Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (limba germana)


Recomandări metodice generale

Examenul de doctorat la teoria şi metodica predării limbii germane reprezintă prin sine o formă organizată de evaluare a gradului de pregătire psihopedagogică specială şi lingvistică a doctoranzilor care desfăşoară investigaţii în domeniul teoriei şi metodicii predării limbilor străine.

Obiectivele principale ale examenului de doctorat la teoria şi metodica predării limbii germane:

Subiectele principale ale programei preconizează a fi examinate din punct de vedere sincronic şi diacronic. In timpul examenului doctoranzii vor demonstra : competenţe teoretice profunde achiziţionate , ample şi multilaterale, suficiente pentru o viziune de ansamblu asupra domeniului metodologiei şi cercetării în domeniul limbii germane; pentru o viziune proprie asupra cercetării desfăşurate în cadrul doctoratului;

Compartimentele Programei sunt structurate pe principalele idei, concepte, componente, principii, etc. ale domeniului/fenomenului proiectat pentru studiu, cercetare şi examinare.

Programa este suplimentată de o bibliografie amplă, constituită din surse de referinţă care cuprind toate domeniile teoriei şi metodicii predării limbii germane, extinzându-se astfel utilitatea sa de la pregătirea pentru examen la cercetarea teoretică aferentă elaborării tezelor de doctorat.

Fiind astfel concepută, Programa are funcţii multiple: de organizare a examenului de doctorat, de pregătire pentru a susţine examenul de doctorat, de documentare în domeniile principale ale pedagogiei - oferindu-se doctoranzilor în calitate de ghid principal în activitatea de cercetare.

Conţinutul cursului

Metodica predării limbii germane – disciplină pedagogică şi lingvistică.

Definiţia, obiectul de studiu, scopul şi sarcinile cursului. Conexiunea cu alte discipline de învăţământ.

Obiectivele de cunoaştere, de aplicare şi de integrare.

Etapele de predare a limbii germane şi specificul lor.

Din istoricul învăţământului şi metodicii limbii germane. Gustav Tanger, Wilhelm Viëtor, Berlitz, Robert Lado. Materialul lingvistic furnizat metodicii predării limbii străine de către savantul elveţian Ferdinand de Saussure. Lingvistica structurală (L. Bloomfield). Concepţia lui Wilhelm Viëtor. Psiholingvistica şi principiile sale.

Analiza planurilor de învăţământ, a programelor, manualelor şi a literaturii de specialitate.

Principii pedagogice generale. Strategia, metoda şi procedeul. Taxonomia metodelor de predare a limbii germane: Metoda gramatical - traductologică, metoda directă, metoda audiolinguală, metoda audiovizuală. Conceptul intercultural. Conceptul pragmatic funcţional. Aplicarea principiilor didactice în predarea limbii germane.

Formele sociale de organizare a predării limbii germane: lucrul individual, în grup, în perechi, lecţia frontală. Tipologia şi structura lecţiei de limbă germană. Lecţia mixtă; lecţia de fixare şi de formare a competenţelor; lecţia de recapitulare şi de sistematizare a cunoştinţelor; lecţia de verificare. Planificarea şi organizarea lecţiei. Proiectul didactic. Obiective generale, obiective operaţionale, strategii didactice. Schema analizei lecţiei de limbă germană.

Predarea foneticii. Metodele şi activităţi de predare: de articulare; de corectare fonetică; metoda opoziţiei fonologice; exerciţiul fonetic.

Predarea ortografiei şi scrierii. Principiile ortografice care stau la baza predării ortografiei limbii germane. Noile reguli ortografice ale limbii germane (după Gerhard Wahrig). Principiul fonetic, principiul morfologic, principiul ideografic. Formele de predare a scrierii. Lectura; copierea; dictarea; exerciţiul; jocul; expunerea; eseul. Etapele de achiziţionare a competenţelor de scriere şi de evaluare.

Activitatea de citire. Tipurile de lectură. Tipurile de text şi caracteristicile lui. Funcţiile textului. Demersul metodologic a lucrului cu textul. Textul literar. Opţiunile metodologice de citire a textului literar. Transcrierea. Analiza stilistică a unui text literar.

Predarea lexicului. Metodele, activităţile şi tehnicile de predare a lexicului. Etapele de predare a lexicului. Prezentarea vocabularului (aspectul semasiologic şi onomasiologic, semantizarea, contextualizare, opoziţia, referinţa, traducerea), exersarea vocabularului (procedee figurative, contextuale) şi fixarea vocabularului (exerciţii orale şi scrise exerciţii de conceptualizare de automatizare). Selectarea minimului lexical. Procesul de achiziţionare a vocabularului. Lexicul activ şi pasiv.

Activitatea de vorbire. Noţiunea de act lingvistic (de vorbire). Actul de înţelegere. Definiţia de competenţă comunicativă. Etapele de dezvoltare a competenţelor comunicative. Vorbirea situativă. Vorbirea dialogată, monologată şi polilogată. Interferenţa lingvistică. Metodele şi tehnicile şi tipurile de mijloace folosite în predarea activităţii comunicative. Caracteristicile principiilor de dezvoltare a competenţelor comunicative. Mecanismul de generare a vorbirii.

