Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (bilogia)


Conţinutul cursului

Didactica generală

1. Didactica biologiei – ştiinţă pedagogică. Obiectul de studiu al didacticii şi metodele ştiinţifice de investigare. Importanţa didacticii pentru viitorul profesor de biologie. Etapele principale în dezvoltarea didacticii biologiei.

2. Structura şi sistemul naţional de învăţământ, Conţinutul curriculumului şi manualelor şcolare de biologie. Sistemul şi continuitatea studierii biologiei în şcoală.

3. Sarcinile instructiv-educative a cursului şcolar de biologie. Însuşirea conştientă a bazei ştiinţelor biologice. Legătura ştiinţelor biologice cu activitatea practică.

4. Sarcinile educative a cursului şcolar de biologie. Educaţia prin muncă, educaţia etică şi estetică, educaţia patriotismului şi demnităţii naţionale, educaţia ecologică, sanitaro-igienică, sexuală şi orientarea profesională a elevilor.

5. Elaborarea strategiei de lucru cu privire la realizarea corelaţiilor interdisciplinare la formarea şi dezvoltarea noţiunilor biologice în cursul şcolar de biologie. Teoria reflectării şi importanţa noţiunilor biologice.

6. Principiile didactice, aprecierea şi tehnologia aplicării lor în predarea biologiei.

7. Metodele de instruire şi utilizarea lor la lecţiile de biologie. Caracteristica şi clasificarea metodelor clasice de instruire. Instruirea ca proces de cunoaştere dirijat de profesor, factorii ce condiţionează conducerea eficientă cu procesul de cunoaştere.

8. Metodele moderne. Modalităţi de învăţare prin colaborare. Jocurile didactice. Caracteristica lor şi modul de aplicare a lor în cadrul lecţiilor de biologie.

9. Metoda prin descoperire şi instruirea problematizată. Etapele problematizării. Exemple de probleme.

10. Clasificarea obiectivelor. Taxonomii ale obiectivelor. Verbe utilizate în operaţionalizarea obiectivelor. Exemple.

11. Formele de organizare a instruirii în cadrul lecţiilor de biologie. Clasificarea şi caracteristica lor. Lecţia, lucrările de laborator, excursia, măsurile extraşcolare.

12. Lecţia – forma principală de instruire. Structura lecţiei. Tipurile de lecţie. Caracteristica lor. Exemple.

13. Pregătirea profesorului către lecţia de biologie. Structura proiectului de lungă durată. Tehnologia proiectării didactice a unei lecţii de biologie.

14. Evaluarea şi aprecierea cunoştinţelor elevilor în cadrul lecţiilor de biologie. Importanţa evaluării şi aprecierea cunoştinţelor. Metodele şi formele de evaluare a cunoştinţelor. Criteriile de apreciere a cunoştinţelor.

15. Dezvoltarea gîndirii critice – imperativ al timpului. Etapele cadru pentru gîndire şi învăţare. (Evocarea, realizarea sensului, reflecţia).

16. Creativitatea ca factor productiv în procesul de instruire. Creativitatea ca proces şi ca produs. Exemple de momente creative în cadru lecţiilor de biologie.

17. Integrarea mijloacelor de învăţământ în predarea şi învăţarea biologiei. Clasificarea lor. Mijloacelor audio-vizuale şi metodica utilizării acestora.

18. Importanţa şi tehnologia organizării lucrărilor de laborator şi excursiilor în natură, muzeu, Grădina botanică.

19. Conţinutul, formele şi metodele de organizare a activităţilor extraşcolare la biologie şi importanţa acestora la lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor.

Didactica particulară

1. Originea vieţii şi însuşirile generale ale organismului.

2. Principiile de clasificare şi sistematica organismelor.

3. Organizarea celulară a organismelor

4. Sistemul nervos. Recepţia senzorială şi umorală.

5. Sistemul locomotor şi locomoţia.

6. Respiraţia. Respiraţia la plante, animale şi om.

7. Circulaţia substanţelor în organismul plantelor, animalelor şi a omului.

8. Digestia. Tipurile de nutriţie şi diversitatea sistemelor de digestie.

9. Excreţia. Tipurile de excreţie la organismele vegetale şi animale.

10. Reproducerea în lumea vie.

11. Bazele genetice şi ereditatea organismelor.

12. Evoluţia organismelor pe Terra. Evoluţia omului.

13. Diversitatea lumii vii. Diversitatea ecosistemelor.

14. Sisteme vitale ale ecosistemelor. Structura ecosistemului. Relaţiile trofice în cadrul ecosistemelor.

15. Echilibrul ecologic. Habitatul şi nişa ecologică.

16. Protecţia mediului. Strategia naţională de protecţie a mediului.

Literatura de specialitate

 1. Bernaz N.,Dandara O., Cartaleanu T. ş.a. Curriculum de liceu. Recomandări practice pentru predare-învăţare-evaluare. ,,Cartier”, Chişinău, 2004.
 2. Bernaz-Sicorschi N., Copil V., Biologie. Manual pentru cl.VI-a ,,Prut Internaţional”, Chişinău, 2001.
 3. Botnaru O.,Obuh P., Grati V. ş.a. Biologie. Manual pentru cl.X-a. ,,Prometeu”, Chişinău, 2002.
 4. Boiarinov N., Lupaşcu N., Ungureanu I. Biologie. Manual pentru cl.VII-a.
 5. Coropceanu E., Nedbaliuc R., Nedbaliuc B. Compendiu la didactica biologiei şi chimiei. UST, Chişinău, 2004.
 6. Cozari T. Biologie. Manual pentru cl.VIII-a. ,,Litera”, Chişinău, 2004.
 7. Cozari T. Biologie. Manual pentru cl.IX-a. ,,Litera”, Chişinău, 2002.
 8. Cucereanu R. Ştiinţe. Manual pentru cl.V-a. ,,Litera”, Chişinău, 2000.
 9. Drumea P., Volontir N., Valorificări pedagogice. ,,ProDidactica”, Chişinău, 2002.
 10. Godoroja R., Botezatu L., Ciobanu A. Curriculum de liceu. Experienţe pedagogice avansate la chimie şi biologie. ,,Cartier”, Chişinău, 2001.
 11. Guţu V. Dezvoltarea şi implimentarea curriculumului în învăţământul gimnazial: Cadru conceptual. ,,Litera”, Chişinău, 2000.
 12. Guţu V., Răileanu A. Dezvoltarea şi implimentarea curriculumului în învăţământul gimnazial. Matematica şi ştiinţe. Ghiduri metodologice. ,,Litera”, Chişinău, 2000.
 13. Temple Ch., Steele L., Meredith S. Iniţiere în metodologie. ,,ProDidactica”, Chişinău, 2001.
 14. Temple Ch., Steele L., Meredith S. Strategii de dezvoltare a gândirii critice. Ghidul II. ,,ProDidactica”, Chişinău, 2002.
 15. Temple Ch., Steele L., Meredith S. Învăţarea prin colaborare. Ghidul III. ,,ProDidactica”, Chişinău, 2002.
 16. Tarhon P., Iordachi I., Nedbaliuc R. ş.a. Didactica generală a biologiei. ,,Reclama”, Chişinău, 2004.
Autorii:
 1. 1. Navroţchi Mircea, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, UST.
 2. 2. Cozari Tudor, doctor, conferenţiar universitar, UST.

Recenzenţii:

 1. Andrei Munteanu, doctor în biologie, şef de laborator, Institutul de Zoologie al AŞM.
 2. Stela Gînju, doctor în biologie, specialist principal, Ministerul Educaţiei.