Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica predarii artelor plastice


Recomandări metodice generale

În baza modernizării învăţământului universitar şi postuniversitar pedagogic, vom specifica direcţiile / obiectivele de bază în instruirea şi educaţia artistică şi adaptarea la cerinţele şi schimbările în învăţământul european ca urmare a procesului de la Bolonia.

Obiectivele programei presupun evaluarea competenţelor în domeniul Artelor Plastice şi domenii adiacente (pictură, grafică, arte decorative, design, pedagogia artelor, arte vizuale). Doctoranzii vor demonstra cunoştinţe în domeniul concepţiilor pedagogice clasice şi de alternativă, valenţele educative şi didactice ale Artelor plastice. Doctoranzii vor aborda problemele cardinale ale Educaţiei Artistice plastice la etapa contemporană, reperele didactice ale procesului educaţional artistic (model pedagogic clasic şi modern), vor demonstra competenţe de a aborda diverse tehnologii educaţionale în contextul armonizării conţinuturilor curriculare în plan European. Doctoranzii vor aborda problemele artei moderniste – valenţele ei educaţionale, vor demonstra idei, concepţii, teorii contemporane în domeniul artistic şi rezonanţele lor educaţionale.

Conţinutul cursului

Rolul artei în dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Arta ca reflectare a realităţii obiective. Arta ca cunoaştere. Artele plastice în viaţa socială şi spirituală a omului. Funcţiile artei, de delectare, dezvoltare, comunicare, educaţie, izvorul energiei creatoare, artă ca terapie.

Genurile artei. Esenţa şi structura diverselor genuri ale artei. Geneza şi evoluţia artei plastice.

Bazele teoretice ale compoziţiei. Ştiinţa despre culoare, proporţii, perspectivă, anatomie plastică.

Metode moderne de cercetare a limbajului artelor plastice (grafică, pictură, sculptură, arta decorativă). Arta clasică şi arta modernă. Arta şi inconştientul. Psihologia artelor plastice. Psihologia formelor şi a culorilor.

Metodica predării artelor plastice ca ştiinţă.

Bazele teoretice ale predării artelor plastice ca ştiinţă. Specificul terminologiei, utilizate în metodica predării artelor plastice. Metodele de cercetare folosite în metodica artelor plastice. Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifico-pedagogice în domeniul teoriei şi metodicii predării artelor plastice.

Evoluţia metodelor de predare ale Artelor plastice.

Geneza şi dezvoltarea metodelor de studiu al desenului. Metodele de predare ale artelor plastice în Antichitate. Contribuţia maeştrilor Renaşterii în teoria şi metodica instruirii artelor.

G.Lokk, J.J.Rousseau, J.A.Komenius, J.J.Pestalozzi, F.Frebeli despre metodele predării artelor plastice ca obiect de cultură generală. Metodele de predare a fraţilor Diupiui. Metodelel de predare ale artelor plastice la sf.sec.IX – începutul sec.XX. Instruirea artistică plastică în Moldova. Aportul lui Gh.Asachi, Gh.Pănăiteanu. Conceptele educaţiei artistico-plastice în sec.XX, tendinţele de bază.

Instruirea artistică şi educaţia artistică.(coordonate comune, interferenţe, particularităţi)

Instruirea artistică – obiective. Educaţia artistică – obiective. Cadrul de acţiune pedagogică. Învăţământul artistic (şcoli specializate, şcoli de artă pentru copii, studiouri artistice). Metode şi strategii didactice, ce au scopul orientării profesioniste a elevilor. Studiere bazată pe academism. Educaţia prin artei. Sensibilizarea prin artă.

Arta modernistă, valenţe educaţionale. Concepţii, teorii contemporane în domeniul artistic şi rezonanţele lor educaţionale. Orientările novative în pedagogia artelor. Cadrul instruirii: generale în şcoala publică – sensibilizarea prin artă.

