Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova


Autor: Popescu Silvia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

piaţa funciară, relaţii de arendă, afaceri de vânzare-cumpărare, evaluarea terenurilor, preţul de piaţă, fertilitatea solului, renta funciară, metode de evaluare, cadastrul funciar, monitorizarea, consolidarea, prognozarea preţurilor, circuitul de piaţă al pământului agricol

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 86 de titluri, 11 anexe, 127 pagini de text de bază, 19 figuri, 25 formule şi 18 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice în anii 2008-2011.

Domeniul de studiu: relaţii funciare, piaţa funciară.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul principal al lucrării îl constituie perfecţionarea relaţiilor şi a mecanismelor de funcţionare, deja existente, a pieţei funciare, precum şi elaborarea instrumentelor economice, financiare, juridice noi, ce corespunde acestei pieţe. Consolidarea suprafeţelor şi exploataţiilor agricole prin aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de piaţă. Argumentarea ştiinţifică a surselor de provenienţă şi a metodicii de calcul atât a valorii, cât şi a preţului de piaţă al pământului agricol. Consolidarea rolului statului pe piaţa funciară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Piaţa funciară a Republicii Moldova se află la sfârşitul primului deceniu de funcţionare, fiind în varianta sa amplă şi pe deplin legiferată. Studii profunde privind piaţa funciară, în perioada respectivă, nu au fost efectuate. Originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: abordarea modernă a problemei rentei funciare; elaborarea metodologiei şi metodicii noi de calculare a preţului de piaţă; determinarea rolului statului pe piaţa funciară; elaborarea mecanismelor şi a instrumentelor noi de consolidare a suprafeţelor şi exploataţiilor agricole; evaluarea riscurilor investiţionale pe piaţa funciară; elaborarea unui proiect de lege privind renta viageră agricolă.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în domeniul pieţei funciare: prin elaborarea mecanismelor şi metodelor moderne în domeniul managementului relaţiilor funciare a fost soluţionată problema funcţionării eficiente şi durabile a pieţei funciare, având în vedere eliminarea treptată a diferenţei nejustificate dintre valoarea economică şi preţul de piaţă al pământului agricol.

Semnificaţia teoretică: Elucidarea esenţei categoriilor valorii şi preţului de piaţă al pământului agricol, precum şi a esenţei economice a rentei absolute şi diferenţiale. Perfecţionarea cadrului organizatoric şi a bazei legislative în vigoare a pieţei funciare. Elaborarea metodologiei şi, în baza ei, a metodicii noi de calcul al preţului de piaţă al pământului agricol.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie elaborarea sistemului indicatorilor de evaluare şi monitorizare a afacerilor de pe piaţa funciară, elaborarea prognozei de modificare a principalilor indicatori privind circuitul de piaţă a pământurilor agricole, identificarea căilor de consolidare a suprafeţelor agricole şi a rolului statului pe piaţa funciară.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi în cadrul unui şir de firme specializate în evaluarea obiectelor imobiliare.