Audierea. Noile tehnologii educative destinate pentru predarea audierii. Metode. Tipurile de mijloace audiovizuale. Analiza unei secvenţe audiovizuale. Genul, structura, ordinea cronologică, aspectul socio-cultural şi conotaţia, ritmul vorbirii, relaţii între personaje, tipul muzicii, culorile, imaginea, decorul. Cântecul.

Predarea gramaticii limbii germane în aspect comunicativ. Scopul şi sarcinile de predare a gramaticii. Evoluţia gramaticii limbii germane. Metode şi mijloace eficace folosite în predarea gramaticii limbii germane.. Axele principale a gramaticii în aspect comunicativ: exerciţiul comunicativ, jocul lingvistic, jocul de rol, imagini, situaţii-problemă etc. Tipurile de exerciţii. Etapele: prezentarea, manipularea, fixarea, exploatarea, evaluarea.

Evaluarea. Criteriile de evaluare. Etapele de evaluare. Funcţiile de evaluare: pronosticare, diagnosticare, totalizare. Tipurile de teste.

Tehnicile de dezvoltare a gândirii critice în predarea limbii străine cu referire la toate competenţele lingvistice (citire, scriere, vorbire, audiere): GPP; Graficul T; Interogarea multiprocesuală; Lectura ghidată; Maratonul de scriere; Pagina de jurnal; Scrierea liberă; SINELG etc. Perspective privind predarea limbii germane în Republica Moldova.

Literatura de specialitate

 1. Apeltauer Ernst, Grundlagen des Erst- und Fremdspracheerwerbs, Langenscheidt, Universität Gesamthochschule Kassel, 1997.
 2. Barbu H., Mateiaş A., Popescu E., Şerban F., Rafailă E., Pedagogia preşcolară. Didactica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996
 3. Băncilă Gabriela, Zamfir Gheorghe, Algoritmul succesului, Polirom, Iaşi, 1999.
 4. Beck Erwin, Guldimann Titus, Zutavern Michael, Lernkultur im Wandel, UVK, Fachverlag für Wissenschaft und Studium, St. Gallen, 1997.
 5. Bollon Sibylle, Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt, München, 1996.
 6. Cartaleanu Tatiana, Olga Cosovan, Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, UPS „Ion Creangă“, Chişinău, 2002.
 7. Cerghit I., Neacşu I., Negreţ-Dobridor I., Pânişoară I.- O., Prelegeri pedagogice, Polirom, Iaşi, 2001.
 8. Cucoş Constantin, Pedagogie, - Polirom, Iaşi, 2000.
 9. Damşa Ioan, Drăgan Ion, Toma – Damşa Maria, Activitatea educativă în învăţământul preuniversitar: îndrumător metodic, - Timişoara, Editura EMIA, 1999.
 10. Dieling Helga, Hirschfeld Ursula, Phonetik lehren und lernen, Langenscheidt, München, 2000.
 11. Henrici Gert, Riemer Claudia, Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen, 2 Bände, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, 1996.
 12. Huber Günter L., Neue Perspektiven der Kooperation, Schneider Verlag Hohengehren, 1993
 13. Iucu Romiţă B., Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Polirom, Iaşi, 2001.
 14. Meixner Johanna, Konsruktivismus und die Vermittlung produktiven Wissens, Luchterhand Verlag GmbH Neuwied, Berlin, 1997.
 15. Metodica predării limbilor străine, Vol. 10, Bucureşti, 1995.
 16. Neuner Gerhard, Stefan Glienike, Schmitt Wolfgang, Deutsch als Zweitsprache in der Schule, Langenscheidt, Berlin, 1998.
 17. Popescu-Neveanu P., Zlate M., Creţu T., Psihologie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1991
 18. Rampillon Ute, Lernen leichter machen. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning, 1995.
 19. Sayler Wilhelmine M., Ausländerpädagogik als Friedenspädagogik, Verlag Breitenbach Publishers, 1987
 20. Sheils Joe, Kommunikation im Fremdsprachenunterricht, Projekt 12, Das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zur Kommunikation, Council of Europe Press, 1994.
 21. Straus Dieter, Didaktik und Methodik. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, Langenscheidt K. G., Berlin – Schönenberg, 1984
 22. Swantje Ehlers, Lerntheorie, Tätigkeitstheorie, Fremdsprachenunterricht, Goethe-Institut, München, 1995
 23. Tajfel, H., Human groups and social categories, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
 24. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice, Ghidul IV, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2003.
 25. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Iniţiere în metodologia Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2001.
 26. Temple Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S., Strategii de dezvoltare a gândirii critice, Ghidul II, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2002.
 27. Tîrcovnicu Victor, Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe grupe, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981
 28. Tummers Will, Deutsch in Europa und in der Welt. Chancen und Initiativen. Thesen der Sektionsbeiträge, IDT- Vorbereitungskomitee Amsterdam, 1997.
 29. Weigmann Jürgen, Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning, 1992.
 30. Шатилов, Методика обучения немецкому языку в средней
 31. школе, Ленинград, 1977.