Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Сooperarea economică internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale


Autor: Hurloiu Iulian
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cooperare internaţională, evaziune fiscală, centre financiare offshore, spălarea banilor, politică fiscală, infracţiuni, planificare strategică, obligaţii fiscale.

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 200 titluri, 15 anexe, 142 pagini de text de bază, 36 figuri, 8 tabele.

Domeniul de studiu: cooperarea internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia constă în importanţa pe care o are cooperarea fiscală internaţională pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Lucrarea se axează pe o amplă incursiune în problematica evaziunii fiscale, în cuprinsul căreia alternează aspectele ce ţin de teoria economico-financiară, legate direct de subiectul abordat, cu cercetarea fenomenului evazionist, atât din punct de vedere economic, dar şi din punct de vedere juridic şi chiar moral.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în: argumentarea metodelor de cooperare în domeniul fiscalităţii şi măsurilor de combatere a evaziunii fiscale.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Cercetarea s-a bazat pe utilizarea următoarelor metode: abstracţiei ştiinţifice; clasificării şi comparării; analizei şi sintezei; grupării; inducţiei şi deducţiei; metodelor tabelare şi grafice; investigării evolutive a evenimentelor şi fenomenelor cercetate.

Scopul cercetării constă în investigarea experienţei internaţionale de cooperare şi argumentarea ştiinţifică a metodelor de combatere a evaziunii fiscale.

Domeniul de studiu: cauzele şi măsurile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale la nivel european şi internaţional, relaţia dintre procesul de spălare a banilor şi evaziunea fiscală, experienţele internaţionale în această direcţie, pentru ca în final să încerce să identifice o serie de aspecte privind manifestarea evaziunii fiscale .

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în: formularea de propuneri pe linie de acţiuni cu caracter organizatoric, metodologic şi procedural cu privire la asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe ş.a., cooperarea administrativă între state în domeniul fiscal, iniţierea şi încheierea de acorduri între administraţiile fiscale naţionale privind schimbul de informaţii şi experienţă, stimularea participării organismelor de control fiscal la procesul decizional derulat la nivelul instituţiilor europene cu impact asupra reglementărilor în domeniul combaterii evaziunii fiscale ş.a.

Semnificaţia teoretică rezidă din faptul că raţionamentele utilizate pot contribui la dezvoltarea conceptelor legate de evaziunea fiscală, în condiţiile globalizării economiilor naţionale, la perfecţionarea metodelor de prevenire, combatere şi diminuare a evaziunii fiscale.

Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că, fiind examinate problemele actuale ale evaziunii fiscale internaţionale, sunt propuse soluţii adaptate la situaţia concretă din România. Sunt argumentate propuneri de utilizare a tehnologiilor de comunicare automată a datelor privind schimbul de informaţii şi experienţă, cu alte organizaţii internaţionale, în vederea realizării transferului de experienţă în ceea ce priveşte managementul general al taxelor şi impozitelor, îmbunătăţirea eficienţei administraţiei fiscale, întărirea instrumentelor disponibile în lupta cu evaziunea fiscală etc.

Implementarea şi aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile de bază, concluziile şi recomandările, elaborate în teză, au fost implementate în cadrul strategiilor instituţiilor de profil naţionale şi expuse în lucrări ştiinţifice prezentate în 23 de publicaţii internaţionale şi naţionale, precum şi în rapoartele prezentate la 7 conferinţe ştiinţifice internaţionale.

Cuprins


1. EVOLUŢIA FENOMENULUI DE EVAZIUNE FISCALĂ INTERNAŢIONALĂ
 • 1.1. Definirea, formele, cauzele şi efectele evaziunii fiscale internaţionale
 • 1.2. Mijloacele de cuantificare şi funcţiile evaziunii fiscale internaţionale
 • 1.3. Metode de colaborare privind crearea cadrului european de combatere a criminalităţii economice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COORDONATE ALE EVAZIUNII FISCALE LA NIVEL INTERNAŢIONAL ŞI MĂSURI DE COMBATERE A ACESTUI FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL
 • 2.1. Paradisurile fiscale şi spălarea banilor - punct terminus al evaziunii fiscale şi factor de dezechilibru al economiei mondiale
 • 2.2. Metode de intensificare a cooperării economice internaţionale pentru prevenirea eficientă şi limitarea dezvoltării dimensiunilor fenomenului de evaziune fiscală
 • 2.3. Contextul economic şi instituţional al evaziunii fiscale în Republica Moldova
 • 2.4. Armonizarea reglementărilor fiscale din Republica Moldova cu normele din România şi Uniunea Europeană privind combaterea evaziunii fiscale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CERCETARE ASUPRA IMPLEMENTĂRII UNOR MĂSURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE LA NIVEL NAŢIONAL ÎN CORELAŢIE CU PRACTICILE ŞI STRATEGIILE DE COLABORARE INTERNAŢIONALĂ
 • 3.1. Identificarea evaziunii fiscale la nivel naţional în contextul legislativ actual - condiţie de eficienţă a acţiunilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale internaţionale
 • 3.2. Practici şi strategii internaţionale privind combaterea evaziunii fiscale în materie de TVA intracomunitar
 • 3.3. Dimensiunile economice ale evaziunii fiscale şi dezideratul eradicării acesteia prin dezvoltarea relaţiilor dintre state cu sisteme fiscale diferite
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI