Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (geografia)


Conţinutul cursului

Didactica generală

1. Didactica geografiei.Obiectivele majore ale învăţământului geografic preuniversitar şi ale didacticii geografiei. Metodele de cercetare, funcţii, importanţa. Abilităţile profesorului de geografie. Codul deontologic al profesorului de geografie. Relaţiile cu alte discipline.

2. Apariţia şi evoluţia învăţământului geografic şi a concepţiei didactice la geografie în Moldova. Personalităţile care au contribuit la dezvoltarea învăţământului geografic.

3. Dezvoltarea învăţământului geografic la etapa contemporană. Operaţionalizarea termenilor « instrucţie » şi « educaţie ».

4. Sistemul principiilor didactice şi geografice, aplicarea lor în predarea – învăţarea geografiei. Efectele respectării şi nerespectării.

5. Reforma curriculară - componenta de bază a reformei şcolare. Avantajele ei. Obiectivele operaţionale. Modelul clasificării după Bloom, Krathwohl şi Simpson.

6. Operaţionalizarea obiectivelor. Procedurile de operaţionalizare după R.E. Mager şi G. de Landshere. Funcţiile obiectivelor educaţionale. Reguli şi principii în elaborarea taxonomiei obiectivelor educaţionale.

7. Potenţialul formative al învăţământului geografic. Manualele şcolare. Programele curriculare. Formarea şi dezvoltarea la elevi a reprezentărilor, noţiunilor, priceperilor şi deprinderilor practice la lecţiile de geografie.

8. Modalităţi inovatoare de organizare a conţinutului învăţământului geografic. Perspectiva interdisciplinară. Modulul didactic. Predarea integrată.

9. Metodele expozitive centrate pe profesor. Situaţii de aplicare la geografie. Modernizarea lor.

10. Metodologia instruirii didactice, metoda didactică, procedeu didactic. Sistemul metodologic, taxonomia. Criterii în alegerea metodelor de învăţământ la lecţiile de geografie.

11. Euristica. Abordarea euristică. Metodologia abordării euristice la geografie. Cerinţe. Avantaje. Dezavantaje. Situaţii de aplicare .

12. Învăţarea prin problematizare la geografie. Abordarea problematizată. Metodologia învăţării prin problematizare. Avantajele învăţării prin problematizare. Situaţii de aplicare la geografie.

13. Metodele intuitive. Abordarea lor la lecţiile de geografie. Situaţii de aplicare.

14. Lucrul cu harta geografică. Procedeele de citire şi interpretare a hărţii geografice. Situaţii de aplicare.

15. Studiul de caz la geografie. Metodologia studiului de caz. Cerinţe. Avantaje. Situaţii de aplicare.

16. Jocul de rol la lecţiile de geografie. Obiectivele jocului de rol. Metodologia jocului de rol. Clasificarea jocului de rol. Avantaje. Dezavantaje.

17. Mijloacele de instruire la lecţiile de geografie. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în strategiile de instruire şi autoinstruire. Funcţiile mijloacelor de învăţământ. Clasificarea mijloacelor de învăţământ. Modernizarea mijloacelor de învăţământ. Cabinetul de geografie. Terenul geografic. Propuneri pentru modernizarea lor. Învăţarea colaborativă la geografie. Învăţarea prin cooperare. Metodologia învăţării prin cooperare. Avantajele învăţării prin cooperare (STAD, TGT, Gigsaw ş.a.).

18. Informatizarea învăţământului geografic. Instruirea programată – premisă a instruirii asistate la calculator. Principiile instruirii programate. Tipurile de programe. Manualul electronic. Învăţarea multimedia.

19. Modele de învăţare explicită. Tehnici de evocare, realizare a sensului, reflecţie.

20. Alternative educaţionale. Strategiile predării geografiei. Pedagogia Waldorf. Educaţia Montessori. Programul Step by Step.

21. Evaluarea rezultatelor învăţării la geografie. Funcţii. Tipuri. Metode. Testul docimologic. Tehnici de evaluare complementară. Evaluare. Măsurare. Apreciere. Notare.