Creativitatea. Metode de dezvoltare a creativităţii. Proiectarea situaţiilor care provoacă declanşarea creativităţii. Specificul impactului educaţional al procesului didactic axat pe creativitatea pedagogică. Capacităţi productive, creative, expresive de dezvoltare prin artă şi rolul lor în pedagogia generală. Obiective de reper ale Educaţiei artistice plastice. Concepţii ştiinţifice avansate în domeniu. Principiul interactiv în educaţia artistică. Tradiţii şi alternative în structura lecţiei de artă plastică.

Curriculum şcolar la educaţia artistico-plastică în învăţământul preuniversitar. Standardele educaţionale la arta plastică în învăţământul preuniversitar. Funcţionalitatea didactică şi artistică a profesorului de arte plastice. Idei avansate de predare a disciplinelor artistice. Proiectarea de scurtă ş de lungă durată. Analiza proiectelor didactice de alternativă.

Arta copilului. Premise psihologice care stau la baza educaţiei artistico-plastice. Caracteristicile şi particularităţile desenului infantil, importanţa cunoaşterii acestora în vederea unei orientări şi aprecieri ştiinţifice a activităţii şcolare.

Evaluarea la arta plastică. Metode de evaluare tradiţionale şi alternative. Obiective de evaluare. Criterii de evaluare a lucrărilor plastice. Metodologia dezvoltării perceperii artistice. Metode de dezvoltare a perceperii artistice.

Bibliografie

 1. Albulescu I., Albulescu M. Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică aplicată. Editura Polirom, 2000.
 2. Bontaş I. Pedagogie, ediţia a III-a, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 3. Călin M. „teoria educaţiei – fundamentarea epistemică şi metodologică a acţiunii educative”, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
 4. Cosmovici A., Iacob L. Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1998.
 5. Cucoş C. Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
 6. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Editura Litera, Chişinău, 2002.
 7. Cristea S. Managementul organizaţiei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
 8. Dulgheru V., Cantemir L., Carcea M., Manual de creativitate. Editura Tehnica – INFO, Chişinău, 2000.
 9. Fryer M. Predarea şi învăţarea creativă, Editura Uniunii scriitorilor, Chişinău, 1996.
 10. Ionescu M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.
 11. Jinga I., Negreţ I., Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti, 1994.
 12. Jinga I., Vlăsceanu L., Structuri, strategii şi performanţe în învăţământ, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.
 13. Jinga S. Conducerea învăţământului. Manual de management instituţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
 14. Lisievici P., Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente. Editura Aramis, Bucureşti, 2002.
 15. Marcu V., Filimon L.(coord.). Psihopedagogie pentru formarea profesorilor. Editura Universităţii din Oradea, 2003.
 16. Nicola O., Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
 17. Niculescu R. Pedagogie generală, Editura Scorpion, bucureşti, 1996.
 18. Patraşcu D., Patraşcu L., Mocrac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Editura Ştiinţa, Chişinău, 2003.
 19. Pâslaru Vl., Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, Editura Muzeum, Chişinău, 2001.
 20. Pâslaru Vl., Principiul pozitiv al educaţiei. Editura „Civitas”, Chişinău, 2003.
 21. Peretti de A., Educaţia în schimbare, Editura Spiru haret, iaşi, 1996.
 22. Planchard E., Pedagogie şcolară contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.
 23. Todoran D. (coord.). Probleme fundamentale ale pedagogiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
 24. Voiculescu E. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Editura Aramis, Bucureşti, 2001.
 25. Zlate M. Cunoaşterea şi activitatea grupurilor şcolare, edit.Politică, Bucureşti, 1982.
 26. Бабанский Ю. Сластенин В., Сорокин Н., Педагогика. Учебное пособие для студентов, Под ред. Ю.Бабанского, 2-е издюдоп. И перераб. – М., Просвещение, 1988.
 27. Харламов И., Педагогика, М. Высшая школа, 1990.