Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.02 – Programa examenului de doctorat : Teoria si metodica instruirii (fizica)


Conţinutul cursului

Metodica generală.

1. Didactica fizicii – una din ştiinţele pedagogice. Metode de investigaţie utilizate în Didactica fizicii.

2. Analiza obiectivelor, conţinuturilor şi structurii cursului preuniversitar de fizică.

3. Forme de organizare a activităţii didactice în cadrul orelor de fizică.

4. Strategii şi metode didactice utilizate în studiul fizicii.

5. Metodica rezolvării problemelor de fizică.

6. Sistemul experimentului fizic şcolar.

7. Proiectarea activităţii profesorului de fizică.

8. Evaluarea rezultatelor şcolare la fizică.

9. Mijloacele de învăţământ folosite la fizică.

10. Principiile didactice aplicate la studierea fizicii.

11. Principalele tipuri de învăţare şcolară a fizicii.

12. Munca independentă a elevilor la fizică.

13. Metodica organizării orelor de generalizare şi sistematizare la fizică.

Probleme speciale ale Didacticii fizicii.

1. Particularităţile structurii şi conţinutului cursului gimnazial de fizică.

2. Studiul fenomenelor mecanice la treapta gimnazială.

3. Studiul fenomenelor termice la treapta gimnazială.

4. Studiul fenomenelor electromagnetice la treapta gimnazială.

5. Studiul fenomenelor optice la treapta gimnazială.

6. Analiza şi studiul principalelor noţiuni cinematice.

7. Analiza principalelor noţiuni şi principii dinamice.

8. Analiza şi studiul legilor conservării la treapta liceală.

9. Studiul compartimentului “ Oscilaţii şi unde mecanice”.

10. Studiul noţiunilor şi principiilor fizicii moleculare.

11. Studiul legilor gazului ideal.

12. Studiul termodinamicii.

13. Analiza principalelor noţiuni ale compartimentului “Electrodinamica”.

14. Studiul inducţiei electromagnetice.

15. Studiul compartimentului “ Electrostatica”.

16. Studiul oscilaţiilor electromagnetice.

17. Studiul undelor electromagnetice.

18. Studiul teoriei speciale a relativităţii.

19. Studiul fizicii cuantice.

20. Studiul compartimentului “Fizica atomului”.

21. Studiul compartimentului “Fizica nucleului atomic”.

Literatura de specialitate

 1. Botgros Ion, Bocancea Viorel, Iacubiţchi Tatiana; Fizică // Matematică şi Ştiinţe. Ghiduri metodologice. Grupul editorial Litera, Chişinău, 2000.
 2. Botgros Ion, Bocancea Viorel, Iacubiţchi Tatiana; Fizică // Ştiinţe exacte.
 3. Ciascai Liliana; Didactica fizicii, Corint, Bucureşti, 2001.
 4. Cristea Sorin, Dicţionar de pedagogie. Grupul editorial Litera, Chişinău-Bucureşti, 2000.
 5. Fizică. Curriculum şcolar pentru clasele a 6-a – a 10-a. Dosoftei, Iaşi, 2000.
 6. Guţu Vladimir; Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru conceptual. Grupul editorial Litera, Chişinău, 2000.
 7. Matematică şi ştiinţe. Curriculum Naţional. Programe pentru învăţământul liceal. Centrul Educaţional Pro Didactica. Chişinău, 1999.
 8. Neacşu Ioan; Botgros Ion; Bursuc Oleg; Metodologia predării şi învăţării fizicii, Cartier, Chişinău, 2001.
 9. Oloieru Filaret, Dicţionar şcolar de fizică. Cartier, Chişinău, 2002.
 10. Răileanu Tudor ( coordonator); Metodica predării fizicii. Probleme generale. UST, Chişinău, 1996.
 11. Tereja Emanoil; Metodica generală de predare: Fizica, ARC, Chişinău, 2001.
 12. Manualele şi ghidurile şcolare ( clasa a VI-a – XII-a)
 13. Revistele „Fizică şi tehnologii”.
 14. Revistele „Didactica Pro…Revistă de teorie şi practică educaţională”.
 15. Revistele „Перемена. Международный журнал о развитии мышления через чтение и письмо”.
 16. Revistele „Физика в школе”.
 17. Revistele „Evrika!”
 18. Бугаев А.И.; Методика преподования физики в средней школе:Теоретические основы. М., Просвещение, 1981.
 19. Ботгрос Ион, Боканча Виорел, Якубицки Татиана; Физика // Математика и естественные дисциплины. Методологические гиды. Grupul editorial Litera, Chişinău, 2000.
 20. Гуцу B., Развитие внедрение куррикулума в гимназическое образование: концептуальное положение. Grupul editorial Litera, Chişinău, 2000.
 21. Методика преподaвания физики в 7-8 классах средней школыю. Под. Ред. А.В.Усовой и В.П.Орехова, М., Просвещение, 1990.
 22. Усова А.В. Теория и методика обучения физики. Общие вопросы, Санкт-Петербург,2002.
 23. Физика. Школьный куррикулум.6 - 9 классы. Dosoftei, Iaşi, 2000.

Autorii:

 1. Viorel Bocancea, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, UST.
 2. Eugen Gheorghiţă, doctor habilitat în fizică şi matematică, şeful catedrei Fizică teoretică şi experimentală.

Recenzenţii:

 1. Isac Gheorghe, doctor în pedagogie ( 13.00.02), conferenţiar universitar, ISE.
 2. Bursuc Oleg, doctor în pedagogie ( 13.00.02), CEPD.