Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (limba italiana)


Recomandări metodice generale

Examenul de doctorat la teoria şi metodica predării limbii italiene reprezintă prin sine o formă organizată de evaluare a gradului de pregătire psihopedagogică specială şi lingvistică a doctoranzilor care desfăşoară investigaţii în domeniul teoriei şi metodicii predării limbilor străine. Obiectivele principale ale examenului de doctorat la teoria şi metodica predării limbii italiene:

Subiectele principale ale programei preconizează a fi examinate din punct de vedere sincronic şi diacronic. In timpul examenului doctoranzii vor demonstra : competenţe teoretice profunde achiziţionate, ample şi multilaterale, suficiente pentru o viziune de ansamblu asupra domeniului metodologiei şi cercetării în domeniul limbii italiene; pentru o viziune proprie asupra cercetării desfăşurate în cadrul doctoratului;

Compartimentele Programei sunt structurate pe principalele idei, concepte, componente, principii, etc. ale domeniului/fenomenului proiectat pentru studiu, cercetare şi examinare.

Programa este suplimentată de o bibliografie amplă, constituită din surse de referinţă care cuprind toate domeniile teoriei şi metodicii predării limbii italiene, extinzându-se astfel utilitatea sa de la pregătirea pentru examen la cercetarea teoretică aferentă elaborării tezelor de doctorat.

Fiind astfel concepută, Programa are funcţii multiple: de organizare a examenului de doctorat, de pregătire pentru a susţine examenul de doctorat, de documentare în domeniile principale ale pedagogiei - oferindu-se doctoranzilor în calitate de ghid principal în activitatea de cercetare.

Conţinutul cursului

Metodica predării limbii italiene – disciplină pedagogică şi lingvistică.

Definiţia, obiectul de studiu, scopul şi sarcinile cursului. Conexiunea cu alte discipline de învăţământ.

Obiectivele de cunoaştere, de aplicare şi de integrare.

Etapele de predare a limbii italiene şi specificul lor.

Analiza planurilor de învăţământ, a programelor, manualelor şi a literaturii de specialitate.

Principii pedagogice generale. Strategia, metoda şi procedeul. Taxonomia metodelor de predare a limbii italiene: Metoda gramatical - traductologică, metoda directă, metoda audiolinguală, metoda audiovizuală. Conceptul intercultural. Conceptul pragmatic funcţional. Aplicarea principiilor didactice în predarea limbii italiene.

Formele sociale de organizare a predării limbii italiene: lucrul individual, în grup, în perechi, lecţia frontală. Tipologia şi structura lecţiei de limbă italiană. Lecţia mixtă; lecţia de fixare şi de formare a competenţelor; lecţia de recapitulare şi de sistematizare a cunoştinţelor; lecţia de verificare. Planificarea şi organizarea lecţiei. Proiectul didactic. Obiective generale, obiective operaţionale, strategii didactice. Schema analizei lecţiei de limbă italiană.

Predarea foneticii. Metodele şi activităţi de predare: de articulare; de corectare fonetică; metoda opoziţiei fonologice; exerciţiul fonetic.

Predarea ortografiei şi scrierii. Principiile ortografice care stau la baza predării ortografiei limbii italiene. Principiul fonetic, principiul morfologic, principiul ideografic. Formele de predare a scrierii. Lectura; copierea; dictarea; exerciţiul; jocul; expunerea; eseul. Etapele de achiziţionare a competenţelor de scriere şi de evaluare.

Activitatea de citire. Tipurile de lectură. Tipurile de text şi caracteristicile lui. Funcţiile textului. Demersul metodologic a lucrului cu textul. Textul literar. Opţiunile metodologice de citire a textului literar. Transcrierea. Analiza stilistică a unui text literar.

Predarea lexicului. Metodele, activităţile şi tehnicile de predare a lexicului. Etapele de predare a lexicului. Prezentarea vocabularului (aspectul semasiologic şi onomasiologic, semantizarea, contextualizare, opoziţia, referinţa, traducerea), exersarea vocabularului (procedee figurative, contextuale) şi fixarea vocabularului (exerciţii orale şi scrise exerciţii de conceptualizare de automatizare). Selectarea minimului lexical. Procesul de achiziţionare a vocabularului. Lexicul activ şi pasiv.

Activitatea de vorbire. Noţiunea de act lingvistic (de vorbire). Actul de înţelegere. Definiţia de competenţă comunicativă. Etapele de dezvoltare a competenţelor comunicative. Vorbirea situativă. Vorbirea dialogată, monologată şi polilogată. Interferenţa lingvistică. Metodele şi tehnicile şi tipurile de mijloace folosite în predarea activităţii comunicative. Caracteristicile principiilor de dezvoltare a competenţelor comunicative. Mecanismul de generare a vorbirii.

Audierea. Noile tehnologii educative destinate pentru predarea audierii. Metode. Tipurile de mijloace audiovizuale. Analiza unei secvenţe audiovizuale. Genul, structura, ordinea cronologică, aspectul socio-cultural şi conotaţia, ritmul vorbirii, relaţii între personaje, tipul muzicii, culorile, imaginea, decorul. Cântecul.

Predarea gramaticii limbii italiene în aspect comunicativ. Scopul şi sarcinile de predare a gramaticii. Evoluţia gramaticii limbii italiene. Metode şi mijloace eficace folosite în predarea gramaticii limbii italiene. Axele principale a gramaticii în aspect comunicativ: exerciţiul comunicativ, jocul lingvistic, jocul de rol, imagini, situaţii-problemă etc. Tipurile de exerciţii. Etapele: prezentarea, manipularea, fixarea, exploatarea, evaluarea.

Evaluarea. Criteriile de evaluare. Etapele de evaluare. Funcţiile de evaluare: pronosticare, diagnosticare, totalizare. Tipurile de teste.

Tehnicile de dezvoltare a gândirii critice în predarea limbii străine cu referire la toate competenţele lingvistice (citire, scriere, vorbire, audiere): GPP; Graficul T; Interogarea multiprocesuală; Lectura ghidată; Maratonul de scriere; Pagina de jurnal; Scrierea liberă; SINELG etc. Perspective privind predarea limbii italiene în Republica Moldova.

Literatura de specialitate

 1. Andrea Villarini, L’apprendimento linguistico. l’italiano come L2, Liguria 1994
 2. Barbu H., Mateiaş A., Popescu E., Şerban F., Rafailă E., Pedagogia preşcolară. Didactica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996
 3. Băncilă Gabriela, Zamfir Gheorghe, Algoritmul succesului, Polirom, Iaşi, 1999.
 4. Cartaleanu Tatiana, Olga Cosovan, Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, UPS „Ion Creangă“, Chişinău, 2002.
 5. Cerghit I., Neacşu I., Negreţ-Dobridor I., Pânişoară I.- O., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iaşi, 2001.
 6. Cristina Lavinio, Intercultura e testi popolari, Liguria 1995
 7. Cristina Lavinio, Le abilità di scrittura. Liguria 1994
 8. Cucoş Constantin, Pedagogie, - Polirom, Iaşi, 2000.
 9. Damşa Ioan, Drăgan Ion, Toma – Damşa Maria, Activitatea educativă în învăţământul preuniversitar: îndrumător metodic, - Timişoara, Editura EMIA, 1999.
 10. Enzo Demattè, Corsi italiani all’estero e formula di Lingua e cultura, Liguria 1994
 11. Iucu Romiţă B., Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Polirom, Iaşi, 2001.
 12. Maria Cristina Castellani, Maria Cristina Peccianti, Materiale didattici per l’italiano L2: analisi e produzione, Genova 1996
 13. Maria Cristina Peccianti, Programmazione e valutazione, Liguria 1994
 14. Maria Cristina Peccianti, Valutazione e certificazione delle competenza in italiano L2, Liguria 1996
 15. Massimo Vedovelli, La lingua italiana d’uso morfosintassi del parlato e dello scritto, Liguria 1995
 16. Massimo Vedovelli, L’italiano e le altre lingueç aspetti linguistici e culturali, Liguria 1994
 17. Massimo Vedovelli, La lingua italiana d’uso. Il lessico del parlato,Genova 1995
 18. Metodica predării limbilor străine, Vol. 10, Bucureşti, 1995.
 19. Paola Ellero, Giusepe Malfermoni, Genova 1994
 20. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice, Ghidul IV, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2003.
 21. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Iniţiere în metodologia Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2001.
 22. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Strategii de dezvoltare a gândirii critice, Ghidul II, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2002.
 23. Tîrcovnicu Victor, Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe grupe, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.