Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Anxietatea la preadolescenţii contemporani şi modalităţi de diminuare


Autor: Racu Iulia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Raisa Tereşciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-19.00.07-27.03.08
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

anxietatea, tipurile anxietăţii, anxietatea şcolară, familia, statutul social, conştiinţa de sine, autoaprecierea, nivelul de aspiraţii, trăsături de personalitate, vârsta preadolescentă.

Adnotare

Structura tezei: Teza cuprinde adnotările, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 280 de titluri, 14 anexe, glosar şi este perfectată pe 160 pagini, inclusiv 53 figuri şi 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată. Cercetarea prezintă studierea sistematică a portretului psihologic complex al preadolescentului anxios în scopul asigurării procesului de dezvoltare armonioasă a acestuia şi oferă perspective noi în organizarea activităţilor psihologice de lucru cu preadolescenţii anxioşi prin prisma elaborării şi realizării programului de intervenţii psihologice de diminuare a anxietăţii şcolare.

Scopul lucrării constă în analiza dinamicii, specificului, tipurilor şi surselor anxietăţii preadolescenţilor din Republica Moldova, determinarea particularităţilor de personalitate a preadolescenţilor cu anxietate accentuată, proiectarea şi implementarea programului complex de intervenţie psihologică în vederea diminuării anxietăţii şcolare la copiii de 10 – 12 ani. Acest deziderat a fost realizat printr-un şir de obiective: studierea dinamicii şi specificului anxietăţii pe parcursul vârstei preadolescente prin determinarea manifestării anxietăţii şi analiza comparativă a tipurilor de anxietate la preadolescenţi de vârstă diferită; stabilirea diferenţelor de gen privind nivelul de anxietate la preadolescenţi; studierea specificului anxietăţii şcolare şi a factorilor determinanţi ai acesteia în preadolescenţă; identificarea surselor anxietăţii în preadolescenţă; stabilirea interrelaţiei anxietate – autoapreciere şi anxietate – nivel de aspiraţii la preadolescenţi; evidenţierea deosebirilor în profilul psihologic al preadolescentului anxios şi cel nonanxios; elaborarea şi implementarea unui program complex de intervenţii psihologice formative în vederea diminuării anxietăţii la copiii de 10 – 12 ani.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova este cercetată problema anxietăţii în preadolescenţă: este constată dinamica anxietăţii pe parcursul vârstei; sunt stabilite diferenţe de gen în manifestarea anxietăţii; s-au evidenţiat factorii determinanţi ai anxietăţii şcolare; s-au identificat sursele anxietăţii în preadolescenţă; au fost stabilite interdependenţe între anxietate şi autoapreciere şi anxietate şi nivel de aspiraţii; s-a reliefat un portret psihologic specific preadolescentului anxios; a fost elaborat şi implementat programul complex de intervenţie psihologică orientat spre diminuarea anxietăţii şcolare la preadolescenţii de 10 – 12 ani; s-a evidenţiat că implementarea programului psihologic influenţează pozitiv dezvoltarea emoţională şi cea a personalităţii atenuând anxietatea şcolară.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă lucrării. Semnificaţia epistemologică a lucrării îşi are expresia în cercetarea ştiinţifică a anxietăţii, a tipurilor anxietăţii, a factorilor determinanţi ai acesteia în preadolescenţă. Iar cea praxiologică constă în posibilitatea aplicării instrumentarului psihodiagnostic propus, a programului complex de intervenţie psihologică şi a rezultatelor cercetării în lucrul psihologilor, profesorilor şi părinţilor cu preadolescenţii anxioşi. Programul psihologic complex de intervenţie poate fi inclus în manualele şi materialele instructive destinate psihologilor şi cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare şi poate constitui baza unui ghid metodologic pentru psihologi, asistenţi sociali, profesori, părinţi, preadolescenţi şi toţi cei preocupaţi de procesul educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza constituie o contribuţie temeinică la îmbogăţirea literaturii ştiinţifice naţionale în domeniul psihologiei şi poate fi utilizată în procesul de pregătire şi formare a psihologilor la facultăţile de psihologie din instituţiile superioare de învăţământ, căutându-şi potenţialii cititori în rândurile teoreticienilor, practicilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Cuprins


1. PROBLEMA ANXIETĂŢII ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Abordările teoretice ale anxietăţii
 • 1.2. Formele, nivelurile şi tipurile de manifestare a anxietăţii
 • 1.3. Factorii determinanţi ai anxietăţii în preadolescenţă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ANXIETĂŢII LA PREADOLESCENŢII CONTEMPORANI
 • 2.1. Obiectul, ipotezele, metodele şi instrumentele de cercetare
 • 2.2. Rezultatele cercetării experimentale a anxietăţii la preadolescenţi
 • 2.2.1. Dinamica şi specificul manifestării anxietăţii în preadolescenţă
 • 2.2.2. Tipurile de anxietate la preadolescenţi
 • 2.2.3. Specificul psihologic al anxietăţii şcolare la preadolescenţi
 • 2.2.4. Sursele anxietăţii la preadolescenţi
 • 2.2.5. Interrelaţia anxietate – autoapreciere şi anxietate – nivel de aspiraţii
 • 2.2.6. Profilul psihologic al preadolescentului anxios
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DIMINUAREA ANXIETĂŢII ŞCOLARE LA PREADOLESCENŢI
 • 3.1. Caracteristica generală a programului de intervenţie psihologică
 • 3.2. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor diminuării anxietăţii şcolare la preadolescenţii de 10 – 12 ani în condiţii experimentale
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI