cursul şcolar de chimie.

9. Metodica formării şi dezvoltării sistemului de cunoştinţe despre reacţia chimică.

10. Metodica utilizării în instruire a problemelor chimice.

11. Aplicaţiile practice în cursul de chimie-punte de legare a teoriei cu practica.

12. Utilizarea experimentului demonstrativ-distractiv în cadrul cursului de chimie.

13. Metodica studierii bazelor producţiei chimice şi problemelor chimizării agriculturii în cursul şcolar de chimie.

14. Educaţia ecologică în cursul preuniversitar de chimie.

15. Compartimente de generalizare în cursul şcolar de chimie.

16. Orientarea profesională a elevilor în cadrul cursului şcolar de chimie.

Literatura de specialitate

 1. Amabile T. Creativitatea ca mod de viaţă. Bucureşti: Ed. Ştiinţă şi tehnică. 1997.
 2. Arhip Ana. Educaţia ecologică şi supravieţuirea omului. Chişinău: ARC. 1996.
 3. Bontaş I. Pedagogie. Bucureşti: ALL. 1994.
 4. Cerghit I. Metode de învăţământ. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1982.
 5. Fryer M. Predarea şi învăţarea creativă. Chişinău: Ed. Uniunea scriitorilor. 1996.
 6. Gheorghiu C., Lupu V., Preoteasa D., Dumitru M. Metodica predării chimiei în clasele VII-VIII. Bucureşti: EDP. 1982.
 7. Guţu V., Rudic G., Şevciuc M. Învăţământul formativ: aspecte teoretice şi practice. Cimişlia: Ed. Tipcim. 1995.
 8. Neacşu I. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Bucureşti: Editura militară. 1990.
 9. Neacşu I., Stoica A. Ghidul general de evaluare şi examinare. Bucureşti: Aramis. 1996.
 10. Nicola I., Fărcaş D. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1994.
 11. Oprea O. Didactica nova. Chişinău: Lumina. 1992.
 12. Petrovanu O., Petrescu O, Constantinescu R. Metodica predării chimiei în liceu. Bucureşti: E.D.P., 1982.
 13. Silistraru N. Note de curs la pedagogie. Chişinău: USM. 2002.
 14. Stan V. Metodica predării chimiei. Chişinău: Ştiinţa. 2000.
 15. Stoica A., Mustaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Chişinău: Ed. Liceum. 1997.
 16. Subotin C., Revenco M. Subotin Iu. Experimentul demonstrativ-distractiv. Chişinău: Lumina. 2003.
 17. Şunel V. , Ciocoiu I., Rudică T., Bîcu E. Metodica predării chimiei. Iaşi: MARATHON. 1997.
 18. Wincenthy O. Învăţământul problematizat în şcoala contemporană. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 1978.
 19. Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. Москва: Просвещение. 1987.

Autorii:

 1. Melentiev Eugenia, doctor în chimie, conferenţiar universitar, UST.
 2. Coropceanu Eduard, doctor în chimie, conferenţiar universitar, UST.

Recenzenţii:

 1. Stan Victor, dr. în chimie, conferenţiar universitar, USM.
 2. Guţanu Vasile, dr. în chimie, conferenţiar universitar.