22. Analiza comparativă a modelului tradiţional şi curricular de proiectare didactică. Proiectarea didactică de lungă durată. Proiectarea didactică eşalonată. Algoritmul proiectării a unei activităţi didactice la geografie. Condiţiile de eficienţă a proiectării pedagogice.

23. Forma de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice la geografie. Lecţia şi configuraţia didactică. Tipuri şi variante de lecţii. Evenimentele lor instrucţionale.

Didactica particulară

1. Litosfera şi resursele minerale utile.

2. Atmosfera.

3. Hidrosfera. Resursele acvatice.

4. Învelişul geografic

5. Metodica studierii continentelor. Europa. Asia.

6. Metodica studierii continentelor. America de Nord. America de Sud. Africa.

7. Evoluţia geologică a teritoriului. Relieful.

8. Clima.

9. Solurile.

10. Vegetaţia. Lumea animală.

11. Poziţia economico - geografică a Republicii Moldova. Populaţia şi aşezările umane.

12. Economia naţională a Republicii Moldova.

13. Agricultura şi industria alimentară. Industria grea şi cea uşoară.

14. Populaţia Terrei. Economia mondială.

15. Geografia regională.

16. Mediul şi sănătatea Omului.

Literatura de specialitate

 1. Dulamă M. E. Didactica geografică. Clusium 1996.
 2. Dulamă M. E. Strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie. Cluj- Napoca 2002
 3. Dulamă M. E. Aplicarea modelului învăţării depline în predarea şi învăţarea geografiei. Cluj-Napoca 2000
 4. Ilinca N. Didactica geografiei. Corint 2000
 5. Drumea P., Drumea S. Didactica geografiei. Chişinău 2000
 6. Drumea P. Evoluţia învăţămîntului geografic în Republica Moldova. Chişinău 1997
 7. Drumea P. Volontir N. Valorificări pedagogice. Didactica Pro Nr. 4 Chişinău 2002
 8. Drumea P., Drumea S. Metode active utilizate în predarea- învăţărea geografiei. Chişinău 2002
 9. Bucăţel N. Aspecte ale evaluării rezultatelor şcolare la geografie. Ghid pentru profesori. Chişinău 1998
 10. Dragu V.(coord.) Geografie, geologie. Ghid metodologic. Collegium Polirom 2000
 11. Ionescu M. Instrucţie şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări. Modele. Cluj-Napoca 2003
 12. Neacşu I. Metode şi tehnici de învăţare evicientă. Bucureşti, Ed. Militară 1990
 13. Neacşu I. Stoica A. Ghid general de evaluare şi examinare. Aramis. Bucureşti 1996
 14. Mândruţ O. Ghid de evaluare la geografie. Bucureşti 1999
 15. Ch. Temple şi alţii . Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii critice. Didactica Pro Nr. 3
 16. Ch. Temple. Învăţarea prin colaborare. Supliment al revistei Didactica Pro Nr. 7 2002
 17. Tomescu V., PopaF. Metodica predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar. Ed. Gh. Alexandru, Craiova 1999
 18. Postelnicu C. Fundamente ale didacticii şcolare. Aramis 2002
 19. Dandara O. Bernaz V. Sarcini didactice. Posibilităţi de difernţiere şi individualizarea învăţămîntului. Didactica pro Nr. 6 2002
 20. Mândîcanu V. Tehnologii educaţionale moderne. Vol. V, Le Mott- Bucureşti 1999
 21. Bernaz N., Dandara O. Cartaleanu T. Cosovan O., Curriculum de liceu. Recomandări practice pentru predare învăţare, predare, evaluare.
 22. Copilu D. Predare pe bază de obiective currilare de formare. E. D. P. Bucureşti 2002
 23. W. Okon. Învăţămîntul problematizat în şcoala contemporană. Bucurşti 1978
 24. Panceşnicova L. Metodica obucenia geografii v srednei şcole. Moscva 1983
 25. Darinschii A. Metodica prepodovania geografii. Moscva 1966

Autorii:

 1. 1. Volontir Nina, doctor în geografie, conferenţiar universitar, UST.
 2. 2. Lungu Alexandru, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, UST

Recenzenţii:

 1. Boian Ilie, dr. în geografie, conferenţiar universitar, viceministru.
 2. Coşcodan Mihai, dr. în geografie, conferenţiar universitar.